Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

Fácánkert Község Önkormányzatának 7/2019. (VIII.29.) számú rendelete a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2020. 10. 31

Fácánkert Község Önkormányzatának


7/2019. (VIII.29.) számú


r e n d e l e t e


A hulladékgazdálkodásról

Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, a 39. § (5) bekezdésében, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala véleményének és a 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna megyei Önkormányzat állásfoglalásának, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2003.(IX.01.) önkormányzati rendelet 42. § (3) bekezdése alapján az állandó bizottság véleményének kikérése után, figyelemmel a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések
A helyi szabályozás célja

1.§

 (1) A rendelet célja, hogy Fácánkert község köztisztaságára, valamint települési hulladékokra vonatkozó közszolgáltatásra, annak kötelező igénybevételére, az ezekkel kapcsolatos feladatokra, kötelezettségekre vonatkozó helyi szabályokat megállapítsa.

(2) A szabályozás során az önkormányzat a Hgt-ben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok - Fácánkert község és környezete hulladék által okozott terhelésének, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék-hasznosítás arányának növelése, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása – megvalósulására törekszik.

(3)   Önkormányzat a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti Hgt-ben foglalt alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.


A rendelet hatálya

2.§

 (1) A rendelet hatálya Fácánkert község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási határon belül valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, valamint hulladék tulajdonosára, illetve a hulladékkezelési közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet hatálya a hulladékokra, valamint a nagydarabos (lom) hulladékokra terjed ki.


Értelmező rendelkezések

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1.    Települési hulladék: A háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd     hulladék

      

       a) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.

       b)  a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,

 1. a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló.

 2.   Egyéb hulladék: az 1.a) pont szerint keletkezett hulladék közül nem minősül háztartási hulladéknak, a jég, a hó, a sár, az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, illetve javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, a kerti és gazdasági művelés során a háztartási hulladékra meghatározott mennyiség felett keletkezett hulladék és a nagyobb méretű elhasznált tárgy (bútordarab, szalmazsák tartalma, stb.)

3.      Nagydarabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon.

         Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék.

4.      Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

5.   Hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

6.      Hulladékkezelési közszolgáltatás: A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezéséhez biztosító, kötelező jelleggel igénybeveendő szolgáltatás;

 7.     Gyűjtés: A hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

8.      Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása,

9.      Ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez;

10. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően, - különösen közlekedés biztosítása, pihenő- és emlékhelyek, közművek elhelyezése stb. céljára, beleértve az ilyen zöldterületet is, - bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb (magán)ingatlanoknak a közforgalom számára - arról szóló külön szerződés keretei között - a tulajdonos vagy bejegyzett használó által megnyitott és kijelölt része.

11.    Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú, az ingatlan telekhatára és az úttest széle közötti útterület, szilárd burkolat hiányában az ingatlan melletti 1 m széles területsáv tekintendő ilyen területnek.

12.    Járdához tartozó terület: a járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély közötti változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves, vagy virágos) sáv, kivéve a közút tartozékát képező, az úttest melletti padkát és útárkot.

13.    Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.

14.    Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megőrzése, takarítása, hó- és síkosság mentesítése, portalanítása.

15.    Lombhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató a közszolgáltató által a lombtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;

16.    Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő ingatlanon hulladék keletkezik.

17.    Közszolgáltató:

         Fácánkert Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

         A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprifit Zrt., mint közszolgáltató végzi. A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről. a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

18.    Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, (a továbbiakban Ht.) valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint fizetendő díj

19.    Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c. pontjában felsorolt valamennyi szerv.

20.  Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe.


II. FEJEZET

A köztisztaságról


4.§

Fácánkert község közigazgatási területén a közutak, közterek, játszóterek és egyéb közterületek szervezett tisztántartásáról, rendkívüli szárazság esetén locsolásáról, az allergiát okozó növények irtásáról, fák és bokrok nyeséséről, téli síkosság-mentesítéséről, valamint a közterületi zöldfelületek gondozásáról a rendelet 7.§-ában foglaltak kivételével az önkormányzat köteles gondoskodni.


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

5.§

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban együtt tulajdonos) köteles gondoskodni.  

6.§

A tulajdonos az 5.§ szerinti kötelezettsége körében köteles gondoskodni a lakásnak és lakás céljára használt helyiségnek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és ezekhez tartozó területeknek a tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről.

