Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 (IV.14.) önkormányzati rendelete

Ácsteszér Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Hatályos: 2011. 04. 14 - 2013. 11. 26
  1. Fejezet


Az önkormányzat hivatalos megnevezése, jelképei, a hatáskör átruházás szabályai


1. Az önkormányzat megnevezése és jelképei1.§. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ácsteszér Község Önkormányzata

 (továbbiakban : önkormányzat)

 (2) Az önkormányzat székhelye: Ácsteszér Kossuth Lajos utca 45.

 2.§. (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

 (2) A címer leírása és heraldikai értelmezése: álló, háromszögű pajzs kék mezejé-

 ben ezüsttel harántosan rácsozott vörös pajzsfő, ebben lebegő helyzetű, hegyével

 jobbra fordított, fektetett arany írótoll. A kék mezőben zöld hármas halom felett

 lebegő helyzetben, egymáson harántirányban keresztbetett két ezüst ácsszeker-

 ce, melyeket felülről arany heraldikai liliom kísér. A két címerpajzsot két oldalról

 egy-egy, szárukon alul keresztbetett és arany makktermésekkel ékített leveles

 zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon

 feketével nagybetűs ÁCSTESZÉR felirat. A településnév előtt és után egy-egy

 díszpont.

(3) A község lobogója: álló, téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában

 arany felette kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának

 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetria-

 tengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó

 kétoldalas.

(4) A község zászlója: a lobogó 90 fokkal történő elforgatásával jön létre. A feliratos

szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának rúdtól mért

1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

..

(5) Az önkormányzat pecsétje a település címerének hiteles kicsinyített rajzát

 ábrázolja, Ácsteszér község Önkormányzata felirattal.

(6) A Képviselőtestület tanácstermében el kell helyezni a település zászlóját.

(7) A Magyar Köztársaság címerének elhelyezése a Képviselőtestület tanácstermé-         

 ben kötelező.

(8) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: körbélyegző kerületén feliratozással

  - Ácsteszér Község Képviselőtestülete – közepén a Magyar Köztársaság

  címerével.

(9) A polgármester és a körjegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar

 Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható .

 a) Ácsteszér Község Polgármestere

 b) Körjegyző Ácsteszér

2. Hatáskör átruházás


3.§. (1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

II. Fejezet


A képviselő-testület működése


3.A képviselő-testület ülései


4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban:rendes ülés) ülésezik. Ezen kívül alakuló, és rendkívüli ülést, Aka és Csatka községekkel együttes ülést valamint közmeghallgatást tart.

(2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos, közmeghallgatás helyszíne: Ácsteszér Községháza tanácskozó terme.


4. Az alakuló ülés szabályai


5. § (1)  A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(2) Az eredmények ismertetése után az eskütételek következnek. Az eskük szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

6. § (1) Az eskütételt követően a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés napirendjét.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai az alábbiak:

a) a bizottságok tagjainak megválasztása,

b) a polgármester programjának ismertetése,

c) a polgármester juttatásainak megállapítása,

d) az alpolgármester megválasztása, és

e) az alpolgármester juttatásának megállapítása.

5. A rendes ülés


7. § (1) A képviselő-testület évente legalább 5 alkalommal rendes ülést tart.

6. Rendkívüli ülés


8. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány kézhezvételét követő legkésőbb 5 napon belül.


(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha

a) a képviselő-testületi tagok legalább egynegyede kezdeményezi, vagy

b) a képviselő-testület bizottsága indítványozza.

9. § (1) Az indítványt írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.

7.Együttes ülés


10. § (1) A képviselő-testület évente legalább 5 alkalommal együttes ülés tart Aka és Csatka községek Képviselőtestületeivel.

(2) Az együttes ülés akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom település képviselőinek több mint a fele jelen van.

                                                           III. Fejezet


A képviselő-testület működésének dokumentumai


8. A képviselő-testület munkaterve


11. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelező javaslattevők:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselők,

c) a képviselő-testület bizottsága

(3) A kötelező javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 1. napjáig juttatják el a polgármesternek.

12. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a napirend előterjesztőjének vagy felelősének neve,

c) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és

d) a közmeghallgatás időpontja.

9. A meghívó


13. § (1) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

b) a tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, és

c) az ülés típusát.

(2) Rendes és együttes ülés meghívóját az ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülést megelőző nap 12. órájáig kézbesíthető a képviselők és a meghívottak részére.

(3) Az ülés időpontjáról az ülést megelőző 5. naptól a polgármester tájékoztatást tesz közzé:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel.

IV. Fejezet


A képviselő-testület működése


10. A képviselő-testület összehívása


14.§. (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a képviselő-testület ülését.

(2) Az Aka Ácsteszér Csatka községek  együttes ülését az ácsteszéri polgármester   – akadályoztatása esetén megegyezés alapján az akai vagy a csatkai polgármester hívja össze és vezeti.

(3) A polgármester a napirendek összeállításáról, az előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőzően legalább 8 nappal dönt.


11. Az előterjesztések rendje


15. § (1) A képviselő-testület napirendjéhez előterjesztők lehetnek:

a) a polgármester

b) az alpolgármester,

c) a képviselő vagy

d) a képviselő-testület bizottsága.

(2) Az előterjesztést, a képviselő-testület ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a polgármesternek kell benyújtani.


12. Napirend


16. § (1) A napirendi előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be.

(2) A képviselő-testület napirendjének előterjesztésére kizárólag írásban kerülhet sor:

a) a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható és

b) az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekben.

(3) Sürgősségi indítvány kizárólag szóban tehető. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a Képviselő-testület által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

13. Az ülés vezetése


17. § (1) A polgármester, az alpolgármester, és a korelnök (a továbbiakban együtt:ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

18. § (1) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(2) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban az ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

19. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

20. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban:hallgatóság) is részt vehetnek.

(2) A hallgatóság a napirendekhez hozzászólhat.

(3)A polgármester legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a hallgatóság minden egyes tagjának.

14. A tanácskozás rendjének fenntartása


21. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.

(2) A Képviselő-testület ülésének ideje alatt az ülésteremben mobiltelefont használni nem lehet.

15.  A szavazás módja


22. § (1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(2) Amennyiben a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel nem érintett pontjaival együtt kell szavazni.

(3)A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.


16. Nyílt szavazás


23. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra.

24. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2)A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.17. Közmeghallgatás


25. §. (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testületen lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja.

26. § (1) A kérdést a polgármester illetékes 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

 (2) A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.

V. Fejezet


Egyéb működési kérdések


18. A rendelet kihirdetése


27. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Községháza épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel történik.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni. VI. Fejezet19. Helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés


28. § (1) A helyi népi kezdeményezést a választópolgárok legalább  10 %-a kezdeményezheti.

(2) A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezheti.


VII.Fejezet

                                              

                                               A képviselő-testülethez kapcsolódó szervek


20. Bizottság


29. § (1) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll. Az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatok vizsgálata.

21. Polgármester, alpolgármester


30. § (1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.

22.A képviselőtestület hivatala


31. §.(1)  A képviselőtestület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Ácsteszér, Aka és Csatka községek képviselőtestületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre. A hivatal elnevezése: „Aka, Ácsteszér, Csatka községek Képviselőtestületeinek Körjegyzősége”.

A körjegyzőség székhelye: Ácsteszér község.

VIII. Fejezet


Záró rendelkezések


32. § (1) Ez a  rendelet 2011. április 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 6/2007.(III.28) a  Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet, és a 7/2010.(V.25.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet.     Lunk György                                       Klupácsné Somogyi Éva

                  polgármester                                              körjegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2011. április 15.


Ácsteszér, 2011. április 15.           

                                                                                  Klupácsné Somogyi Éva

                                                                                            körjegyző

  1. melléklet a  7/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelethez


A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át


  1.  Átmeneti segély megállapítását a részére biztosított keretösszegig
  2.  Temetési segély megállapítását
  3.  Szociális étkeztetésre vonatkozó megállapodás megkötése