Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 9/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2020. 09. 24

Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének és a partnerek kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya


1.§       E rendelet hatálya Ligetfalva Község teljes közigazgatási területére terjed ki.


2. Mellékletek


2.§       (1) Jelen rendelet mellékletei: 

 1. melléklet: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
 2. melléklet: Helyi értékvédelem – helyi védett épületek, építmények listája
 3. melléklet: Településképi bejelentés – kérelem


3.  Értelmező rendelkezések


3. §      E rendelet alkalmazásában:

a)Cégér: a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1b. Pontjában meghatározott fogalom

 1. Cégtábla: A cég nevét vagy egyéb adatait is feltüntető tábla.
 2. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, és/vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
 3. Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely a lakosság részére közérdekű információt biztosít.
 4. Fényreklám: reklám megjelenítésére alkalmas világító reklámberendezés
 5. Hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz vagy információk tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül hirdetmény megjelenítésére szolgál.
 6. Megállító tábla: általában mozgatható, mobil hirdetőtábla, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató elé a közterületre kihelyezett egy vagy kétoldalú hirdető tábla.
 7. Molinó:építményen vagy építmények illetve fák vagy oszlopok között kifeszített, rögzített írásos vagy képi információt tartalmazó reklámhordozó.
 8. Útbaigazító táblarendszer: elsősorban közérdekű, idegenforgalmi valamint közművelődési célok elérését segítő egységes felépítésű táblacsoport


 

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM


4. A helyi védelem feladata, fajtái


4. § (1)   A helyi védelem feladata: 

a)      a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti szempontból védelemre érdemes:

aa)       településkarakter, településszerkezetek,

ab)       épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények, építményhez tartozó földrészlet és annak jellegzetes növényzete,

ac)       településkép, utcaképek és látványok, 

ad)       műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, utcabútorok, 

továbbiakban együtt védett értékek – körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

b)      a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése. 

(2)        Ligetfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletével a megóvandó épített értékeit helyi egyedi védelem alá helyezi a 2. melléklet szerint.

(3)        Helyi egyedi védelem illeti bármely épület, építmény, köztárgy (közhasználatra szolgáló művészeti, kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút és egyéb műtárgy továbbá utcabútor) egészét vagy meghatározott részét, amennyiben építészeti, történeti, néprajzi, képző- és iparművészeti értelemben a település karaktere szempontjából meghatározó jelentőségű.

 

5. A helyi védelem alá helyezés, valamint a védettség megszüntetése


5. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor vagy hivatalból az önkormányzat kezdeményezheti, továbbá a településrendezési eszközök keretében elkészült örökségvédelmi hatástanulmány is javaslatot tehet. 

 (2)       A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 1. a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 2. a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot;
 3. a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását;
 4. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(3)           A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

 1. a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, nyilvántartási számát.
 2. a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását;
 3. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(4)        A védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha 

 1. a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül;
 2. a védett érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette;
 3. a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg;
 4. a védett érték magasabb védettséget kap.

(5)        A helyi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik, melynek részletes tartalmi követelményei az alábbiak:

 1. a védett építmény pontos helye (utca, házszám, hrsz.),
 2. a tulajdonosnak, kezelőjének vagy használójának neve,
 3. a védelem rövid indoklása,
 4. felmérési, rajzi dokumentáció,
 5. fotódokumentáció,
 6.       az építmény rendeltetése, a használat módja,
 7. egyéb megjegyzés.


6. § (1) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

 1. a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
 2. műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
 3. a kezdeményezőket.

(2)        A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni kell az (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket.

(3)        A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


7. § (1) A helyi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak és a 6. § (1) bekezdésben meghatározott érdekeltek észrevételeinek is.

(2)        A Képviselő-testület a 5. § (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kezdeményezés alapján e rendelettel illetve e rendelet módosításával  - amennyiben települési főépítészt alkalmaz, akkor a települési főépítész szakvéleménye alapján - dönt a helyi védelem alá helyezésről vagy annak megszüntetésről.

(3)        A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a 6 § (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket.

(4)        A helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését vagy megszüntetés esetén a törlését.

(5)        A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg.

(6)        Az (5) bekezdés szerinti tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik.6. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek


8. § (1) A védett érték megőrzése, jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

(2)        A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.


7. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


9. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet a polgármesteri hivatalban.

