Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (III.4.) önkormányzati rendelete

ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2014. (III.4.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 04

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.    §    A rendelet hatálya kiterjed Ácsteszér község Önkormányzatára az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2014. évi költségvetésének:


  1. Bevételi főösszegét:                                           221 020 E Ft-ban
  2. Kiadási főösszegét.                                            221 020 E Ft-ban

állapítja meg.

 3. § (1) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, foglalkoztatott létszám szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.     

(6)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.      

(7)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(8)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(9)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet  részletezi.

(11) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 10., és 11. mellékletek szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 12 312 E Ft általános állapít meg.

 A költségvetés végrehajtásának szabályai

 Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 4. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Ezen paragrafusban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.

5. § Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt, de legkésőbb 2015. február 28-ig. 

A polgármester felhatalmazást kap a 2014 évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására. A tett intézkedésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

6. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak testületi jóváhagyást követően.


7. § A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


Záró és vegyes rendelkezések


8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetve: 2014. március. 5


Ácsteszér, 2014. március.5