7. §

 (1) A tulajdonos köteles gondoskodni:

 1. az ingatlannal határos (úszótelek esetén az épület körüli) járdaszakasz és járdától, járda hiánya esetén a faltól, kerítéstől az úttest széléig terjedő területsáv;
 2. a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai, továbbá
 3. a két szomszédos terület, épület közötti- kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli- közforgalmi területsáv vagy átjáró, valamint a
 4. beépítetlen telekingatlan

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(2) A tisztántartási és gondozási kötelezettség keretében a tulajdonos, illetve használó köteles

a) a zöldfelületek rendszeres kaszálásáról gondoskodni,

b) a telekingatlanról, valamint az (1) bekezdés a) pont szerinti területről a gyalogjárda, vagy az úttest fölé hajló ágak nyeséséről gondoskodni;

c) a tisztántartás során keletkezett hulladékot a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközben elhelyezni és elszállítatni;

d)  a járdaszakaszt megtisztítani, a havat eltakarítani, szükség szerint portalanítani, vagy a síkosság-mentesítést elvégezni.

 1. Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal, az építési munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani, a keletkezett törmeléket az arra előírt edényzetben a szolgáltatást végzővel a saját költségén elszállítatni, majd az eredeti állapotot helyreállítani.

8.§

 (1) Az önkormányzat közterületein – a közterült-használatra vonatkozó helyi rendeletben szabályozott engedély nélkül - települési hulladék, építési és egyéb hulladék lerakása nem engedélyezhető. A szennyező a saját költségén köteles a lerakott hulladékot három napon belül elszállítani, a szennyezést megszűntetni, az eredeti állapotot visszaállítani.

 1. Az állati hulla elszállításáról, ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról az állati hulla tulajdonosának bejelentése alapján, annak költségére az önkormányzat gondoskodik.

9. §

Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni.

10.§

 (1) Hirdetményt, plakátot felragasztani csak tulajdonosi, közterületi reklámhordozó esetén pedig az önkormányzat kezelő hozzájárulása alapján lehet. A plakátok elhelyezését oly módon kell megoldani, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen. Buszvárók építményeire plakát, hirdetmény kihelyezése nem engedélyezhető.

 1. Hozzájárulás nélkül elhelyezett és az idejét múlt vagy megrongálódott hirdetményt elhelyezője (elhelyeztetője) köteles azonnal eltávolítani, ennek elmulasztása esetén az eltávolítást az önkormányzat az elhelyező (elhelyeztető) költségén végzi el.


A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó külön rendelkezések

11.§

 (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az épület tetőzetéről lezúduló esővíz, hólé elvezetéséről. A víz nem csuroghat a szomszédos telek épületére, berendezéseire, nem akadályozhatja a járdán közlekedő gyalogos forgalmat, nem csuroghat a járdára, télen nem okozhat síkosságot.

 1. A tulajdonos köteles a csapadékvíz-elvezető árkot és partjait és az átereszeket rendszeresen tisztítani, karbantartani.
 2. Fácánkert teljes közigazgatási területén – a nem járda mellett lévő árkok, csatornák és folyókák – tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

III. fejezet


A hulladékkezelési közszolgáltatás


Általános rendelkezések

12.§

Az Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


 A hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya, ellátásának rendje


13.§

 (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás Fácánkert község belterületére valamint  a lakott külterületre, Fácánkert- pusztára terjed ki.

(2)   Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást.


(4) Fácánkert Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.

(5) A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprifit Zrt., mint közszolgáltató végzi.

(6)   A Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. Konzorcium vezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladéklerakó telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A konzorcium vezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészééhez viszonyított aránya 60 %.

(7)  Az Aisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.


 (8) A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről. a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

(9) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodik meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma

14.§.


A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

  a) belterületen az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített saját gyűjtőedényben, illetve a nem rendszeresen keletkező többlethulladék a Közszolgáltató által értékesített gyűjtőzsákban helyezhető el.

      b)   belterületen az ingatlanon összegyűjtött nagydarabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék évente egyszer - a Közszolgáltatóval egyeztetett időpontban - történő gyűjtése és a Közszolgáltató általi elszállítása.


A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással

kapcsolatos jogai és kötelezettségei

15.§

 (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól

a)   a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése és elszállítása,

       b) a nagydarabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság – szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján – gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(2)   A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.         

(3)   A Közszolgáltató köteles a képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.

