CSINCSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2021(III.13..)

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 14CSINCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Csincse Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csincse Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Csincse Község Önkormányzatára.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 49.000 eFt-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 131.726 eFt-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 82.726-eFt-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 0-eFt-ban

e) bevételi főösszegét 131 726 eFt-ban

f) kiadási főösszegét 131 726 eFt-ban

  állapítja meg.

  3.§ (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

  (2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


  (3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklet tartalmazza.

  (4) A 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított finanszírozási kiadásokat e rendelet 4. melléklet tartalmazza.

  (5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

  4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 2.2 melléklete tartalmazza.

  (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 2.2 melléklete tartalmazza.

  5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül


  a) 9 358 eFt általános tartalékot állapít meg.


  6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 6. melléklet tartalmazza.


  A költségvetés végrehajtásának szabályai

  7.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

  8.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

  9. §. A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatokból 200 e. Ft felhasználására - utólagos bejelentési kötelezettség mellett - felhatalmazza a polgármestert, úgy, hogy egy-egy célra 25 e. Ft-nál magasabb összegű támogatás nem adható.


  10.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.


  11.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

  Egyéb rendelkezések

  12.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, polgárőr egyesület, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

  (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási Szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan..

  (3) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

  13.§ A közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegét e rendelet melléklete 2.2 melléklete tartalmazza.

  14.§ Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

  15.§ A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 8.melléklete tartalmazza.

  16.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

  Záró rendelkezés


  17.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


  Csincse, 2021. március 12.  Lőrincz Imre                                                                                 Várnai Róbert

  polgármester                                                                                jegyző