Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.4.) önkormányzati rendelete

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületen folyó filmforgatásról.

Hatályos: 2014. 03. 04

Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Amennyiben a  forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, előre nem látható körülmények miatt,  valamint a rendkívüli természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére a közterület nem biztosítható, más a forgatásra alkalmas közterület ajánlható fel.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények megszűntét követően az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

2.§

(1) A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és technikai kiszolgálás esetén 500 Ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 300 Ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni.

 (2) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott díjat fizetni annak, aki: 

    a) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, vagy

    b) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotás, vagy

    c) a település életét, múltját, hagyományait bemutató filmalkotás elkészítéséhez veszi igénybe a közterületet.       

 (3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg egybefüggően a 15 napot.

 (4) A használat nem haladhatja meg a 250 m2 nagyságú egybefüggő közterületet.

 (5) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi feltételek betartását köteles vállalni a hatósági szerződésben:

  a) használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterületet tisztán tartani, illetve                       köteles a keletkezett hulladékot elszállítani,

   b) köteles a zöldfelületet kíméletesen használni

   c) a használat megszűnését követően köteles a területet az eredeti állapot szerint       helyreállítani,

   d) köteles a filmforgatással érintetteket a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, esetleges forgalomkorlátozásokról a helyben szokásos módon (hirdetés, falutv, honlap)  tájékoztatást adni

   e) köteles  a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károkat megtéríteni, beleértve harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

    f) A használat során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

(6) A képviselő-testület a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és a kérelmező között megkötendő hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át.


  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Lunk György                                                          Varga Sándor

           Polgármester                                                             JegyzőA rendelet kihirdetve:


2014. március 4.


                            Varga Sándor                                               

                                jegyző