(4)   A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha

       a)  biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;

       b)  a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik;

       c)  rendelkezik a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelő mértékű biztosítékkal, garanciával;

       d) az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közreműködőt Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével vehet igénybe.

(6)   A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.

(7) A közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátáshoz használhatja fel.

 (8) A Közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.
 IV. fejezet


A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele


Az ingatlan-tulajdonos települési

 hulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

16.§  

Ingatlanhasználó kötelessége


(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


(2)A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.


(3)A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, mely szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.(4)A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van. A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


(5)Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(6)A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át -, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


(7)A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


(8) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.


(9)A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket, mint ingatlanhasználókat évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző átadja a közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget - a szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.


(10)A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.17.§

Szüneteltetés


 1. Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony
  1. azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
  2. a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
 2. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább tizenöt nappal megelőzően.
 3. A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.
 4. Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
 5. Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.
 6. Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.18.§

 (1) Az ingatlan-tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

(2)   Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy

       a)  az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye, és a hulladékot a Közszolgáltatónak átadja, illetve a közszolgáltatási díjat megfizesse,

       b)  a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze.  

 1. az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.  A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

19.§

 (1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt

a) a közszolgáltatás első igénybevétele, vagy

 1. a közszolgáltatónak a közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésre állási készsége, ténye (ha ezt igazolja), vagy
 2. a szolgáltató és az igénybevevő által írásban megkötött közszolgáltatási szerződés hozza létre.
 1. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy a helyben szokásos módon felhívás közzététele, hirdetmény útján tájékoztatta.
 2. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
 3. Fácánkert község közigazgatási területén a települési hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéért a miniszter által rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat kell fizetni


20.§

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint – a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére – más alkalmas gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

 (2)    A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

 (3) Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente.

(4) A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.

(5) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(6) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő félköteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Közös Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

(7) A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A tárolóedény a közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbeadott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserlését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
V. fejezet


A települési hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása


Hulladékszállítás rendje

21.§

 (1) A hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.   

(2)   A rendszeres hulladékszállításra Fácánkerten hetente egyszer, csütörtöki napokon kerül sor. A Közszolgáltató a szállítást akkor is elvégzi ezen a napon, ha a szállítás napja ünnep-, vagy pihenőnap.

(3)  E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlantulajdonosnak többlet települési hulladéka keletkezik a közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő-zsákban helyezheti el.


Hulladékgyűjtő- edényzet rendelkezésre bocsátása

22.§

 (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, de az általa beszerzett gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

 (2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége estenként meghaladja az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többletdíjat a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.


A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

23.§

 (1) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(2)   Az ingatlantulajdonos a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladék más módon történő kihelyezése nem engedélyezhető.

(3)   A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(4)   A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 1. Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanán belül köteles elhelyezni.Hulladékgyűjtő-edényzet használatával,

tisztántartásával kapcsolatos előírások

24. §.


 (1) Az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények –a konténerek kivételével - tisztántartásáról, fertőtlenítésről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2)   A gyűjtőedényzetben kizárólag háztartási hulladék helyezhető el.  


25.§

 (1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(2)   A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hulladéklerakóba történő lerakással gondoskodik.VI. fejezet


Nem rendszeres hulladék-kezelési közszolgáltatásokA nagy darabos települési hulladékra

vonatkozó rendelkezések


26.§

 (1) A nagydarabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente legalább egy alkalommal a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A Közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében szervezett lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra (így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra) nem terjed ki.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról a Közszolgáltató és a polgármester évente állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata.

(4) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.

(5)   Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa.

(6)   A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

27.§ 

 (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(2)   Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.

(3)   A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

(4)   Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.

(5)   A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszer történő, ingyenes elszállítását az önkormányzat megszervezi.


Karácsonyfa gyűjtése

28.§

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.


Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

29.§

 (1) Az építési törmelék elszállítására az ingatlan tulajdonosa, illetőleg az köteles, akinek a tevékenysége révén a hulladék keletkezett.

(2)   A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket a Közszolgáltató hulladékgyűjtő telepére lehet elhelyezni.

(3)   A hulladékgyűjtő telepen az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásai, felújításai és karbantartásai során keletkező, veszélyes hulladéknak nem minősülő, nem hasznosítható anyagainak, építési törmelékeinek elhelyezése díjtalan.


A települési hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtése

30.§.

