Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről

Hatályos: 2020. 07. 31

Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet célja, hogy a település sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a közterület rendeltetésétől eltérő használatának rendjét, kialakítsa a használatára vonatkozó eljárási rendet, megállapítsa a közterületi-használati díj mértékét és megfizetésének módját.


2.§ (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Gyékényes község közigazgatási területén:

a) Gyékényes Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) Gyékényes Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek, építményeknek közhasználatra átadott részére,

c) egyéb tulajdonban álló földterület közhasználatra átadott részére.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon a természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki az (1) bekezdésben leírt közterületet használja.


2. Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti önkormányzati tulajdonú terület és a belterületi földrészletek, vagy építmények közhasználatra átadott része;

b) közterület-használat: az 1. pontban meghatározott földrészletek használata;

c)  alkalmi árusítás: közterületi értékesítés keretében az ünnepeken (húsvét, karácsony, halottak napja, szilveszter) és a községi rendezvényeken, kizárólag az adott ünnepen, rendezvényen és az azt megelőző 20 napban a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, forgalmazása;

d)  idényjellegű árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusító helyen végzett, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra, eseményre szóló árusító tevékenység;

e) építési munkaterület: építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag, törmelék, felvonulási épület elhelyezése;

f) magánerős építkezés: olyan építkezés, melyben az ingatlan építtetője magánszemély, az építkezés költségeit, mint magánszemély fizeti ki saját tőkéből vagy magánszemélyként felvett hitelből;

g) rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból szervezett, művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, szórakoztató, vendéglátó és kulturális célú esemény;

h) zöldterület: növényzettel fedett közterület. Zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek.


3. A közterületek használatának rendje


4. § (1) Közterületet elfoglalni, azt rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület-használati engedély, és – a 11.§-ban meghatározott eseteket kivéve – a 2. számú mellékletben meghatározott közterület-bérleti díj fizetése alapján lehet.


(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek használatáról szóló közterület-használati engedélyeket átruházott hatáskörben a polgármester írja alá és adja ki.


(3) Közterület-használati engedélyt az alábbi célokra lehet kiadni:

a) árusító és egyéb pavilon (fülke) elhelyezésére,

b) önálló hirdető és reklámberendezésre,

c) építési munkával kapcsolatos állvány, építő, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolására,

d) idényjellegű árusításra,

e) alkalmi árusításra,

f) vendéglátó-ipari előkertre,

g) mutatványos tevékenységre,

h) kiállítás és vásár céljára,

i) cirkusz felállítására,

j) sport- és kulturális rendezvényre,

k) közhasználatra át nem adott terület ideiglenes hasznosítására.


(4) Nem lehet közterület-használati engedélyt kiadni:

a)  olyan tevékenység gyakorlásához, amely a lakókörnyezet nyugalmát veszélyezteti és a közerkölcsöt sérti;

b) üzemképtelen gépjármű, pótkocsi, lakókocsi és utánfutó közterületen való tárolására;

c)  olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

d) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok beláthatóságát) berendezések és tárgyak elhelyezésére,

e) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve, ha az igénybevétel a területen húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok miatt szükséges;

f)  amennyiben a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat mások jogos érdekeit sérti,

g) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabályok szerint   a közterületi értékesítés keretében forgalmazható termék kivételével minden más termék árusítására;

h) szeszesital forgalmazására, kivéve az alkalmi rendezvényeken a jogszabályi feltételek szerinti árusítást;

i)  olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

j)  olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

k)  zajos, bűzös, tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;

l) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére;

m)  parkolóhely kizárólagos használatára;

n) szakhatósági engedélyhez kötött tevékenység esetében, annak hiánya esetében.


(5) Közterület-használati engedély nélkül végezhető tevékenységek:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalása;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése;

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munka, feltéve, hogy a munka végzése nem jár együtt a közút felbontásával.


5.§ (1) Közterület-használati engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy

c) visszavonásig

lehet kiadni.


(2) A meghatározott időre szóló közterület-használati engedély naptári évre, hónapra vagy napra szólhat.


(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik.4. A közterület-használati kérelem


6.§ Közterület-használat iránti kérelmet annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati engedélyt beszereznie. 


7.§ (1) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 a) a kérelmező nevét, lakcímét, őstermelői nyilvántartási számát, jogi személyek, egyéni vállalkozók, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok esetén cégjegyzékszámát, vállalkozói nyilvántartási számát, elérhetőségét,

 b) a közterület-használat célját   és időtartamát, az igénybe venni kívánt közterület helyét, nagyságát, használatának módját,  

 c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését,  

 d) a közterület-használat jellemzőit, a folytatni kívánt tevékenység leírását,

 e) a közterület-használati díj megfizetésének módját.


