Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013 (IX.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól

Hatályos: 2013. 09. 26

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 6. § (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 1.Az önkormányzat üzleti vagyonának és az önkormányzat korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonának értékesítése és hasznosítása

1. § (1) A versenyeztetés értékhatára: bruttó 15 millió ft.

(2) Az önkormányzat üzleti vagyonának és korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonának értékesítése, hasznosítása előtt, ha az (1) bekezdésben  meghatározott értékhatárt meghaladja a képviselő-testület pályázati felhívás kiírásáról határozatot hoz, mely tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat. Ezt követő 10 napon belül a polgármester

a) Komárom-Esztergom megyei napilapban,

b) legalább egy országos napilapban és

c) a község hirdetőtábláján

pályázati felhívást tesz közzé.

 (3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a következőket:

a)     a kiíró megnevezését,

b)    a kiíró székhelyét,

c)     a pályázati eljárás tárgyát,

d)     a pályázati eljárás célját,

e)     az elbírálásra kerülő tartalmi elemeket,

f)     a pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempontokat,

g)     a pályázaton való részvétel feltételeit,

h)     az ajánlati kötöttség időtartamát,

i)       a pályázati ajánlat benyújtásának helyét,

j)       a pályázati ajánlat benyújtásának módját,

k)     a pályázat beadásának határidejét,

l)       a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és

m)   a pályázat elbírálásának határidejét.
 (4) A Komárom-Esztergom megyei napilapban, és az országos napilapban egy hónapon belül két alkalommal szükséges a (2) bekezdésben meghatározott nemzeti vagyont meghirdetni. A község hirdetőtábláján legalább egy hónapig kell a pályázati felhívást közzé tenni.

(5) A pályázati eredmény kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester szerződést köt.


2. A vagyongazdálkodás további szabályai


2. § Az önkormányzat üzleti vagyona megterhelhető és vállalkozásba bevihető.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonának és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonának hasznosítása előtt, a képviselő-testület pályázati felhívás kiírásáról határozatot hoz a (2) bekezdés szerinti tartalommal. Ezt követő 10 napon belül a polgármester pályázati felhívást jelentet meg:

a) Komárom-Esztergom megyei napilapban,

b) legalább egy országos napilapban és

c) a község hirdetőtábláján.

(2) A pályázat felhívásnak tartalmaznia kell a következőket:

a)     a kiíró megnevezését,

b)    a kiíró székhelyét,

c)     a pályázati eljárás tárgyát,

d)     pályázati ajánlat benyújtásának helyét,

e)     a pályázati ajánlat benyújtásának módját,

f)     a pályázat bontásának helyét,

g)     a pályázat beadásának határidejét és

h)     a pályázat elbírálásának határidejét.

(3) A Komárom-Esztergom megyei napilapban és az országos napilapban egy hónapon belül 1 alkalommal szükséges az (1) bekezdés szerinti nemzeti vagyont meghirdetni. A község hirdetőtábláján legalább egy hónapig kell a pályázati felhívást közzé tenni.

(4) A pályázati eredmény kihirdetését követő 30 napon belül a polgármester szerződést köt.
3. Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a  rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/1993. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet.
Lunk György                                                                    Varga Sándor

polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 26.


Ácsteszér, 2013. szeptember 26.


                                                                                                      Varga Sándor

                                                                                                          jegyző