Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 (IV.14.) önkormányzati rendelete

Ácsteszér Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Hatályos: 2013. 11. 27
  1. Fejezet


Az önkormányzat hivatalos megnevezése, jelképei, a hatáskör átruházás szabályai


1. Az önkormányzat megnevezése és jelképei1.§. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ácsteszér Község Önkormányzata

 (továbbiakban : önkormányzat)

 (2) Az önkormányzat székhelye: Ácsteszér Kossuth Lajos utca 45.

 2.§. (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

 (2) A címer leírása és heraldikai értelmezése: álló, háromszögű pajzs kék mezejé-

 ben ezüsttel harántosan rácsozott vörös pajzsfő, ebben lebegő helyzetű, hegyével

 jobbra fordított, fektetett arany írótoll. A kék mezőben zöld hármas halom felett

 lebegő helyzetben, egymáson harántirányban keresztbetett két ezüst ácsszeker-

 ce, melyeket felülről arany heraldikai liliom kísér. A két címerpajzsot két oldalról

 egy-egy, szárukon alul keresztbetett és arany makktermésekkel ékített leveles

 zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon

 feketével nagybetűs ÁCSTESZÉR felirat. A településnév előtt és után egy-egy

 díszpont.

(3) A község lobogója: álló, téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában

 arany felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának

 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetria-

 tengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó

 kétoldalas.

(4) A község zászlója: a lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A feliratos

szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért

1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

..

(5) Az önkormányzat pecsétje a település címerének hiteles kicsinyített rajzát

 ábrázolja, Ácsteszér község Önkormányzata felirattal.

(6) A Képviselőtestület tanácstermében el kell helyezni a település zászlóját.

(7) A Magyar Köztársaság címerének elhelyezése a Képviselőtestület tanácstermé-         

 ben kötelező.

(8) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: körbélyegző kerületén feliratozással

  - Ácsteszér Község Képviselőtestülete – közepén a Magyar Köztársaság

  címerével.

(9) A polgármester és a körjegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar

 Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható .

 a) Ácsteszér Község Polgármestere

 b) Körjegyző Ácsteszér

2. Hatáskör átruházás


3.§. (1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

II. Fejezet


A képviselő-testület működése


3.A képviselő-testület ülései


4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban:rendes ülés) ülésezik. Ezen kívül alakuló, és rendkívüli ülést, Aka és Csatka községekkel együttes ülést valamint közmeghallgatást tart.

(2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos, közmeghallgatás helyszíne: Ácsteszér Községháza tanácskozó terme.


4. Az alakuló ülés szabályai


5. § (1)  A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(2) Az eredmények ismertetése után az eskütételek következnek. Az eskük szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

6. § (1) Az eskütételt követően a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés napirendjét.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai az alábbiak:

a) a bizottságok tagjainak megválasztása,

b) a polgármester programjának ismertetése,

c) a polgármester juttatásainak megállapítása,

d) az alpolgármester megválasztása, és

e) az alpolgármester juttatásának megállapítása.

5. A rendes ülés


7. § (1) A képviselő-testület évente legalább 5 alkalommal rendes ülést tart.

6. Rendkívüli ülés


8. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány kézhezvételét követő legkésőbb 5 napon belül.


(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha

a) a képviselő-testületi tagok legalább egynegyede kezdeményezi, vagy

b) a képviselő-testület bizottsága indítványozza.

9. § (1) Az indítványt írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.

7.Együttes ülés


10. § (1) A képviselő-testület évente legalább 5 alkalommal együttes ülés tart Aka és Csatka községek Képviselőtestületeivel.

(2) Az együttes ülés akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom település képviselőinek több mint a fele jelen van.

                                                           III. Fejezet


A képviselő-testület működésének dokumentumai


8. A képviselő-testület munkaterve


11. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelező javaslattevők:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselők,

c) a képviselő-testület bizottsága

(3) A kötelező javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 1. napjáig juttatják el a polgármesternek.

12. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a napirend előterjesztőjének vagy felelősének neve,

c) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és

d) a közmeghallgatás időpontja.

9. A meghívó


13. § (1) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

b) a tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, és

c) az ülés típusát.

(2) Rendes és együttes ülés meghívóját az ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülést megelőző nap 12. órájáig kézbesíthető a képviselők és a meghívottak részére.

(3) Az ülés időpontjáról az ülést megelőző 5. naptól a polgármester tájékoztatást tesz közzé:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel.

IV. Fejezet


A képviselő-testület működése


10. A képviselő-testület összehívása


14.§. (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a képviselő-testület ülését.

(2) Az Aka Ácsteszér Csatka községek  együttes ülését az ácsteszéri polgármester   – akadályoztatása esetén megegyezés alapján az akai vagy a csatkai polgármester hívja össze és vezeti.

(3) A polgármester a napirendek összeállításáról, az előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőzően legalább 8 nappal dönt.


11. Az előterjesztések rendje


15. § (1) A képviselő-testület napirendjéhez előterjesztők lehetnek:

a) a polgármester

b) az alpolgármester,

c) a képviselő vagy

d) a képviselő-testület bizottsága.

(2) Az előterjesztést, a képviselő-testület ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a polgármesternek kell benyújtani.


12. Napirend


16. § (1) A napirendi előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be.

(2) A képviselő-testület napirendjének előterjesztésére kizárólag írásban kerülhet sor:

a) a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható és

b) az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben.

(3) Sürgősségi indítvány kizárólag szóban tehető. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a Képviselő-testület által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

13. Az ülés vezetése


17. § (1) A polgármester, az alpolgármester, és a korelnök (a továbbiakban együtt:ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

18. § (1) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(2) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban az ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

19. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

20. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban:hallgatóság) is részt vehetnek.

(2) A hallgatóság a napirendekhez hozzászólhat.

(3)A polgármester legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a hallgatóság minden egyes tagjának.

14. A tanácskozás rendjének fenntartása


21. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.

(2) A Képviselő-testület ülésének ideje alatt az ülésteremben mobiltelefont használni nem lehet.

15.  A szavazás módja


22. § (1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(2) Amennyiben a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel nem érintett pontjaival együtt kell szavazni.

(3)A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.


16. Nyílt szavazás


23. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra.

24. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2)A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.17. Közmeghallgatás


25. §. (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testületen lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja.

26. § (1) A kérdést a polgármester illetékes 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

 (2) A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.

V. Fejezet


Egyéb működési kérdések


18. A rendelet kihirdetése


27. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Községháza épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel történik.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni. VI. Fejezet19. Helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés


28. § (1) A helyi népi kezdeményezést a választópolgárok legalább  10 %-a kezdeményezheti.

(2) A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezheti.


VII.Fejezet

                                              

                                               A képviselő-testülethez kapcsolódó szervek


20. Bizottság


29. § (1) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll. Az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatok vizsgálata.

21. Polgármester, alpolgármester


30. § (1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.

22.A képviselőtestület hivatala


31. §.(1)  A képviselőtestület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Ácsteszér, Aka és Csatka községek képviselőtestületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre. A hivatal elnevezése: „Aka, Ácsteszér, Csatka községek Képviselőtestületeinek Körjegyzősége”.

A körjegyzőség székhelye: Ácsteszér község.

VIII. Fejezet


Záró rendelkezések


32. § (1) Ez a  rendelet 2011. április 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 6/2007.(III.28) a  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet, és a 7/2010.(V.25.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet.

(3) Az önkormányzat szakfeladat rendjét a második melléklet tartalmazza.     Lunk György                                       Klupácsné Somogyi Éva

                  polgármester                                              körjegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2011. április 15.


Ácsteszér, 2011. április 15.           

                                                                                  Klupácsné Somogyi Éva

                                                                                            körjegyző

  1. melléklet a  7/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelethez


A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át


  1.  Átmeneti segély megállapítását a részére biztosított keretösszegig
  2.  Temetési segély megállapítását
  3.  Szociális étkeztetésre vonatkozó megállapodás megkötése                                               2. melléklet a 9/2013. (XI.27.) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szakfeladatai


370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100  Út, autópálya építés

422100  Folyadék, szállításra szolgáló közmű építés

562917  Munkahelyi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913  Iskolai intézményi étkeztetés

680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása

841112  Önkormányzati jogalkotás

841114  Országgyűlési képviselőkhöz kapcsolódó tevékenység

841115  Önkormányzati képviselőkhöz kapcsolódó tevékenység

841116  Országos települési és területi kisebbségi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841126  Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység

841173  Statisztikai tevékenység

841402  Közvilágítás

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901  Önkormányzatok, társulások elszámolásai

841906  Finanszírozási műveletek

841907  Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

843044  Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

851011  Óvodai nevelés, ellátás

882111  Aktívkorúak ellátása

882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alap

882115  Ápolási díj alanyi jogon

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882122  Átmeneti segély

882123  Átmeneti segély

882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129  Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

882202  Közgyógyellátás

882203  Köztemetés

889921  Szociális étkeztetés

889922  Házi segítségnyújtás

890301  Civil szervezetek működési támogatása

890441  Közcélú foglalkoztatás

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás hosszú időre

890443  Egyéb közfoglalkoztatás

890509  Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység

900121  Zeneművészeti tevékenység

900400  Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése