Bajna Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2021. ( II.15. ) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2021. ( II.15. ) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Bajna Község Önkormányzatának polgármestere, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§ (4) bekezdésében, vészhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során, Bajna Község Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.)pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC törvény 61.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2021.évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja


 1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre Bajna Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2.§  (1) Önkormányzat költségvetési szervei (intézményei)

                                        a.) Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

                                        b.) Bajnai Napközi Otthonos Óvoda


(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.


 1. Az Önkormányzat 2021.évi összesített költségvetése

A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:Költségvetési és finanszírozási bevétellel:


352.128.436 Ft
Költségvetési és finanszírozási kiadással:352.128.436 Ft
Költségvetési hiány:      0 Ft

hagyja jóvá.

 1. Az bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti, megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásait összesítve a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott működési támogatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás összesített kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítás összesített kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna  Község önkormányzat összesített kiadásait cofogonként 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete összesített bevételeit a 12 számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az összesített bevételek -es részletezését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, és a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi engedélyezett létszámát 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 1. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1) A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. január 1-től – 2021.december 31-ig 38.650.-Ft


(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 200 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások és dologi kiadások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(3)       Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


(4)       Önkormányzatok rendkívüli támogatás (REKI) igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


4.Az előirányzatok módosítása


5.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt előirányzatokon belüli bevételeinek és kiadásainak módosítását összeghatárra tekintett nélkül, a kiadási, bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2. 000. 000. Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


(3)       A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4)       Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(5)       A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani e rendeletben foglalt rendelkezések alapján.5.A gazdálkodás szabályai


6. § (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, működtetéshez, vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátáshoz szükséges egyéb előirányzatokkal a 24/2013.(II.20.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(2) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve Bajna Község Önkormányzata, a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.


6. Záró és vegyes rendelkezések


7.§ (1) Ez a rendelet 2021. február 15-én lép hatályba. Jelen rendelet 4.§ (1) bekezdését 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe............................................

...........................................

Pallagi Tibor                                                        

polgármester

Elődné Lukács Erzsébet

jegyző

Rendelet kihirdetve

2021. február 15.
Elődné Lukács Erzsébet

jegyző