Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007 (II.14.) önkormányzati rendelete

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007.(II.14.) rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról

Hatályos: 2013. 12. 18 - 2014. 03. 03

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. 10.§. (1),  32.§. (1) b./ pont, (3), 38.§. (9), 43./B. §.(1),  45.§. (1)-(2), 46.§. (1), 50.§. (3), 60. §. (4), 92.§. (1)-(2), bekezdéseiben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 160.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ezek helyi végrehajtásáról Ácsteszér Község Önkormányzata a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET


Általános rendelkezések


1. §.


A rendelet célja


A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban SZT/ helyi végrehajtásán túl meg­határozni azokat a szociális ellátásokat, amelyeket az Önkormányzat közigazgatási területén biztosítani tud azoknak a személyeknek, akik átmenetileg, vagy tartósan igénylik az Önkormányzat gondoskodását, személyes, természetbeni, vagy anyagi formában történő törődését, támogatását, valamint az érvényesítés garanciáit.

2. §.


E rendelet szabályozza:


a./  a községben nyújtott személyes pénzbeni és természetbeni ellátások formáit és

     a jogosultság helyi feltételeit,

b./ az egyes szociális gondoskodási formák részletes sza­bályait,

c./ a szociális ellátások pénzügyi finanszírozásának gya­korlati kérdéseit,

d./ a szociális ügyekben eljárásra jogosultak körét.


Eljárási rendelkezések


3. §.


/1/ A szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása céljából a kérelmező az alábbi

     iratokat  köteles benyújtani az önkormányzathoz:

a./ A lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, ápolási díj iránti kérelem benyújtása

    esetén a 3. §.  /1/ bek. b./ c./ pontjában meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat kell

    csatolni. A jövedelemigazolásnak az igénylő és a vele közös háztartásban élők havonta

    mérhető jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagát kell

    tartalmaznia, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó

    jövedelemre vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot.

b./Munkaviszonyban állók a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban,

    nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási

    segélyben, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküli járadékban, álláskeresési

    járadékban, álláskeresési segélyben, álláskeresést ösztönző juttatásban, családi

    pótlékban, tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt csatolják,

    a jogosultságot megállapító határozatot bemutatják.

c./Egyéb forrásból származó jövedelem esetén –különösen ingatlan-, üdülő-, lakás

    hasznosítása, alkalmi munka- személyes nyilatkozatot mellékelnek.

d./ A szociális rászorultságtól függő kérelmek az év folyamán bármikor benyújthatók.

/2/ A Körjegyzőség az önkormányzathoz benyújtandó szociális ellátások iránti kérelmek, a

     jövedelem és vagyonnyilatkozat tartalmára formanyomtatványt készít a mindenkor

     hatályos kormányrendelet alapján.

/3/ A szociális ellátások igénylését a Körjegyzőségen elektronikus úton nem lehet intézni.

II. FEJEZET


A szociális ellátások formái


4. §.

/1/ Az önkormányzat a szociális gondoskodás kere­tében az alábbi ellátásokat nyújtja:

  • szociális rászorultságtól függő helyi támogatások

     a./ pénzbeni támogatások

              b./ természetbeni támogatás...

              c./ személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás, szolgáltatás.

/2/    Az Önkormányzat e rendeletében szabályozza a szociális rászorultságtól függő

        támogatások , ellátások megállapí­tásának feltételeit.

/3/  A felsorolt támogatások, ellátások  pénzügyi fedezetét az éves költség­vetési rendeletében  állapítja meg a Képviselőtestület.

III. FEJEZET


Az önkormányzat által nyújtható pénzbeni és természetbeni szociális rászorultságtól függő támogatás megállapításának

kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének

feltételei.


5. §.


/1/ Az önkormányzat szociális rászorultságtól függően támogatást kérelemre, vagy   

     hivatalból állapít meg.

6. §.


                         /1/ Amennyiben a fél által benyújtott igazolások, nyilatkozatok, helyi ismeret nem

                              elegendő a rászorultság megállapításához, a Körjegyzőség

                              környezettanulmányt készít.

   /2/ A megállapított pénzbeni támogatást a jogerős határozat alapján a Körjegyzőség az

        Önkormányzat házipénztárából fizeti ki a jo­gosultnak.

  

   /3/ A természetbeni támogatást elsősorban vásárlási utalvány formájában, illetve a

         közüzemi díjak átvállalása esetén -a közüzemmel megállapodásban foglaltak

         szerint - kell teljesíteni.