(2)        A nyilvántartás tartalmazza a védett érték

 1. megnevezését, jelenlegi és ha ismert, az egykori rendeltetését,
 2. a védelmi nyilvántartási számát,
 3. pontos helyét (utca, házszám, hrsz),
 4. a védelem típusát,
 5.          a védelem rövid ismertetése az értékvizsgálat alapján,
 6.  a védett érték állapotfelmérésének adatait,
 7.  a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (korlátozás, támogatás),
 8.  egyéb adatokat, esetleges helyreállítási javaslatokat.

(3)        A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester gondoskodik.8. A településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer


10. § (1) Az önkormányzat a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő helyi védett épületek, építmények, azok közvetlen környezete felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulását segítheti támogatás formájában.

 1. A támogatás előirányzatát az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében – lehetőségeihez mérten - biztosítja.
 2. A támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.
 3. A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Képviselő-testület írja ki. A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza.
 4. A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
 5. A pályázat alapján vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás nyerhető el.
 6. A támogatást elnyert pályázókkal a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester megállapodást köt.
 7. A megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait.


11.§ (1)  A jelen rendeletben előírt településképi követelmények alkalmazását és a helyi védett érték jókarbantartását, példaértékű felújítását az alábbi módon ösztönözheti az önkormányzat:

 1. önkormányzati elismerést megszövegező tábla elhelyezése;
 2. arculati verseny meghirdetése, lebonyolítása;
 3. a megvalósult jó példa bemutatása a Településképi Arculati Kézikönyvben (annak módosításával);
 4. adókedvezmény meghatározott időszakra;
 5. pénzbeni díjazással, amennyiben erre az éves költségvetésben keretet biztosítanak.

(2)        A pontos feltételekről – a pénzügyi lehetőségek függvényében a mindenkori költésvetésben dönt a Képviselő-testület.


9. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


12.§ (1) A 2. mellékletben szereplő helyi egyedi védelem alatt álló épületek (továbbiakban: védett épület) hagyományos építészeti tömegét, tetőformáját meg kell megtartani, érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait.

(2)        A védett épület korszerűsítése, átalakítása, bővítése során a védelem érdekében az épületek mai igényeknek megfelelő használatát biztosítani kell.

(3)        A helyi egyedi védelem alatt álló építmények helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél  

 1. a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;
 2. az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén lehetőleg az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:

ba)     a homlokzat felületképzését;

bb)     a homlokzat díszítő elemeit;

bc)     a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását;

 (4)       Helyi védelem alá helyezett épület esetében a tetőfelületet – a vízelvezető rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK


10. A településkép szempontjából meghatározó területek megállapítása


13. § (1) Az önkormányzat az 1. melléklet szerinti lehatárolással az alábbi településképi szempontból  meghatározó területeket jelöli ki:

a)Hagyományos falusias karakterű területek

 1. Kertes mezőgazdasági terület
 2. Üdülőterület
 3. Külterület

(2)        A településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősül Ligetfalva területén:

 1. régészeti lelőhely területe,
 2. országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó,
 3. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területIV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK


11. A településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények


14. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott Hagyományos falusias karakterű településrészen az új épületek telepítésénél a meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.

 1. Az épületek főtömegének gerinciránya az utcavonalra merőleges legyen.
 2. Az épületek csak magastetővel létesíthetők, a tető hajlásszöge 35°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet, kivéve a temető, ahol 15 º-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet.
 3. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni, torony, előtető, télikert fedése a fent rögzítettől eltérően is kialakítható.
 4. A lakóépületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően csak a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel kő vagy vakolt homlokzati megjelenés, világos, pasztelles színezéssel), a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenéssel lehet kialakítani, a feltűnő, rikító színhasználat nem megengedett.
 5. A telken elhelyezendő épületek építészeti kialakítása egymással összhangba legyen.
 6. Utcai telekhatáron a kerítés anyagában természetes anyaghasználatú áttört vagy hagyományos kőbástya kialakítású lehet.
 7. Az épület és kerítés szín- és anyaghasználata legyen összhangban.
 8. Szerelt kémény csak falazott burkolattal építhető.
 9.       Zöldterületeken az alábbi előírások érvényesek:

ia)     Bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat, növényzetet pótolni kell.

ib)     Elsősorban a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, az 3. számú függelékben található fajlista felhasználásával.

ic)      A 3. számú mellékelt növénylista bővíthető, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók, közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.


