Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 5/2019 (III.27..) önkormányzati rendelete

Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2019. 03. 28

Ligetfalva  község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Ligetfalva  község Díszpolgára cím


1. § Díszpolgári cím annak adományozható, aki Ligetfalva  község és polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, munkásságával eredményesen szolgálta a község lakosságának érdekeit, életvitelével, a község ügyei iránt tanúsított fogékonyságával, áldozatvállalásával köztiszteletre vált érdemessé.

2. § (1) Díszpolgári címet önkormányzati ciklusonként maximum három fő – évente legfeljebb 1 fő-  kaphat, képviselő-testületi döntés alapján.

(2) A címről díszes oklevelet és emléktárgyat kell készíteni, melyet a falunap alkalmával ünnepélyes keretek között Ligetfalva  község Polgármestere ad át. Az emléktárgy formája kötetlen, az oklevélnek  tartalmaznia kell az alábbi szöveget:

„Ligetfalva község  Önkormányzat Képviselő-testülete a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen (név) részére Díszpolgári Címet adományoz.”

3. § (1) Díszpolgári címet nem csak ligetfalvi lakos és nem csak magyar állampolgár kaphat.

(2) A címet posztumusz is lehet adományozni, az oklevél, vagy emléktárgy átvételére a túlélő házastárs, gyermek jogosult.

4. § (1) A kitüntetett személy jogosult a címet viselni, aláírásainál és kitüntetései között felsorolni.

(2) A díszpolgári címmel kitüntetettek, illetve közeli hozzátartozóik (feleség, férj, gyermek) az önkormányzat ünnepi rendezvényeire díszvendégként kapnak meghívást.

5. § (1) Díszpolgári cím adományozására javaslatot a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői , a választópolgárok szervezeteinek, egyesületeinek vezetősége tehet. A javaslatot tárgyév május 15.-ig kell a polgármesterhez benyújtani.

(2) Díszpolgári cím adományozása minősített többséggel hozott, zárt képviselő-testületi ülésen történő képviselő-testületi határozattal történhet.

(3) A képviselő-testület a polgármester útján gondoskodik a kitüntetettek színvonalas nyilvántartásának vezetéséről.


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Ligetfalva, 2019. március 25.Barcza Zoltán

dr. Prótár Henrietta

polgármester

jegyzőKihirdetve : Ligetfalva , 2019. március 27.


dr. Prótár Henrietta

jegyző