Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2017 (III.29..) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 30

Ligetfalva  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el: 1. §


A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítése és módosítása során a polgármester a partnerségi egyeztetést e rendelet szerint, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel.Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre

2. §


Az 1. § szerinti egyeztetésben partnerként vesznek részt:


 1. a Ligetfalván lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személyek,
 2. a Ligetfalván székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
 3. a Ligetfalván székhellyel rendelkező civil szervezetek,
 4. a működésük által a települést érintő érdekképviseleti, illetve egyházi szervezetek.A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. §


A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében a társadalmi bevonás keretében az alábbiak szerint tájékoztatja a partnereket:


a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, illetve közterületen elhelyezett hirdetőfelületen hirdetmény kifüggesztésével,

b) Ligetfalva  község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján a teljes dokumentáció közzétételével, és

c) a kormányrendelet 29/A. §-ában meghatározott esetekben lakossági fórum keretében a tervezet ismertetésével, azzal, hogy az elkészült tervezet a lakossági fórumot megelőzően legalább nyolc nappal az a)-c) pont szerint közzétételre kerül.A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja

4. §


 1. A partnerek a tervezetekkel kapcsolatos írásbeli javaslataikat, illetve véleményeiket


 1. megküldhetik postai úton az Önkormányzat levélcímére,
 2. megküldhetik elektronikus úton az Önkormányzat elektronikus levélcímére,
 3. személyesen átadhatják lezárt borítékban a Hivatal titkárságán.


 1. Szóbeli javaslattétel vagy véleményadás a lakossági fórum keretében történhet, az így elhangzottak a Hivatal útján jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.  


 1. A javaslatok és vélemények megadására szolgáló határidő az adott, kormányrendelet szerinti eljárástól függően a hirdetményben kerül meghatározásra.


 1. A partnerek által megadott vélemények és javaslatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre.Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje

5. §


 1. A beérkezett javaslatokról és véleményekről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról képviselő-testületi határozatban rendelkezik.


 1. Amennyiben a Képviselő-testület valamely javaslat vagy vélemény elfogadását nem támogatja, úgy az adott határozatban rögzíteni kell az el nem fogadás indokolását is.


 1. Az érintett képviselő-testületi határozatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre, valamint megtekintésük lehetőségét az Önkormányzat hivatalos honlapján is biztosítani kell.


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. §


A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elfogadását, illetve kihirdetését követő öt napon belül az adott dokumentum teljes terjedelemben elhelyezésre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a partnerek számára az e rendelet 3. § a)-b) pontja szerint tájékoztatás kerül közzétételre azok elfogadásról.


                  

Záró rendelkezések

7. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1. §-ban meghatározott dokumentumok készítésének és módosításának a jelen rendelet hatályba lépését követően indult egyeztetési eljárásai során kell alkalmazni.Ligetfalva, 2017. március 27.


                          Barcza Zoltán                                              Dr. Prótár Henrietta

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Ligetfalva  , 2017. március 29.

                                                                                                   
                                                                                                  Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                           jegyző