CSINCSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021(III.22.)

A helyi iparűzési adóról szóló 4/2015.(IX.16.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 23- 2021. 03. 23

CSINCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


2/2021. (III.22.)önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 4/2015.(IX.16.)önkormányzati rendelet módosításárólCsincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csincse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §.


A helyi iparűzési adóról szóló 4/2015.(IX.16.)önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Az adó mértéke iparűzési tevékenység után 2 %.”


2. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”


3. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.Csincse, 2021. március 22.Lőrincz Imre                                                                   Várnai Róbert

polgármester                                                                   jegyző