Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (XI.20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2018. (V.31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 20

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet 4. §-a (18) bekezdéssel egészül ki:


(18) A Képviselő-testület évente egy alkalommal a nyugdíjasoknak és a 14 év alatti gyermekek szülei részére határozatban állapít meg juttatást. A támogatást jövedelemhatárra tekintet nélkül nyújtja.2. § A rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.Ácsteszér, 2020. november 19.


                             

                                          polgármester                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve: Ácsteszér, 2020. november 20.
                                                                            

                                                                                     jegyző