Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/2001 (VIII.17..) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2017. 12. 21

Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 7/2001 (VIII.17..) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ligetfalva község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdése, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy Ligetfalva község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

(3) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.

(4) A település teljes közigazgatási területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.

II. FEJEZET Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2. § (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendszeres tisztán tartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosságmentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése az azt okozó szerv, illetve személy feladata.

2/A. § (1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint. E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).

(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése pénteki és szombati napokon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezett megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi, veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).

(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagoktól legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kell fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel (homokréteggel) történő lefedéséről.

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

3. § (1) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége. Ez a kötelezettsége kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(2) E szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló, kiépített vagy kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed. Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig még füves rész, vagy virágos sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.

4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlana előtti szakaszra terjedően az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.

(2) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, az ingatlanon keletkezett szennyvizet bevezetni tilos !

(3) A csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagot (szemetet, papírt, törmeléket) a csapadékvíz elvezető árokba elhelyezni tilos !

5. § (1) Építési területen, az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni.Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

6. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos !

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.

III. FEJEZET Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

7. § (1) Ligetfalva közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 26. amely a kötelező közszolgáltatónak minősül (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Ligetfalva közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2022.december hó 31. napig. A Közszolgáltató végzi Ligetfalva települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés alapján végzi, amely jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) A szolgáltató Ligetfalva község belterületén minden hét hétfői napján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

(4) A Ligetfalva községben lakóingatlannal, illetve üdülővel rendelkező tulajdonosok, illetve a lakó és üdülő ingatlant használók kötelesek az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(5) A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.

(6) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni.

(7) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.

(8) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.

(9) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy a papírhulladékot , a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi. Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

(10) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Közszolgáltató.

(11) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(12) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(13) Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.

(14) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

(15) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.

(16) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(17) Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.

(18) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.

(19) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést a ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időpontól kötelező igénybe venni.

8. § (1) A 7. §.-ban megjelölt szolgáltató köteles Ligetfalva községben a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására az önkormányzattal kötött szerződés alapján, az abban foglaltak szerint.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás -továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő, Zalabéri 3096/12.hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

(3) Szolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert.

(4) A gyűjtőedények beszerzése, cseréje, javítása az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója feladata.

(5) Az önkormányzat rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokról és tudnivalókról.

(6) hatályon kívül

(7) )hatályon kívül

9. § (1) A hulladékgyűjtő edények kihelyezése a szállítási napokon az ingatlantulajdonosok kötelessége. Az edényeket reggel 8,00 órára az út szélére kell kihelyezni úgy, hogy szállítójárművel megközelíthetők legyenek.

(2) A gyűjtőedényeket más célra felhasználni nem szabad, azokat az ingatlantulajdonosok kötelesek rendeltetésszerűen használni, tisztán tartani.

(3) Az edényekbe veszélyes hulladékot elhelyezni tilos !

10. § (1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok vagy az időlegesen használt ingatlanok ( továbbiakban : üdülőként nyilvántartott ingatlan ) esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakra állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig - kivéve amennyiben a hulladék elhelyezése a Közszolgáltató által forgalmazott zsákban történik - köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó - amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlanban nem az (1) bekezdésben meghatározott időszakban tartózkodik - a Közszolgáltató felé írásban nyilatkozhat a közszolgáltatás igénybevételének évente legalább két naptári negyedévet elérő általa választott időszakáról.

(3) Az az ingatlanhasználó, aki az üdülőként nyilvántartott ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezik, nem jogosult az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak alkalmazására.

11. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az aki a felépítmény után fizetendő valamennyi közüzemi számla bemutatásával igazolja, hogy a felépítmény egész évben használaton kívül van, és az önkormányzati hivatal illetékes ügyintézője helyszíni szemle során meggyőződik a használaton kívüliségről.

(2) Az (1) bekezdésben írt mentesség igénybevételét minden év március 15-ig kell kérvényezni az önkormányzati hivatalnál, az előző év nulla fogyasztású közüzemi számlák csatolásával.

