KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016(VII.15.) önkormányzati rendelete

A HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 13/2013. (XI.17. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 09. 01

Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékról szóló 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.§

A 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

  1. A közszolgáltatás során természetes személyek esetében kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

a)60 l-es gyűjtőedény

b)70 l-es gyűjtőedény

c)80 l-es gyűjtőedény

d)110 l-es gyűjtőedény

e)120 l-es gyűjtőedény

f)240 l-es gyűjtőedény

g)760 l-es gyűjtőedény

h) 1100 l-es gyűjtőedény.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) kormányrendelet 7. § (1b) bekezdése szerinti igazolást a polgármester adja ki, olyan formában, hogy az ügyfél által az ingatlant életvitelszerűen használók számáról büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot a hatóság részéről hitelesítő záradékkal látja el.”

2. §


(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 13–17. §-a.


                          Boda János                                                dr. Sátor Vera

                           polgármester                                                          jegyző
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre kerül.


Kajdacs, 2016. július 15.dr. Sátor Vera

jegyző