Arka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01


Arka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12 /2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet 24 §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


24. § (3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a koordináló szerv a hatályos Ptk.-ban meghatározott (természetes személyek, illetve gazdálkodó szervezetekre nézve különböző mértékű) késedelmi kamat, valamint gazdálkodó szervezetek esetén a végrehajtással kapcsolatos költségek megfizetését igényelheti.2. §


Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.Arka, 2018. május 30.


             Varkoly Ferenc                                                                                             Kövér János

              polgármester                                                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Arka, 2018. május 30.


                                                                                                                                 Kövér János

                                                                                                                                      jegyző