(3) Minden év november 30-ig a kérelmező köteles tárgyév közüzemi számláit bemutatni a mentesség ellenőrzése véget.

(4) Az nyaralóingatlan tulajdonosok minden év 04.01. – 09.30-ig kötelesek igénybe venni a hulladékszállítást.

11/A. § (1) Azokban a háztartásokban ahol a lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők száma nem haladja meg az egy főt és nyugdíjasnak minősülnek, – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel – a szolgáltatást igénybe vevő kérelmére a 110 vagy 120 literes edényzet ürítési díjából 20 % díjkedvezmény adható. A kérelemben nyilatkozni kell a lakásban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszámáról.

(1a) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó figyelemmel a 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltakra legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Az edényméret kedvezményre jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiadott – kérelemben megjelölt adatokat tartalmazó-igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(3) A személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján 1 fős nyugdíjas háztartások részére adható 20%-os díjkedvezmény vagy 1 fős háztartások részére adható edényméret kedvezmény iránti kérelmet a rendelet 3. számú mellékletében lévő nyomtatványon lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban. A január 31. napjáig beadott kérelem alapján az adott év január 1. napjától adható a kedvezmény. Az év közben benyújtott kérelmek alapján a benyújtást követő hónaptól biztosítható a kedvezmény.

(4) A kedvezmény az adott év december 31-ig biztosított, a következő évre a feltételek fennállása esetén azt ismételten kérelmezni kell.

(5) Az önkormányzati hivatal a kérelemben foglaltakat, az ingatlanban lakó és tartózkodási hellyel rendelkezők számát a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzi.

(6) A díjfizetési és edényméret kedvezmény kérelmek tárgyában a polgármester hoz döntést.

(7) A díjfizetési kedvezmény miatt kieső díjbevételt az önkormányzat megtéríti a szolgáltatónak.

11/B. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Szüneteltetés esetén az ingatlan tulajdonosát alapdíj fizetési kötelezettség terheli.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét.

(3) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(4) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.

11/C. § (1) Ligetfalva község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges információkat a szolgáltató , a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Koordináló szerv részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

(2) A Szolgáltató és a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályok alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) A Szolgáltató és a Koordináló szerv az adatok biztonságáról a megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel köteles gondoskodni. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(5) A Szolgáltató és a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használja fel.

(6) A Szolgáltató és a Koordináló szerv nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

12. § (1) A kötelező közszolgáltatás bevezetését követően Ligetfalva község közigazgatási területén háztartási hulladékot elhelyezni nem lehet.

(2) hatályon kívül

IV. FEJEZET Egyéb rendelkezések

13. § hatályon kívül

V. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1. melléklet

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről

Név: Ligetfalva Község Önkormányzata

Székhely: 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.

Adószám:

KSH azonosító (statisztikai számjel):

Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzintézet:

Képviseli:

mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Ellátásért felelős), másrészről

Teljes név: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26.

Cégjegyzékszám: 20-09-073507

KSH azonosító (statisztikai számjel): 24308649-3811-572-20

KÜJ azonosító: 103172671

KTJ azonosító: 102445528

Adószám: 24308649-2-20

Bankszámlaszám: 11749008-20189471

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Minősítési engedély száma: OKTF-KP/7731-6/2016

Megfelelőségi vélemény: OHKT- 3700-30/2016

Képviseli: Horváth Márton ügyvezető

mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között

Előzmények

Felek tudomásul bírnak arról, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt. – továbbiakban: Koordináló szerv) hulladékgazdálkodási régiók megalakítását tűzte ki célul. Tekintettel arra, hogy Zala megye északi régiójában a Közszolgáltató rendelkezik csak megfelelőségi véleménnyel, az ellátásért felelős a Közszolgáltatóval jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést megköti. A szolgáltatás ellátásának érdekében a Közszolgáltató teljesítési segédet, vagy alvállalkozót vonhat be közreműködő félként.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 92/B § (2) bekezdése, valamint a Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontjai, továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a Koordináló Szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletide vonatkozó szabályai szerint a közszolgáltatási szerződés tartalmazza az előírt rendelkezéseket.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontja szerint nem kell a Kbt.-t alkalmazni azon megállapodások vonatkozásában, amelyeket a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel köt, és amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.

1. A Szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése

1.1. A közszolgáltatási tevékenység:

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített részletes műszaki tartalommal;

- a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik;

- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatá(ai)nak rendeleteit is - által meghatározott tartalommal és keretek között.

1.2. A fentiek keretében a Közszolgáltató feladata a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása.

1.3. A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, amennyiben az veszélyes hulladékot, építési törmeléket, földet, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely a kezelő személyzet testi épségét, vagy a gyűjtő jármű műszaki állapotát veszélyezteti. (folyékony, tűzveszélyes, maró, mérgező anyagok, állati tetemek, fekália). A Közszolgáltató olyan mértékű hulladékot köteles az ingatlanhasználótól átvenni, amely az ingatlanhasználó által használt szabványos gyűjtőedény lecsukott állapotában elfér. Gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya: 50 literes gyűjtőedényzet esetén: 10 kg; 80 literes gyűjtőedényzet esetén: 18 kg; 110-120 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 25 kg; 240 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 50 kg, 770 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 175 kg, 1100 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 250 kg, 4200 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 500 kg. Az ezt meghaladó mennyiségű hulladékot a Közszolgáltató nem köteles átvenni, kivétel, ha az esetileg keletkező többlet hulladék a Közszolgáltatónál megvásárolható cégemblémás zsákban történt kihelyezésre. Egyéb zsákokat a közszolgáltató csak külön díjazás ellenében szállít el.

1.4. Az ingatlanhasználó az általa használt gyűjtőedényen köteles tartós jelöléssel feltüntetni az ingatlan címét (utcanév, házszám, vagy helyrajzi szám). A tartós megjelölésként a Közszolgáltató vagy alvállalkozója által alkalmazott és biztosított egyedi ügyfél azonosítóval ellátott matrica alkalmazása is megfelelő. A nem beazonosítható edények ürítését a Közszolgáltató nem köteles elvégezni. Az emiatt elmaradt ürítés díja nem csökkenti a tárgyi időszakra vonatkozó számla összegét.

1.5. Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.

1.6. Közszolgáltató a Szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez - a Ht. 41.§ (3) bekezdésében foglalt szabályokra figyelemmel - alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó adatai jelen szerződés 10.3. pontjában kerülnek rögzítésre.

1.7. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 31/2017 (IX.21.) számú határozatával jelen

szerződést megismerte.

2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület

2.1. Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe, amelyen belül az 1. pont szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Közszolgáltató végzi (ellátja).

3. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama

3.1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását 2017. november 1. napjával köteles megkezdeni.

3.2. A Közszolgáltató az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2022. december 31. napjáig köteles ellátni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei

4.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények alapján határozzák meg a Szerződő Felek.

4.2. A Közszolgáltató részére az eljáró környezetvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) OKTF-KP/7731-6/2016 sz. határozatával A/I. minősítési osztályba sorolt minősítési engedélyt adott ki.

5. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

5.1. Szerződő Felek hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit elsősorban a Ht. és végrehajtására kiadott jogszabályok tartalmazzák. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jogaikat és kötelezettségeiket a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolják, illetve teljesítik, figyelembe véve a hulladékgazdálkodás országos és területi célkitűzéseit, illetőleg egymás jogos érdekeit.

5.2. Az Önkormányzat kötelezettségei különösen:

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a Koordináló szerv részére az Önkormányzat kötelezettsége.

