Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet

Hatályos: 2014. 05. 07


Ligetfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (V.06.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairólLigetfalva  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Ligetfalva  község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő városrész, stb. elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Ligetfalva község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.


2. § E rendelet alkalmazásában

a)  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely

előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) községrésznév: földrajzi név, a községen belüli vagy új beépítéssel kialakult és elkülönült területek, illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.

e) házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.

Közterületek elnevezése


3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a községrészben tálalható és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.


4. § (1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Ligetfalva életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Ligetfalva egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy községünk életében.

(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről  nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal vezeti

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) postai irányítószámát

c) az utca nevét

d) az utca jellegét

e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését,

b) a postai irányítószámot,

c) az utca nevét, jellegét,

d) a ház számát,

e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)

f) helyrajzi számot

g) a változás előtti utcanevet és házszámot.

(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal vezeti.


6. § A községrészek elnevezésére az utca elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.


Közterület elnevezésének eljárási szabályai


7. § (1) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester

b) a Képviselő-testület bizottsága

c) helyi önkormányzat képviselője

d.) Ligetfalva   község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár

e) Ligetfalva   község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy


8. § (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

(2) A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.Utca névtáblák


9. § (1)  Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

Házszámozás


10. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(2) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a faluközponttól kivezető utcák esetében a faluközponttól kezdődően, míg a faluközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A,

1/B, 1/C) alkalmazható.

(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


11. § (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8.§-ban meghatározott szervekkel.


Záró rendelkezések12. § Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Ligetfalva  , 2014. április 30.


     

                      Perge Jánosné                                                              Hetesi Krisztina

                       polgármester                                                                        jegyző


 

Kihirdetve:Ligetfalva , 2014. május 6.


Hetesi Krisztina

jegyző