15. § (1) A 13. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott Kertes mezőgazdasági terület településrészen az új lakóépületek telepítésénél a meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.

 1. Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők, a tető hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet.
 2. Tetőhéjazatként cserépfedést, nádat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni.
 3. A lakóépületek homlokzatát a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően csak a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenéssel (kő vagy vakolt homlokzati megjelenés, világos, pasztelles színezéssel). lehet kialakítani, a feltűnő, rikító színhasználat nem megengedett. 
 4. A telken elhelyezendő épületek építészeti kialakítása egymással összhangba legyen.
 5. Utcai telekhatáron a kerítés anyagában természetes anyaghasználatú áttört vagy hagyományos kőbástya kialakítású lehet, az épület és kerítés szín- és anyaghasználata legyen összhangban.
 6. Szerelt kémény csak falazott burkolattal építhető.


16. § A 13. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott Üdülőterület területén az alábbi szabályok alkalmazandók:

 1. Az épületek csak magastetővel létesíthetők, a tető hajlásszöge 30°-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet.
 2. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni, torony, előtető, télikert fedése a fent rögzítettől eltérően is kialakítható.


17. § A 13. § (1) bekezdés d) pontban meghatározott Külterület területén az alábbi szabályok alkalmazandók:

(2) Mezőgazdasági területen:

 1. Az épületek – pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével tető hajlásszöge 40°-45° között lehet.
 2. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel építhetők.
 3. Az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerint pótlásukról gondoskodni kell.
 4. A területen az összefüggő, nagy felületű szántóterületek erdő,- illetve cserjesávval történő megosztását biztosítani kell.
 5. A mozaikos tájszerkezet megőrzése és ökológiai szerepe miatt a gyepterületeken a fás-cserjés foltok, erdő-gyep mozaikok megőrzését, a jelenlegi művelési ágak megtartását biztosítani kell.
 6.       A mezőgazdasági területek vízfolyásoktól való elválasztása érdekében a kezelésre fenntartott parti sávon kívül legalább az egyik partoldalon 10 méteres fás-cserjés sávot kell kialakítani.
 7. Az utak, patakok, árkok mentén az élővilágot és a táj esztétikai megjelenését gazdagító erdősávok, fasorok telepítendők a tájra jellemző lombhullató fafajok fegyelembe vételével.
 8. A gazdasági területeket a lakóterületektől saját területen telepített többszintes zöldsávval kell elválasztani.

(3) Erdőterületen az alábbi szabályok alkalmazandók:

 1. Erdőtelepítés során természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni, amennyiben ezt a termőhely lehetővé teszi.
 2. Az erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése, felújítása elsősorban őshonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak).

 

12. Reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre  vonatkozó településképi követelmények


18.§  (1) A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen a gyalogos és gépkocsi forgalom akadályozása nélkül elhelyezhető.

(2)        Az (1) bekezdés szerinti elemek kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon.

(3)        A helyi termelő, szolgáltató, vendéglátó egységek tevékenységük hirdetésére saját ingatlanukon belül cégéreket, figyelemfelkeltő táblákat, feliratokat stb. (továbbiakban reklámot) helyezhetnek el, a reklámfelület mérete maximum 1,0 m2 lehet.

(4)        Reklám támfal, kerítés, kapuzat, épület/építmény homlokzatának szerves (építészetileg megkomponált) részeként, építési telkeken önállóan, továbbá  közterületen utcabútorokon kerülhet kialakításra.

(5)        Hideg színhőmérsékletű fényforrás (neon, halogén, lézer fény) nem engedélyezhető, vibráló, pulzáló fényjelenség, fényreklám nem alkalmazható.

(6)        Közterületen csak az önkormányzat által engedélyezett egységes megjelenésű hirdető és reklámberendezések létesíthetők.

 (7)       Közterületről látható magánterületen az 1,0 m2-es nagyságot meghaladó, hirdető-berendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el.

(8)        Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania, valamint a felújítást követően az új településképi előírásoknak meg kell felelni.

(9)        Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú megállító tábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon,

(10)     Építési reklámháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. Továbbá a felületen az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel, az építési tevékenység időtartamára.

(11)     Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó transzparens, hirdetmények elhelyezhetők közterületen illetve magán területen is.