   /4/ A természetbeni juttatásra jogosító utalványt szigorú szám­adású nyomtatványként

        kell kezelni.

IV. FEJEZET

Ellátási formák


Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások


7. §.


Időskorúak járadéka


   Az  időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, összegének

   megállapítása a Szt. 32/B-32/D §-ok alapján történik.

8. §.


Rendszeres szociális segély


/1/    A Szt. 37/A. §. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott nem foglalkoztatott részére a rendszeres szociális segély folyósításának a Szt-ben meghatározottakon túl feltétele, hogy a nem foglalkoztatott segélyezett személy együttműködjön:

                  a./ Ácsteszér Község Önkormányzatával,

         b./ a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központtal,

         c./ a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Regionális

              Kirendeltségével.    

/2/    Az együttműködési kötelezettség tartalma:


        a./ Az aktív korú  nem foglalkoztatott az Önkormányzattal való együttműködés

            keretében köteles a felajánlott és a Szt. 37/H. §. (6)  bekezdése szerint megfelelő

            munkalehetőséget - ami lehet közmunka, közhasznú  és közcélú – elfogadni.  

        b./Az aktív korú nem foglalkoztatott a rendszeres szociális segélyt megállapító

            határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles személyesen

            felkeresni a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központot

            nyilvántartásba vétel végett, továbbá köteles a beilleszkedést segítő programról

            írásban megállapodni és a továbbiakban az abban foglaltakat teljesíteni.

        c./ Az aktív korú nem foglalkoztatott köteles a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi

            Központ Tatabányai Regionális Kirendeltségénél az általa meghatározott időpontban

            álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre jelentkezni és az elhelyezkedése

            érdekében együttműködni.

/3/  Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:


      ha a segélyezett a szervnél az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem jelenik meg

      és az akadályoztatásáról, illetve a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás

     kézhezvételétől számított 3 napon belül nem mutatja be.

/4/  Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül:


      Segélyezett az önkormányzat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de

      a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg

      és az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás

      kézhezvételétől számított 3 napon belül nem mutatja be.

/5/ Amennyiben az aktív korú a /2/ bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségét meg-

     szegi 6 hónapig 75 %-os mértékben kell folyósítani a segély összegét. 


9. §.


Lakásfenntartási  támogatás(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosultak – a Szt. 38. (2) bekezdésében meghatározott személyek körén túl – azon személyek, akik háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, valamint a lakásfenntartás költségei elérik a háztartás havi összjövedelemének 30%-át.

(2) A lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

      Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 425 Ft/nm.

(3) A lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság:

      a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

      b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

      c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

      d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

      e) ha a négynél több személy lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm.

(4) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege legalább 2.500 Ft.

(5) A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos kérelem folyamatosan benyújtható.

(6) A normatív lakásfenntartásra való jogosultság  megállapítását a Képviselőtestület a  Polgármesterre ruházza át.

10. §.


Ápolási díj


/1/     Az önkormányzat  Képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha

             a./   az ápolt és az ápoló azonos lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen

                   azonos lakóhelyen él,

             b./  az ápolást végző személy a hozzátartozó ápolása miatt kénytelen

                   munkaviszonyát felmondani.

             c./  az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából   

                   figyelembe vehető  egy főre számított havi családi jövedelemhatár az 

                   öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, egyedül

                   élő esetén  annak 250 %-a.

11.§.


Átmeneti segély


      (1)             a) Önkormányzati segélyre az a kérelmező jogosult, akinek

                           családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja

                           meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

                           150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

                      b)  Önkormányzati temetési segélyre az a kérelmező jogosult, aki a

                            meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és azt

                            számlával igazolja. A segélyre való jogosultság megállapítása

                            szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi

                            családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori

                            legkisebb összegének 300 %-a, egyedül élő esetén 320%-a.

                (2) Az Önkormányzati segély lehet:

                

                      a) természetbeni ellátás

                      b) pénzbeni juttatás.

  

                (3) a)  Az esetenként megállapított önkormányzati segély összege 2000 Ft-

                        nál kevesebb nem lehet.      

                   b) A kérelmeket döntésre a Közös Önkormányzati Hivatal készíti

                       elő, segély odaítéléséről az (4) bekezdést kivéve a

                       Képviselőtestület dönt.

                 c) Ha a kérelmező olyan rendkívüli élethelyzetbe került, hogy

                     azonnali támogatásra van szüksége, kérelmét a polgármester is

                     elbírálhatja.

