Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól

Hatályos: 2017. 12. 01

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a belterületen elültetésre kerülő fák és cserjék telepítési távolságára vonatkozó szabályozásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § [1](1) A rendelet hatálya Csurgó város belterületére terjed ki.

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben, szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. ültetése, telepítése, gondozása és kivágása esetében.

2. Telepítési távolságokra vonatkozó előírások


[2]2. § A legkisebb ültetési (telepítési) távolság belterületen a szomszédos épülettől, illetve a telekhatártól:
Szomszédos épülettől (m)

Telekhatártól (m)

a)

térhatároló élő sövény 2 m magasságig:

1,0

0,6

b)

2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor és szőlő:

1,5

1,0

c)

3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs-, és egyéb fa, karácsonyfa, bokor:

2,0

1,5

d)

3-5 m magasságú gyümölcs-, és egyéb fa, bokor:

3,5

3,0

e)

5 m-nél magasabbra növő gyümölcs-, és egyéb fa (pl. dió-, gesztenye-, cseresznyefa, stb.):

6,5

6,0”

3. Telekhatárra történő telepítés


3. § (1) Élő sövény, kerítésként, lehatárolásként telekhatárra csak mindkét ingatlan tulajdonosának beleegyezésével telepíthető, annak gondozása is közös feladatuk.

(2) A kerítés megóvása érdekében az oldalhatárra épített épület esetén, a kerítés mellé telepített növények vágását úgy kell elvégezni, hogy azok kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá.

(3) Kúszó- kapaszkodó cserje csak saját tulajdonú kerítésre futtatható fel.

4. Közterületen történő telepítés, kivágás


4. § (1) Közterületen fás szárú növényeket telepíteni csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adja ki.

(2) Közterületen őshonos, vagy környezetbe illő, környezetet tűrő fás szárú növényzet ültethető. Allergiát okozó fajta nem ültethető.

(3) Élő sövény kerítésként történő alkalmazása esetén az nem nyúlhat a telekhatáron túlra.


5. Meglévő fás szárú növények kezelése


5. § E rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fás szárú növények esetében, amennyiben az eltér e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, illetve nyesni a növényt, hogy a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.

6. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a rendelet hatályba lépését követően megkezdett növényültetésre, telepítésre vagy kivágásra kell alkalmazni.


Csurgó, 2015. szeptember 7.

                            Füstös János sk.                                                         Fábián Anita sk.

                               polgármester                                                                  jegyző

[1]

Módosította: a 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. december 1.

[2]

Módosította: a 14/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2017. december 1.