(1) A települési hulladék egyes, újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg - szelektív gyűjtése az ingatlantulajdonosokhoz erre célra kiadott szabványosított -2 db 120 literes gyűjtőedényekben – a közszolgáltató által szervezett házhoz menő gyűjtéssel történik

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szelektív gyűjtésre kiadott szabványosított gyűjtőedények igénybevételéért külön díjat nem kell fizetni

(3) Az igénybevevő kötelessége, hogy a települési hulladékot, annak gyűjtése során szétválogassa és az újrahasznosítható hulladékot (üveg, papír, műanyag) a szelektív gyűjtőedényekben az anyag fajtájának megfelelően elhelyezze.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával

kapcsolatos rendelkezések

31.§

A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a közszolgáltató köteles   gondoskodni. A gyűjtött hulladék tulajdonosa a közszolgáltató. A hulladéklerakón történő lerakással a hulladék a hulladéklerakót üzemeltető tulajdonává válik
VII. fejezet

A közszolgáltatás díja


A közszolgáltatási díj meghatározása

32.§

(1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell fizetnie.

(2) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni

(3) A közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletben állapítja meg


A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása

33.§.

 (1)  A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.   

(2)   Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját számla ellenében köteles utólag megfizetni.

(3)   A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját negyedévente kötelesek megfizetni.

(4)   A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(5)   A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszolni köteles.A közszolgáltatási díj megfizetése

34.§.

 (1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni.

(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei a hulladékról szóló Ht. 52. §. (1) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A hulladékgazdálkodásról szóló tv. 52.§. (3) bekezdése szerint a felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45 nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kezdeményezi.

 (5) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt.

(6)   Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
VIII. fejezet


Felelősség


Általános jogi felelősség

35.§.

 (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik.

(2)   A jogellenes tevékenységet folytató köteles

a)  az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást abbahagyni;

b) az általa okozott károkért helytállni;

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták.

(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

36.§

 (1) A rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.

 1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Hulladékgazdálkodásról szóló 17/2007. (XII.07.) számú rendelete,
 2. Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.
 3. Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket és a rendelet végrehajtását Bogyiszló Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ellenőrzi.
 4. E rendelet kihirdetéséről a jegyző kifüggesztés útján gondoskodik.Orbán Zsolt                                                    dr. Dobai Sándor

polgármester                                                             jegyzőE rendelet kihirdetésre került: 2019. augusztus 29.


                                                                                   dr. Dobai Sándor

                                                                                        Jegyző

                                                                                    


                                                                 


Fácánkert Község Önkormányzata

7/2019.(VIII.29.) számú önkormányzati rendeletének


1. sz. melléklete
A települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása Fácánkert község belterületén az alábbi rend szerint történik:


A teljes belterületen hetente egyszer, csütörtöki napokon, 6.00 és 18.00 óra közötti időpontban.
Fácnkert Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

7/2019.(VIII.29.) rendelete


2. sz. melléklet Választható szabványos tárolóedényekVálasztható szabványos (DIN)tárolóedények:

6o literes tárolóedény                                                            

7o literes tárolóedény                                                                       

80 literes tárolóedény                                                           

110 literes tárolóedény                                                                    

120 literes tárolóedény                                                         

140 literes tárolóedény                                             

145 literes tárolóedény                                             

180 literes tárolóedény

240 literes tárolóedény                                                         

770 literes tárolóedény                                             

1100 literes tárolóedény                               

70 literes társaság emblémájával ellátott zsák 1. számú. függelék a 7/2019.(VIII.29.) önk.-i rendelethez


Adatbejelentő lap

Alulírott, név: …………………………………….. települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.

a közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése:

 …………………………………………………………………………………………………..

A) A közszolgáltatást igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai:

1.) Magánszemély adatai:

              Név:……………………………………………………

              Lakcím:………………………………………………..

              Születési hely, idő:…………………………………….

              Anyja neve:…………………………………………….

2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház  stb. adatai:

Cím:…………………………………..…………………

Bankszámlaszám: ……………………………………...

Adószám: …………………………………

Cég képviselője: ……………………...

              Lakcím, székhely:……………………………………...

              Értesítési cím: …………………………………………

B.)        


