CSINCSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2020(XII.15..)

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 12. 16

Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete


A helyi közművelődési feladatok ellátásáról


Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Csincse község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csincse Község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.


Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. §

(1) Az Önkormányzat megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

a) civil közösségek együttműködésének ösztönzése a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez

b) a település környezeti, helytörténeti, művészeti értékeinek feltárását, bemutatását célzó tevékenységek támogatása

c) a helyi amatőr alkotó – és előadó – művészeti tevékenységet végző közösségek működési feltételeinek biztosítása, fellépési lehetőségek biztosítása

d) nemzeti és társadalmi ünnepek, közművelődési rendezvények szervezése, lebonyolítása.


A közművelődési feladatellátás formája, módja

3.§

(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a 3442 Csincse, Mátyás u. 45. szám alatti Petőfi Sándor Közösségi Színtérben látja.

(2) A közösségi színtér formája: integrált közösségi szolgáltató tér.


A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozás és ellenőrzése

4.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait és a Petőfi Sándor Közösségi Színtér működését költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatás.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.


(3) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente, az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja. Feladatainak finanszírozására az e célra kapott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebb összeget nem fordíthat.


(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatot ellátó összes intézménye

b) helyben működő kulturális – közművelődési célú társadalmi szervezetek

c) az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik az egyházakkal, vallási közösségekkel.Záró rendelkezések


5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csincse Község Önkormányzatának 3/2020.(VI.18.)önkormányzati rendelete.


Csincse, 2020. december 15.


Lőrincz Imre                                                      Várnai Róbert

polgármester                                                         jegyző