Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013 (III.5.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 03. 05 - 2013. 09. 25

Szerkesztés...


Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.    §    A rendelet hatálya kiterjed Ácsteszér Község Önkormányzatára az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Ácsteszér Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2013. évi költségvetési bevételeket 388.562 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

            - Intézményi működési bevételek:                                            14.444 e Ft

            - Önkormányzati sajátos bevételek:                                           7.774 e Ft

            - Támogatások, kiegészítések:                                     73.358 e Ft

            - Felhalmozási bevételek:                                                      292.686 e Ft

            - Finanszírozási bevételek:                                                            300 e Ft

           


  1. A 2013. évi költségvetési kiadások összegét 392.562 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


Költségvetési kiadások:

- Személyi jellegű kiadás:                                                         15.793 e Ft

- Munkaadót terhelő járulékok:                                                 3.421 e Ft

- Dologi jellegű kiadások:                                                        19.985 e Ft

- Működési támogatások:                                                        58.712 e Ft

- Társadalom-és szociálpolitikai juttatás:                                      830 e Ft

- Felhalmozási kiadások:                                                       293.321 e Ft

- Tartalék:                                                                                    500 e Ft  1. a költségvetési hiány összegét 4.000 e Ft , ebből működési hiány 4.000 e Ft-ban állapítja meg.


Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

            Működési célú állami támogatás (ÖNHIKI):    4.000 e Ft       

            Felhalmozási kiadásra folyószámla hitel:                        

 3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. a) és az 1. b)  melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 8. melléklet tartalmazza.A költségvetés végrehajtásának szabályaiAz önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


4. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 100.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Ezen paragrafusban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.


5. § Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt, de legkésőbb 2014. február 28-ig.

A polgármester felhatalmazást kap a 2013 évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására. A tett intézkedésekről a képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles


6. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak testületi jóváhagyást követően.7. § A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.Záró és vegyes rendelkezések8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.                         Lunk György                                         Varga Sándor

                         polgármester                                                             jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2013. március 5.Ácsteszér, 2013. március 5.


                                                                                             

Varga Sándor

                                                                                                   jegyző