Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2019. 11. 16- 2022. 02. 10

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

2019.11.16.

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet célja: hogy a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közművelődés lehetőségeit biztosítsa, és megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közösségi színterére, a könyvtárra, a közművelődésben résztvevő közösségekre, vállalkozásokra, a képviselő-testületre és szerveire, a Közös Önkormányzati Hivatalra, azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire, valamint a közművelődési szolgáltatások igénybevevőire.

2. § (1) A település helyi közművelődési tevékenységének kiemelt célja:

a) A népesség korcsoportok szerinti közművelődési lehetőségeinek megteremtése, különösen az ifjúság és az időskorúak kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezések támogatása.

b) Biztosítani kell a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és – az önkormányzat lehetőségei szerint – infrastruktúrát.

c) A munkába állást segítő oktatási, szakmai ismeretet bővítő, megújító lehetőségek biztosítása.

d) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, feltételeinek biztosítása.

e) Gyékényes község környezeti, szellemi, művészeti értékeink, élő hagyományainak feltárása és ápolása, a régi hagyományok felkutatása, megújítása és gazdagítása.

f) Az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének lehetőség szerinti támogatása.

g) Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.

h) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, pl. határon túli és belüli testvértelepülési kapcsolatok ápolásával.

i) A település közösségi életének fejlesztése, a különböző rétegek, korosztályok, együttműködési alkalmainak kimunkálása, támogatása.

j) A szabadidő kulturális és hasznos eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységhez közösségi színtérként a Művelődési Házat (8851 Gyékényes, Szabadság tér 10.), a Könyvtár (8851 Gyékényes, Szabadság tér 44.) és a tornaterem (8851 Gyékényes, Szabadság tér 44.) biztosítja.

3. § (1) A település közművelődési feladatai, tevékenységi formái:

a) A település történeti, kulturális és környezeti értékeinek közismertté tétele.

b) A helyi alkalmak gondozása, kulturális gazdagítása, úgymint: Kossuth vacsora, Májusfa kitáncolás, Falunap, Idősek napja, Advent, Mikulás ünnepség, Karácsonyi műsor.

c) Nemzeti ünnepek alkalmából: március 15-e, augusztus 20-a, október 6-a és 23-a megünneplése.

d) A település életének eseményeiről dokumentumok, fotók készítése, őrzése, ezek megismertetése a község lakosságával.

e) Gyékényes Község mindenkori rendezvénynaptára szerinti események.

(2) Közösségi színtér biztosításával művelődő közösségek teremtése a lakosság rétegigényei szerint.

(3) A kultúra értékeinek megismertetése:

a) Kiállítások és bemutatók szervezése.

b) Kulturális együttműködés megteremtése a környező településekkel.

c) Határon túli testvértelepülési kapcsolatok ápolása, gondozása.

(4) A közösségek szervezett csoportjainak összejöveteleit segíteni kell közösségi színtér keretében biztosított helyiség és egyéb feltételek biztosításával. Lehetőséget kell adni baráti összejövetelekre, utcák, falurészek rendezvényeire.

(5) A könyvtár szolgálja a kötetlen olvasói, ismeretszerzési, tájékozódási igényeket.

(6) A képviselő-testület a polgármesternek, a települési intézmények vezetőinek és a bizottság ülésére meghívottak együttműködésével szervezi és koordinálja a helyi hagyományok őrzésével, bemutatásával, megismertetésével kapcsolatos ügyek intézését.

(7) Közösségi szórakozások, bálok rendezését biztosítani kell.

(8) Egyéb lehetőségek biztosítása: számítógép-használat, internetes hozzáférés, elektronikus levelezés lehetőségének megteremtése.

4. § (1) A Képviselő-testületnek a közművelődési törvényben és a rendeletben előírt könyvtári szolgáltatói feladatok ellátását Gyékényes Község Önkormányzata a Csurgói Városi Könyvtárral közös együttműködés alapján biztosítja.

(2) A Csurgói Városi Könyvtár – a Képviselő-testülettel kötött megállapodás szerint – ellátja a könyvállomány frissítését, cseréjét, javítását, valamint szakmai felügyeletet gyakorol.

(3) A közművelődési munkát egy fő foglalkoztatási jogviszonyban álló könyvtáros, a Képviselő-testület és a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői szervezik és végzik.

5. § (1) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet éves költségvetésében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az intézmények fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, ennek céljából a mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – támogatási keretet különíthet el.

(3) A közművelődési rendezvények, szolgáltatások ingyenesek. A bálok kivételével legfeljebb a költségek fedezésének mértékéig szedhetők belépődíjak.

6. § (1) A Képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátásában az alábbi egyesületekre, intézményekre, szervezetekre támaszkodik:

a) Művelődési Ház Gyékényes

b) Gyékényesi Csemeték Kertje Óvoda

c) Margaréta Nyugdíjas Klub

d) Sportegyesület Gyékényes

e) Gyékényesi Nótakör és Hagyományőrző Egyesület

f) Egyéb helyi és vidéki civil szervezetek.

(2) Az Önkormányzat együttműködik a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és közösségi célú civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetésével hatályát veszti Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 6/1999. (VI.15.) önkormányzati rendelete.