 (2)  A kérelemhez csatolni kell:

 a) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

 b) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt,

 c) a zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,

 d) közterületen történő felépítmény elhelyezése esetén a felépítmény konkrét helyének megállapítására alkalmas, lehetőleg szakember által készített   helyszínrajzot, illetve a megjelenést ábrázoló tervet vagy fényképet,

 e) rendezvény, árusítás esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

 f) az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez ezen engedélyek, bizonyítványok meglétéről szóló nyilatkozatot, igazolást.


8.§ (1) A kérelmet legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell benyújtani.


(2) A kérelemről legkésőbb a kérelemben megjelölt használat időpontja előtt 1 munkanappal kell dönteni.


5. A közterület-bérleti díj megállapítása


9. § (1) A közterület-bérleti díjat a közterület használója a közterület tényleges igénybevételétől függetlenül, a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartamra köteles fizetni.


(2) A díjat az elfoglalt terület nagysága és a területhasználat időtartama alapján kell meghatározni. Az elfoglalt terület meghatározásánál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett naptári napot, hónapot és évet egésznek kell tekinteni.


(3) A közterület-bérleti díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.6. Mentesség a közterület-bérleti díj fizetése alól


10. § (1) Nem kell közterület-bérleti díjat fizetni:

a) a helyi önkormányzat és intézményei, a helyi nemzetiségi önkormányzat által szervezett rendezvényekre,

b) a fegyveres erők és fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére;

c) a közműveknek (elektromos, gáz, távhő szolgáltatási, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére;

d) postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére;

e) közforgalmú közúti, vízi- és légi-közlekedési szervezetek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére;

f) vallási, felekezeti, sport, kulturális, ifjúsági célú, valamint civil szervezetek által szervezett nem üzleti jellegű, közcélú rendezvények esetén;

g) magánerős építkezés esetén az építőanyag közterületen történő tárolásáért az építési engedély kiadásától számított 18 hónapig, ha az építési telek nem alkalmas az építési anyag tárolására;

h) építési munkavégzéshez építési anyag, valamint tüzelőanyag közterületen történő tárolása esetén 7 napig.


(2) A közterület használatának megkezdése előtt az (1) bekezdésben felsorolt esetekben is be kell szerezni a polgármester által kiállított közterület-használati engedélyt, és figyelembe kell venni a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályok vonatkozó előírásait.7. A közterület-használat megszüntetése, a közterület-használati engedély visszavonása


11.§ (1) A közterület-használat megszűnik:

a) a közterület-használati engedélyben meghatározott idő lejártával, vagy feltétel bekövetkezésével,

b)  a közterület-használati engedély visszavonásával.


(2) A polgármester 15 napos határidővel visszavonhatja a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérően, nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, 30 napon túli közterület-használati díj tartozása áll fenn, valamint, ha a közterület-használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.


(3) A közterület használója a közterület igénybevételének megszűnése előtt legalább 15 nappal a polgármesterhez írásban benyújtott nyilatkozatban köteles bejelenteni a közterület igénybevételének megszüntetését a megszüntetés dátumának megjelölésével.


(4) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a közterület használója – eltérő megállapodás hiányában – haladéktalanul köteles a közterületet az eredeti állapotnak megfelelő módon, saját költségén – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.


(5) Ha a közterület-használat az (1) bekezdésben említett módon szűnt meg, a közterület használója részére a bérleti díj időarányos része visszajár.


(6) Ha a közterület-használat a (2) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált, befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.8. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


12. § (1) A közterület közterület-használati engedély nélküli használata esetén a közterület használója a polgármester felhívására haladéktalanul köteles a használatot megszüntetni és – eltérő megállapodás hiányában – a közterületet az eredeti állapotnak megfelelő módon, saját költségén – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani.


(2) Aki közterület-használati engedély nélkül, vagy az azokban foglalt feltételektől eltérő módon használja, Gyékényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2020. (VII.9.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezések az irányadóak. A külön rendeletben foglaltak alapján lefolytatott közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díj megfizetésének és az eredeti állapot helyreállításának a kötelezettsége alól.[1]


(3) Ha a közterületet közterület-használati engedély nélkül vagy attól eltérő módon használó az engedély kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére a közterület-használathoz hozzá lehet járulni, ezzel azonban a közterület-használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.


(4) Ha a közterületet a használó az (1) bekezdésben meghatározottak ellenére nem állítja helyre, úgy a használó költségére és veszélyére a polgármester a helyreállítást elvégezteti.


(5) A közterületen engedély nélkül elhelyezett dolgok elszállításáról – az elhelyező költségére - a polgármester gondoskodik, amennyiben azt az engedély nélküli használó írásbeli felhívásra nem teszi meg.


9. Záró rendelkezések


13.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatának rendjéről szóló 13/2005. (IX.29.) önkormányzati rendelete.         Teszlákné Navracsics Nikoletta sk.                                        Ledniczky Mónika sk.

                    polgármester                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 09.


Ledniczky Mónika sk.

                                                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.31-től

Mellékletek