Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.16.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Ácsteszér Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §. és 31.§. (2) bekezdésében (továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a település tisztaságának fenntartása az ingatlanok –beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – tisztán tartása és a háztartási hulladék kezelése érdekében a következő rendeletet alkotja.

Hatályos: 2013. 11. 28

I. fejezet


Általános rendelkezések

A rendelet alkalmazási köre


1. §.


1. A rendelet hatálya kiterjed Ácsteszér község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, kivéve a 22.§-ban meghatározott gazdálkodó szervezetek.

Hulladékkezelési közszolgáltatás.


2. §.


  1. Ácsteszér község önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (továbbiakban közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

3. A település közigazgatatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást a Bakonyszolg Kft (Bakonyszombathely, Angéla major) végzi.

2/A. §.


        1. A település közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal

 kapcsolatos helyi közszolgáltatást a Bakonyszolg. Kft (Bakonyszombathely,

 Angella major) végzi.

        2. A szolgáltató a településről elszállított szennyvizet a bakonyszombathelyi

            086-087. hrsz-ú engedéllyel rendelkező szennyvíztelepen helyezi el.

           


/1/

II. fejezet


Közterület tisztántartása


3. §.


A közterület tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat alkalmazottjai útján, valamint az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 

Az ingatlantulajdonos feladatai


4. §.


  1. Az ingatlantulajdonosnak a közterület fenntartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
  1. az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének az ingatlan határvonalától vagy kerítésétől számított 10 m-es körzeten belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása, a síkosság mentesítésre.

b. Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c. Közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka, stb,) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

d. Építési, bontási anyagot csak az önkormányzat előzetes engedélyével lehet közterületre lerakni.


e. Gépjármű üzemeltetése, tárolása vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie. 


2. Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles e rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.


5. §.


(1) Az ingatlantulajdonosnak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:


  1. az ingatlan– kerítésének- a földszint magasságáig történő letakarítása,

b. a telekingatlanról és a közterületről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy az a közlekedőket ne zavarja. 


Hirdetmény, plakát elhelyezésérővel kapcsolatos kötelezettségek.


6. §.


  1. Hirdetményt, plakátot felragasztani csak a tulajdonos, kezelő előzetes engedélye alapján lehet elhelyezni.

2. Az idejétmúlt hirdetményt azonnal, a megrongálódott hirdetményt 5 napon belül  az elhelyezője, az elhelyező személye ismeretének  hiányában az, akinek az érdekében a kihelyezés történt köteles eltávolítani.


A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


7. §.


(1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani

8. §.  


(1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

Síkosság mentesítés, hó eltakarítás


9. §.


(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.

(3) Hórakást tilos elhelyezni:

       a) útkereszteződésben,

       b) útburkolati jelen,

       c) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

       d) kapubejárat elé,

  e) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb    közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.)

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések


10. §.


(1) Tilos

       a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

       b) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elhelyező rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

       c) a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

       d) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetés ellenesen használni,

       e) közterületen települési hulladékot lerakni.

(2) Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.

III. fejezet


A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


11. §.


  1. Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás ténye hozza létre

2. A hulladék begyűjtése, elszállítása hetente egy alkalommal csütörtöki napokon történik, illetve a konténerrel biztosított közszolgáltatás esetén szükség szerint,

Ha a szemétszállítás időpontja munkaszüneti napra esik, a szolgáltató által megjelölt időpontban történik a szemét elszállítása.

3. Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére 110 literes űrtartalmú gyűjtőedényt kötelesek igénybe venni a (4) bekezdés kivételével.

4. A Petőfi S. u. 8-tól 34-ig, 13-tól 41 házszámig , és az Ácsteszéri pusztán lakó   ingatlantulajdonosok az ott elhelyezett gyűjtőkonténert kötelesek igénybe venni.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


12. §.

(1) Ácsteszér közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: tulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:


  

a) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.


  b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni.


(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.


13. §.(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4) A gyűjtőkonténerrel biztosított közszolgáltatással érintett területen élő ingatlantulajdonosok kötelesek a hulladékot úgy elhelyezni, hogy a konténer környékét ne szennyezzék be.

14. §.(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

15. §.


A szolgáltató jogai és kötelezettségei(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag a Bakonyszolg Kft.  bakonybánki hulladék lerakóhelyen lehet elvégezni

16. §.


(1) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződés eltakarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.


17. §.


(1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 

      a) az nem a rendszeresített  és a szolgáltató által meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra

      b) a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel -az ingatlantulajdonosnak felróható okból – nem üríthető,

     c) a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.

(2) Érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartályban mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül jelen rendelet szabályai szerint települési szilárd hulladéknak.

18.§.


Az önkormányzat az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét a szolgáltató kérelmére átadja.

Lomtalanítás


19. §.


(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente egy alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.

(2) A szolgáltató kizárólag a lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon beleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

20. §


(1) A tulajdonos az alkalmi háztartási szilárd hulladékot a szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja a Bakonyszolg Kft. Tároló helyére, ha a hulladék lerakására jogosultságot szerzett – lerakási díjat fizetett.


(2) Saját szállítás esetén a tulajdonos a hulladékot az ártalmatlanító hely üzemeltetőjével egyeztetett körülmények között helyezheti el.


Közszolgáltatási díj


21. §.

/2/

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön szabályok


22. §.(1) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltakkal megfelelően nem gondoskodik.

(2) Az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyeknél a keletkezett települési hulladékuk heti mennyisége nem haladja meg a 110 litert, egyazon gyűjtőedényben is gyűjthetik a hulladékukat.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.


Hatálybalépés


24. §.


Ez a rendelet 2005. március 1-jén lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a Köztisztaságról, a köztisztaságról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2001. (XI. 29.) rendelet és az azt módosító 19/2004. (XII. 21.) rendelet.


               Lunk György                                              Klupácsné Somogyi Éva

              polgármester                                                         körjegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2013. január 18.


Ácsteszér, 2013. január 18.                      

                                                                                  Klupácsné Somogyi Éva

                                                                                              körjegyző