Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 03. 27

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13.§ 11. és 19. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bek. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Gyékényes község közigazgatási területén minden

a)      szennyvízelvezető-hálózattal el nem látott területen található ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), amennyiben az ingatlanon vízfogyasztás történik,

b)     szennyvízelvezető-hálózattal ellátott területen található, de a szennyvízelvezető hálózatra rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, és

c)      a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


Értelmező rendelkezések


2.§

E rendelet alkalmazásában

a)      közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna.

b)     közszolgáltató: Gyékényes község területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Gyékényes Község Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.

c)      közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.


A közszolgáltatás tartalma


3.§

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a)      az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b)     az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


4.§

(1) Gyékényes község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díj ellenében Kovács Ferenc egyéni vállalkozó látja el a Gyékényes Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. február 1. és 2018. december 31. közötti időszakra kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Gyékényes község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) által Csurgó, 0399. helyrajzi számon üzemeltetett szennyvíztelepének erre a célra kialakított szennyvízbefogadó műtárgyában kell a közszolgáltatónak elhelyezni.


II. fejezet


A közszolgáltatás ellátásának rendje


Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


5.§

A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a)      a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b)     a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.


A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6.§

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 6.§-ban foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 3 munkanapon belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 4.§ (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás következő évre vonatkozó díjkalkulációját október 31. napjáig megküldi az Önkormányzatnak. A díjkalkulációt a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) terjeszti az Önkormányzat képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a közszolgáltatás következő évre vonatkozó díjáról november 30-ig dönt.


7.§

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, és a közszolgáltatónak átadni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.


(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Ptk. - közüzemi szerződésekre vonatkozó - 387-388.§-a szerint szerződéses jogviszony jön létre.


(4) A szerződés létrejön

a)      az ingatlantulajdonos megrendelésével,

b)     a közszolgáltatás igénybevételével.


(5) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet az 1. mellékletben szereplő közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.


(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.


(7) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a hulladékról szóló törvény rendelkezései szerint.


(8) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a közszolgáltatónál fogyasztói kifogást tenni.


A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


8.§

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a)      a közszolgáltatás tárgyát,

b)     a közszolgáltatás nyújtásának helyét,

c)      a közszolgáltatás kezdetét és időtartamát,

d)     a közszolgáltatás díjának meghatározására és módosítására vonatkozó rendelkezéseket,

e)      a szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket,

f)      a közszolgáltatás ellenőrzésére és a közszolgáltató és az önkormányzat közti együttműködésre vonatkozó főbb szabályokat, és

g)     a szerződés megszűnésének, felmondásának szabályait.


A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


9.§

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a)      a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete),

b)     a szerződés tárgyát,

c)      a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d)     a teljesítés helyét,

e)      a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f)      a felek jogait és kötelezettségeit,

g)     a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h)     a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i)       az irányadó jogszabályok megnevezését.


(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


10.§

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet, veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.


III. fejezet


A közszolgáltatás díja


A fizetendő díj megállapítása


11.§

A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D.§-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételt az 1. melléklet tartalmazza.


12.§

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.


(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján kibocsátott számla alapján magánszemélyek esetében a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


(3) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.


(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével, a közszolgáltatással kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban fogyasztói kifogást tehet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.


(5) A kifogást, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató köteles

a)      kivizsgálni,

b)     a kivizsgálás eredményéről a kifogást tevőt tájékoztatni, és

c)      a kifogás okának elhárítása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni.


(6) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást szükség szerint kötelesek igénybe venni.


(7) A lakatlan ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól mentesülnek, amennyiben a tárgyévet követő év február 15. napjáig igazolják, hogy az ingatlanon a tárgyévben vízfogyasztás nem történt, és nyilatkoznak arról, hogy az ingatlanon életvitelszerűen az előző évben senki nem tartózkodott.


IV. fejezet


Záró rendelkezések


13.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


14.§

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 9/2004.(V. 1.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése, továbbá a 11.§ és a 45.§.


15.§

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.                             Kisiván István                                                      Szarvas Zsolt

                             polgármester                                                            jegyző

Mellékletek