(12)     A Településszerkezeti terven lehatárolt mezőgazdasági és erdőterületen önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el.

13. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére és az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények


19.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:

 1. Közműlétesítmények lehetőleg terepszint alatt létesüljenek, de minden esetben takartan és a tájba illesztést szolgáló igényes kialakítással, színezéssel, növényzettel.
 2. Antennatorony önálló építményként (nem épületben, kilátóban) a település belterületén illetve a 13.§ (2) bekezdésben felsorolt területeken nem létesíthető.
 3. Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni.
 4. A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat  színéhez igazodva   kell   kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell felszerelni, illetve a kerítésbe kell beépíteni – a közmű üzemeltetők előírásait figyelembe véve.
 5. Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény csak falazott burkolattal építhető.
 6. Elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, parabolaantennák), közüzemi szolgáltatások mérő órái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri egysége, napkollektor, valamint egyéb gépészeti berendezés az épületek közterület felé néző homlokzatán csak műszakilag indokolt esetben helyezhető el.
 7. Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés az épület közterületről látható homlokzatán nem helyezhető el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg, ebben az esetén az épület közterületről látható homlokzatán lehetőleg takartan helyezhető el.
 8. Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban helyezhető el.

 (2)       A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére alkalmas területként csak a meglévő antennaépítmények vehetők igénybe.V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK


14. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció szabályai


20. § (1) A településkép védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész (főépítész) – illetve, ha önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester - szakmai konzultáció keretében tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

(2)        A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.


15. Szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei


21. §  (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni

 1. új lakó épület építése esetén ide értve az „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő építési munkát is.

 (2)      Amennyiben a szakmai konzultációra vázlatterv, vagy műszaki terv dokumentáció is benyújtásra kerül, vizsgálni kell, hogy annak tartalma megfelel-e a jelen rendeletben foglalt előírásoknak.

(3)        A szakmai konzultációról a főépítész, vagy annak hiányában a polgármester emlékeztetőt készít.


16. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


22. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 1. ha a meglévő lakórendeltetés megváltozása történik, illetve lakó rendeltetésre történő változtatás esetén. 
 2. a helyi védett épületen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek utcafronti kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cég- és címtábla, információs  berendezés elhelyezése esetén.
 3. reklám, reklámhordozó, cégreklám elhelyezése esetén.


17. A településképi bejelentési eljárás szabályai


23.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul, a bejelentéshez szükséges bejelentőlapot az e rendelet 3. melléklete tartalmazza. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni.

(2)        A településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban.

(3)        A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó határozat, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.
VI. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS


18. A településképi követelmények megszegésének esetei


24. § (1) Településképi követelmény megszegésének minősül:

 1. az e rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás,
 2. a településképi bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltak megszegése,
 3. a településképi bejelentési eljárás elmulasztása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a polgármester felhívja a figyelmet a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.19. A településképi kötelezési eljárás szabályai


25. § (1) Az önkormányzat polgármestere - a 24.§  (2) bekezdése szerinti határidő eredménytelen letelte után -  a 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 11. § (2) bekezdése szerint a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

(2)        A polgármester a településképi rendeletben a településképi követelmények megszegése vagy a 24. (1) bekezdés szerinti kötelezés végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege:

 1. településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 10.000 - 500.000,- forint,
 2. a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 10.000 - 500.000,- forint,
 3. az e rendelet előírásaitól eltérő építészeti és településképi kialakítás esetén 50.000 - 1.000.000.-forint,
 4. a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően 10.000 - 1.000.000,- forint,
 5.         településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 10.000,- 1.000.000,- forint.
 6. elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak a 24.§ (2) bekezdés szerinti felhívástól számított 30 napon belül el kell távolítani, ennek elmulasztása esetén 10.000 - 500.000,- forint.
 7. a bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.

(3)        A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.

(4)        A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:

 1. a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 2. a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 3. a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 4. a jogsértő állapot időtartamát,
 5. a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 6.           a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 7. a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


20. Hatályba léptető rendelkezések26. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2)        Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3)      Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 12/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelet.

                                   Barcza Zoltán                                                                          Dr. Prótár Henrietta

                                   Polgármester                                                                                      jegyzőKihirdetve:

Ligetfalva, 2018. május 31.


dr. Prótár Henrietta

jegyző

Mellékletek