Hulladék-tároló edény


60 literes


70 literes


80 literesMennyiség (db)


bérelt

saját

bérelt

saját

bérelt

sajátHulladék-tároló edény


110-120 literes


240 literes


770 literesMennyiség (db)


bérelt

saját

bérelt

saját

bérelt

saját


Hulladék-tároló edény


1100 literes
Mennyiség (db)


bérelt

sajátKérjük a megfelelő adatot az edényméret alá számmal beírni!C.) A fizetés módja:   átutalással


                                                            közszolgáltató által megküldött csekken
Kérjük a megfelelőt X-el megjelölni!


Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak.

Kelt: ………………………………………..…..
                                                                                   ……………………………………………………..

                                                                                                          aláírás2. függelék a 7/2019.(VIII.29.) önk.-i rendelethez

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Fácánkert, …………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítás szüneteltetéséhez szükséges igazolást kiadni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, az életvitelszerűen nem lakják.

Fácánkert, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………

ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlan tudomásunk szerint ………………………………….. napjától üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják.

Fácánkert, …………………………………………………..


…………………………………………                                 ……………………………………

              név                                                                                         név

…………………………………                                 ……………………………………………

              lakcím                                                                        lakcím

…………………………………                                 ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                         személyi igazolvány szám

…………………………………                                 ……………………………………………

              aláírás                                                                         aláírás
Alulírott dr.Dobai Sándor, a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban bejelentkezett személy nincs.
…………………………………..

jegyző
3. függelék a 7/2019.(VIII.29.) önk.-i rendelethez

Kérelem

Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Bogyiszló, …………………………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a 60 literes tárolóedény igénybevételéhez szükséges egyedül élői igazolást szíveskedjen kiadni. Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlanban egyedül és életvitelszerűen lakom.        Fácánkert,…………………………………….

                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………

ingatlan tulajdonos aláírása


Tanúk nyilatkozatai

Alulírott személyek igazoljuk és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fenti kérelemben szereplő ingatlanban kérelmező egyedül és életvitelszerűen lakik.

Fácánkert, …………………………………………………..


…………………………………………                                 ……………………………………

              név                                                                                         név

…………………………………                                 ……………………………………………

              lakcím                                                                                    lakcím

…………………………………                                 ……………………………………………

  személyi igazolvány szám                                         személyi igazolvány szám

…………………………………                                 ……………………………………………

              aláírás                                                             aláírás
Alulírott dr.Dobai Sándor, a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ezennel igazolom, hogy fenti lakóházban kérelmezőn kívül más személy nincs bejelentkezve.                                            
                                            …………………………………..

jegyző4. függelék a 7/2019.(VIII.29.) önk.-i rendelethez

Kérelem


Alulírott …………………………………………………… (név) ………………………………………………… szám alatti lakos kérem, hogy a Fácánkert…………………………………….. szám alatti ingatlanra a kommunális hulladékszállítást zsákos elszállításra változtatni szíveskedjen. Kijelentem, hogy a helyi rendelet értelmében a lakásban egyedül élőnek minősülök.

Fácánkert, …………………………………….

                                                                                                                                                                                                                    ……………………………………………

                                                                         ……………….……………….szig.száma

ingatlan tulajdonos aláírása


Igazolás

A Bogyiszló Közös Önkormányzati Hivatal nevében ezennel igazoljuk, hogy a Fácánkert………………………………..szám alatt, az alábbi személyek vannak bejelentve:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

A fentieknek megfelelően a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2019.(VIII.29.) önk.-i rendelet 20. §.-a értelmében kérelmező egyedül élőnek minősül, azaz jogosult a zsákos hulladékgyűjtésre.


Fácánkert, …………………………………………………..


                                                                      ……………………………………………

aláírás

             HATÁSVIZSGÁLAT

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem jelentős

Környezeti és egészségügyi következmények: van. Fácánkert Község lakosságának egészségvédelme, a község természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a települési hulladékgazdálkodás eszközeivel, valamint a települési hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a település szennyezettségének elkerülése érdekében a talaj és a felszín alatti vizek védelme.

Adminisztratív terhet befolyásoló hatása: nem jelentős

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás miatt szükséges a rendeletalkotás. figyelemmel a 35. §-ában és a 39. §.-ában bekezdésében foglaltakra.

A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása miatt a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

EU-s joggal való megfelelés: nincs összehangolási kötelezettség.

Előzetes véleményeztetés: van, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Előzetes állásfoglalás kikérése: van, a képviselő-testület Állandó Bizottsága véleményezi.