KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2013. ( XI.17.) számú önkormányzati rendelete a hulladékról

Hatályos: 2013. 11. 15

KAJDACS Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013.(XI. 17.) számú ÖNKORMÁNYZATI rendelete

a hulladékról

Kajdacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1)     A rendelet hatálya Kajdacs közigazgatási területén a helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok használóira (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki.

(2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék (a továbbiakban: TH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött TH ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

(3)     A TH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Kajdacs Község Önkormányzata az Alisca Terra Kft. (7100. Szekszárd Epreskert u. 9.) között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján végzi és biztosítja.

 (4)    A TH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: 7161 Cikó külterület.

2. §

(1)   A természetes személy ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. §-ában foglaltak szerint.

(2)   A természetes személy ingatlanhasználó a TH részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Kajdacsi Kossuth Lajos utcai, továbbá a Hajnal utca – József Attila utca sarján kihelyezett hulladékgyűjtő pontra, emellett a cikói hulladékgyűjtő udvarba, beszállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja.

(3)     Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Htv. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.

3. §

(1)     Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TH keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TH kezelésére szerződést kötni.

4. §

(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. §

(1)     Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.

6. §

(1)     A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a)       a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

b)      a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2)     A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a)    a felek megnevezése és

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlanhasználó megnevezése és azonosító adatai is),

ab) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.

b)    a szerződés tárgya,

c)    a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d)    a közszolgáltatás díja,

e)    a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

f)    a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g)    egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. §

(1)     A Szolgáltató a TH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.

(2)     Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3)     A TH begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.        

(4)     A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

8. §

(1)   A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

 1. 30 l-es gyűjtőedény
 2. 60 l-es gyűjtőedény
 3. 80 l-es gyűjtőedény
 4. 110 l-es gyűjtőedény
 5. 120 l-es gyűjtőedény
 6. 240 l-es gyűjtőedény
 7. 760 l-es gyűjtőedény
 8. 1100 l-es gyűjtőedény.

 1. A társasház kezdeményezheti a Szolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében kihelyezendő megfelelő űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényre külön megállapodás kerüljön megkötésre. A külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó háztartások számát és az ellátandó összes háztartásban élő személyek számát, valamint a kihelyezendő gyűjtőedény számát és űrtartalmát.
 2. A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható.

 1. Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.

 1. a) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlanhasználó (társasháznál a gondnok, házmester, közös képviselő, stb) köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani.

b) az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

3. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei

9. §

(1)     a) A TH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

         b) A TH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától, a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (5) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(2)  a) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

       b) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

(3)     Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4)     A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel.

(5)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

 1. A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 760 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 760 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Szolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.

(7)     a) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

          b) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

10. §

(1)  Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését kérheti írásban vagy személyes bejelentés keretében, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlanhasználó – a kérelem vagy bejelentést követő időponttól kezdődően – közszolgáltatási díjat nem fizet.

(2)    A szüneteltetési kérelem benyújtásának meg kell előznie a szüneteltetési időszakot.

(3)  Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. §

(1)   A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlanhasználók rendelkezésére.

(2)   A gyűjtőedényt a szolgáltató biztosítja. 

(3)   Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a Szolgáltatónak kell gondoskodnia.

12. §

(1) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.

 (2)    A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.

(3)     A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

5. A közszolgáltatás díja

13. §

(1)     A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért a Szolgáltató által megküldött számla alapján a miniszteri rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(3)     Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a THkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja.

14. §

(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

 (3)    Az ingatlanhasználót terhelő hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. szabályozza.

16. §

(1)     Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal, használóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(2)   A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

17. §

(1)     Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2)     Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

6. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

18. §

(1)     A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.

7. A hulladékok szállításának különös szabályai

19. §

Az ingatlanhasználó, aki az ingatlanán keletkező TH elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a)       zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák);

b)      a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés);

c)       közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.

8. THok elhelyezése

20. §

TH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.

(2)A TH-t kizárólag a jogalkotásról szóló törvény szerinti magasabb jogszabályoknak megfelelő, érvényes hulladékgazdálkodási illetve környezethasználati engedély birtokában lehet elhelyezni és ártalmatlanítani.

9. Hatálybalépés

21. §

(1)     E rendelet 2013. november 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Kajdacs Község Önkormányzatának, a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 9/2008.(VII. 22.) számú rendelete.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

                          Boda János                                                dr. Orova Dániel

                           polgármester                                                          jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre kerül.

Kajdacs, 2013. november 15.

dr. Orova Dániel

            jegyző