Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 23 - 2018. 01. 25

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.01.23.

Tomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Tomor Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.”

„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”

3. §

1. A Rendelet 7. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,”
(2) A Rendelet 7. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
„(3) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”

4. §

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.”

5. §

(1) A Rendelet 12. § (1)-(3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.
(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.
(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”
„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.
(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”

6. §

(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,”
(2) A Rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja hatályát veszti.

7. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”

(3) A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben – a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe, valamint az Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.”

8. § A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1 napjától alkalmazni kell.