           (4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott sürgősség esetén a

                 polgármester az éves költségvetési rendeletben felnőttek eseti

                 segélyezésére megállapított keret 40%-át használhatja fel azzal a

                 kikötéssel, hogy a segély összege 2000 Ft-nál kevesebb illetve 10.000

                 Ft-nál több nem lehet.

 (5)  A (4) bekezdésben meghatározott sürgősség esetén a polgármester az éves költségvetési rendeletben felnőttek eseti segélyezésére megállapított keret 40 %-át használhatja fel azzal a kikötéssel, hogy a segély összege 2000.-Ft-nál kevesebb illetve 10.000 Ft-nál több nem lehet.

12.§.


Temetési segély


/1/    a)  Az önkormányzati temetési segély iránti kérelmet a haláleset

                      bekövetkezté­től számított 30 napon belül kell előterjeszteni,

                      csatolva a halotti anyakönyvi kivonatot - ha nem Ácsteszér

                      községben történt az anyakönyvezés - a temetés költségét igazoló

                      számlát és a temettető családjára vonatkozó jövedelem-

                      igazolásokat.

A temetési segélyre való jogosultság megállapítása szempontjából  figyelembe vehető  egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 300 %-a.

                b)           Az önkormányzati temetési segély megállapítására vonatkozó

                      hatáskörét a Képviselőtestület a polgármesterre átruházza.

/3/       A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, egyéb jövedelmeknél egy év.

/4/ A kérelmezőnek a havi rendszeres jövedelmet a következő

            okmányokkal kell igazolni:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem

    benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagáról kiadott munkáltató

    igazolás, vagy a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra

    vonatkozó pénzintézeti folyószámla értesítő;

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a

    kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló

    szelvény, vagy pénzintézeti folyószámla értesítő;

c) egyedülálló és kiskorú gyermekét nevelő szülő esetén

    gyermektartást, illetve árvaellátást igazoló irat;

d)  álláskeresési támogatásról az azt megállapító határozat.

/5/ Egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli

          nyilatkozatát kell elfogadni.

/6/  A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének mértékéről a

           temetkezési vállalkozók évente január 31-ig tájékoztatják az

           önkormányzatot.

Természetben nyújtott szociális ellátások


13. §.

KözgyógyellátásKözgyógyellátásra való jogosultság  állapítható meg a Szt 50.§.(1)-(2) bekezdésén túl

ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át, és havi  rendszeres  gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi  nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

V.FEJEZET


Szociális szolgáltatások

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 Szociális alapszolgáltatások


14. §.

    

Ellátások formái


/1/      Az Önkormányzat közigazgatási területén az alábbi szolgáltatást és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat bizto­sítja:-    étkeztetés /szociális étkeztetés/

-    házi segítségnyújtás

-    családsegítés.

/2/      Az önkormányzat biztosítja az SZT-ben foglaltak szerint az alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való jutását.

15. §.


Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás


/1/ A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást a rászorult kérelme alapján biztosítja az

     önkormányzat.

     A szociális étkeztetésre való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre

     számított havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a, egyedül élő esetén 

     annak 300 %-a.

/2/ Az ellátás indokoltságát a háziorvos is alátámaszthatja.

/3/ Az ellátás megszűnik


          -        az ellátott kérelmére

          -        az ellátott halála esetén.

     Az ellátást meg kell szüntetni, ha annak igénybevételekor rosszhiszeműség merül fel.

/4/ Az ellátások igénybevételéről és megszüntetéséről szóló döntést  a képviselő-

     testület a polgármesterre ruházza át.

16. §.


Családsegítés


/1./ A Képviselőtestület a családsegítést a társulási formában működő  Kisbéri

      Szociális Szolgáltató Központ révén bizto­sítja.

/2/ A családsegítő szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet Kisbéren a

     Szolgálat  irodájában vagy a családgondozó helyi irodájában a  családgondozónál

     vagy ugyanitt  a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójánál lehet benyújtani.

17. §.


A térítési díj


/1/ A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybevevő térítési díj fizetésére köteles.

     A térítési díjat a képviselőtestület külön rendeletben állapítja meg.

18. §.


Egyéb rendelkezések


/1/  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  hatályát veszti Ácsteszér Község

      Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és eljárásról

      szóló 12/2005. (IX.8.), 6/2006. (II.9.) rendelete.                   Lunk György                                        Klupácsné Somogyi Éva

                   polgármester                                                körjegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2007. február 14.


Ácsteszér, 2007. február 14.            
                                                                                  Klupácsné Somogyi Éva

                                                                                              körjegyző