Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Ivád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. Abban az esetben, ha a kérelmező jogosultsága már fennáll, akkor - új kérelem korábbi benyújtása esetén - az ismételten megállapított lakhatási támogatás a lejáratot követő hónaptól esedékes.”

2. §


A R. 17. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A rendelet 3. §-ában arra felhatalmazott, hatáskörrel rendelkező szerv rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak a kisfüzesi állandó lakóhellyel rendelkező személynek,

a) aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy

b) az a közeli hozzátartozó, aki az elhunyt személy eltemetésére köteles, de a temetési költség viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba