Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 03. 10

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:

  • a) Bevételi főösszegét: 197 293 791 Ft-ban
  • b) Kiadási főösszegét: 197 293 791 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. melléklet; költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat Felújítási kiadásonkénti előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat 2021. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat 2021. évi központi támogatások bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat az általános tartalék és céltartalék összegét az 9. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzat hiányának finanszírozását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.