 • a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel;
 • b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítése;
 • c) a közszolgáltatásnak a közszolgáltatási területen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítése;
 • d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása;
 • e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása, és önkormányzati rendeletben történő szerepeltetése;
 • f) a Közszolgáltató tájékoztatása alapján, a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos alapvető információknak ( gyűjtési napok, lomtalanítási időpontok stb.) a településen található fogyasztók felé történő eljuttatására.
 • g) A vonatkozó jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére.
 • h) Az Önkormányzat a közszolgáltató tevékenységével kapcsolatban kifogását minden negyedévet követő 3-ig teheti meg a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felé, melyet a társulás megvizsgál, és ezt követően a közszolgáltató részére a teljesítés igazolást a megfelelő tartalommal kiadja,
 • i) A lakosság tájékoztatása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közzétételéről az Önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodik.

5.3. A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:

 • a) a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása;
 • b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok szerint meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is,
 • c) a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat Szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása;
 • d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása;
 • e) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése;
 • f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele,
 • g) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek működtetése és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása;
 • h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető helyen (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/C) és tájékoztatási rendszer működtetése;
 • i) a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása;
 • j) a közszolgáltatást igénybevevő fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása és ennek nyilvánosságra hozatala.

5.4. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

a.) Adminisztratív feladatok:

aa) könyvelés, számvitel, bérszámfejtés,

ab) adminisztráció, nyilvántartás,

ac) adatbázis-kezelés,

ad) jogi ügyvitel.

b.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi igénybejelentések, az adat egyeztetések során feltárt ingatlan használók adatok kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása, megszüntetése,

c.) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a közszolgáltatást igénybevevők hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása jelen szerződés 6. pontjában meghatározottak szerint.

5.5. Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes összetevőinek a központi jogszabályban, az Önkormányzat rendeletében meghatározott gyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban és módon történő elkülönített gyűjtésére és kezelésére.

5.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben, meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, az alkalmazott ÁSZF alapján. Ha Közszolgáltató az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja és az nem az Önkormányzat mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot. A Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.

5.7. Ha a hulladék nem a szabványos, az ingatlanhasználó által használt és előfizetett zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltató vagy Alvállalkozója által kiadott, jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.

6. Ügyfélszolgálat

A Közszolgáltató köteles a 1997. évi CLV. számú a fogyasztóvédelemről szóló törvényben valamint a 2012. évi CLXXXV. számú, a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot fenntartani.

Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási ciklust megelőzően, - febr. 28-ig, máj. 31-ig, aug. 31-ig, nov. 30-ig – terjedő dátumnapig fogadja el a változás bejelentést az ingatlan tulajdonostól, vagy az önkormányzati lakások bérlőjétől és /vagy az önkormányzattól a Közszolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves számlázási ciklusban kerül figyelembe véve.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei

7.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvét, a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvét, továbbá a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.

7.2. A Közszolgáltató jelen szerződésben rögzített feladatait jogszabályban meghatározott mértékű szolgáltatási díj ellenében végzi, melyet a Koordináló Szerv miniszteri rendeletben meghatározottak szerint fizet meg a Közszolgáltató részére.

7.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában az Önkormányzat közvetlenül részt vesz. A közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból és az Önkormányzattal közvetlenül elszámolt díjakból kell finanszírozni. Az egyes tevékenységek felsorolását, a szerződés hatályba lépésének időpontjában alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat és az Önkormányzattal közvetlenül elszámolt díjakat a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg,és a Koordináló szerv szedi be.

7.5. A Közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

7.6. A miniszteri rendelet megjelenését követően a közszolgáltatási díjak tekintetében a rendeletben közölt maximálisan alkalmazható díjtételek lépnek érvénybe.

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei

8.1. A közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat 2016. április 1.-et követő teljesítésekre vonatkozóan a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (Koordináló szerv), a Közszolgáltató jogszabályban előírt adatszolgáltatása alapján állítja ki, továbbá beszedi a közszolgáltatási díjat. A számla kiállítása az ingatlanhasználók által használt gyűjtőedények száma, aktuális egységára, és az ürítési gyakoriság figyelembevételével történik.

8.2. A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.

8.3. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

8.4. A Koordináló szerv a Közszolgáltató jogszabály szerinti adatszolgáltatásából kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a közszolgáltató jogszabály szerinti adatszolgáltatásából hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

8.5. A 8.4.) pont alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a jogszabály szerinti adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

8.6. Az 8.5. pont szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

8.7. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket, melynek keretében a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

8.8. A Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

9. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályai

9.1. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevekénységét ne veszélyeztesse.

9.2. Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására annyiban jogosult, amennyiben ez nem veszélyezteti a Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.

9.3. A keresztfinanszírozás tilalmának Ht. szerinti elvéből következően a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának részét képező ésszerű nyereség nem tartalmazhatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét

9.4. Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végez a Közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást. A Közszolgáltató az általa ellátott egyéb vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.

9.5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenység végzése esetén a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

10. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató - a Ht. 41. § (3) bekezdésében foglalt szabályokra figyelemmel - jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.

10.2. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

10.3. Az Alvállalkozó adatai:

Teljes név:

Rövid név:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

KSH azonosító (statisztikai számjel):

KÜJ azonosító:

KTJ azonosító (hulladéklerakó):

Adószám:

Bankszámlaszám:

Számlavezető pénzintézet:

Egységes Környezethasználati engedély

száma:

11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések

11.1. A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok rendelkezéseinek a megtartásával.

12. A Szerződés megszűnése

12.1. A Szerződés megszűnik:

 • a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
 • b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • c) felmondással,
 • d) a Felek közös megegyezésével.

12.2. Az Ellátásért felelős a Szerződést a Ptk.-ban meghatározott felmondási okokon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a Közszolgáltató:

 • a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
 • b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
 • c) nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

12.3. A Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

 • a) az Ellátásért felelős a Szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
 • b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

12.4. Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a Szerződést felmondani.

12.5. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

12.6. Felek tudomásul bírnak arról, hogy a Koordináló szerv jelen szerződésnek és annak módosításainak a vonatkozó jogszabályok szerinti megfelelőségét vizsgálja. Ha a Koordináló szerv a szerződés vagy módosításai tekintetében észleli, hogy az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezt jelzi az Ellátásért felelősnek. Ha az Ellátásért felelős a Koordináló szerv jelzésének kézhezvételét követő 30 napon belül nem módosítja a szerződést, úgy a Koordináló szerv jogosult az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezni.

13. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Ellátásért felelős feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.

13.2. A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató az Ellátásért felelősnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése napján átadja.

13.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a Közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb hat hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

13.4. Ha a hulladékgazdálkodási szerződést a Közszolgáltató felmondja, az Ellátásért Felelős haladéktalanul gondoskodik az új közszolgáltató kiválasztásáról.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.

14.2. A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.

14.3. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy megismerhetővé.

14.4. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve önkormányzati rendelet alapján a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra, illetve az üzleti titok megismerését hatóságok, állami, önkormányzati szervek számára biztosító rendelkezésekre.

14.5. A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.

14.6. A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

14.7. A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

14.8. Szerződés annak valamennyi mellékletével együtt érvényes.

Zalaegerszeg 2017. november 1.

Ellátásért Felelős Közszolgáltató

Horváth Márton

ügyvezető

Ellenjegyezte:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Dékány Endre

a Társulás Elnöke

3. melléklet

K É R E L E M

Hulladékszállítási díj kedvezmény/ edényméret kedvezmény* igénylésére

Igénylő neve:……………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Hulladékszállítással érintett ingatlan címe:………………………………………………….

A hulladékszállítással érintett ingatlan használatának jogcíme: …………………………

A hulladékszállítással érintett ingatlant használók létszáma a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint:…………..fő

Alulírott igénylő a fenti hulladékszállítással érintett ingatlanban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszáma alapján – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel - edényméret kedvezmény jogosultság igazolására/ nyugdíjas háztartásként a hulladékszállítási díj 20%-os kedvezménye iránt * nyújtok be kérelmet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a kérelem elbírálása és a kedvezmény nyújtása érdekében a döntés előkészítésében, a döntés meghozatalában és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

*a megfelelő rész aláhúzandó

Ligetfalva, 201…... ………………..hó……..nap

……………………………………………..

kérelmező