Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 05. 22

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (vgtv) 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:I. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátása, a kötelezettségek ellenőrizhetősége.


(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezésével, tárolásával, szállításával, elhelyezésével és ártalmatlanításával összefüggő tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy Kunfehértó település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje.


(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhagyni, a rendeletben meghatározott módtól eltérően tárolni, gyűjteni, szállítani, elhelyezni és kezelni.


2. §


(1) Kunfehértó Községi Önkormányzat annak érdekében, hogy a vgtv.-ben  rögzített elveket érvényesítse, továbbá, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően ellátandó és kötelezően igénybeveendő közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn.


(2) A közszolgáltatás Kunfehértó község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben meghatározott területen valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság.   II. A közszolgáltatás tartalma


3. §


A közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésére (begyűjtésére) és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott szennyvíz elhelyezés céljából történő elszállítására;

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása körében annak kijelölt leürítő helyen történő elhelyezésére és ártalmatlanítására.III. A közszolgáltató


4. §[1]


(1) Kunfehértó község teljes közigazgatási területén a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.(6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.), mint közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni a közszolgáltatást. A  közszolgáltató a szolgáltatást teljes körűen látja el.


(2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.


(3) A közszolgáltató működési területe kiterjed 2.§ (2) bekezdésében meghatározott teljes területre.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet

a) Kiskunhalas Város szennyvíztisztító telepe: Kiskunhalasi Települési Szennyvíztisztító Telep (6400 Kiskunhalas, Félegyházi út, Hrsz: 6452)

b) Kunfehértó Község szennyvíztisztító telepe: Kunfehértói Szennyvíztisztító Telep (6413 Kunfehértó, Hrsz: 091/48) szennyvíztisztító telepeken, mint ártalmatlanító helyeken lehet elhelyezni.


IV. A közszolgáltatatás ellátásának rendje, módja


5. §


(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését gyűjtéssel, szállítással és ártalommentes elhelyezéssel látja el.


(2) A közszolgáltató a telefonos vagy személyes megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást elvégezni.


(3) Az elmulasztott szolgáltatást:

a) saját hibájából fakadóan 24 órán belül,

b) rajta kívül álló okok esetén 48 órán belül,

c) ha a rajta kívül álló ok 48 óra után is fennáll, az akadályoztatás megszűnése után azonnal köteles pótolni.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása csak e célra engedélyezett zárt gyűjtőtartályban  történhet a környezet szennyezése nélkül.


(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal szemben a teljesítést megtagadhatja, ha az ingatlanon gyűjtött, tárolt szennyvíz nem, vagy nem kizárólag háztartási szennyvizet tartalmaz.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas gyűjtőmedencében, tárolótartályban csapadékvíz, talajvíz, olajos szennyvíz, veszélyes hulladék, hígtrágya nem gyűjthető, illetve ártalmatlanításra nem szállítható be.


6. §


(1) A kötelező közszolgáltatás igénybevételére az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között – a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerint – szerződéses jogviszony jön létre.


(2) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését,

b) a szállítás helyét és gyakoriságát,

 c) az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítás a mindkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott – mint legmagasabb mértékű – díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi,

d) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (az elszállításra átvett szennyvíz térfogat szerint meghatározott díja), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,

e) a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának következményeit.V. A közszolgáltató kötelezettségei


7. §


(1) A közszolgáltató a beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz adatairól nyilvántartást köteles vezetni a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály előírásai szerint.


 (2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani. 


(3) A közszolgáltató köteles Kunfehértó Község Képviselő-testülete számára a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni a tárgyévet követő év március 31-ig.VI. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


8.§.


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos alábbi személyes adatainak kezelésére jogosult:


a) közszolgáltatást igénybe vevő neve,

b) közszolgáltatást igénybe vevő lakcíme,


(2) A közszolgáltató köteles az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit megtartani.VII. Az ingatlantulajdonos feladatai és kötelességei


9. §


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a közszolgáltató szolgáltatásának rendszeres igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítményben gyűjteni, tárolni és kellő időben a közszolgáltatást megrendelni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, tárolása során köteles megfelelő gondosságot tanúsítani annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét, a környezetet, az állat- és növényvilágot, valamint az épített környezetet ne veszélyeztesse és károsítsa.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a közszolgáltatás keretében a szerződéses jogviszony a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. Érvényes szerződés hiányában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató nem köteles fogadni, illetve az ártalmatlanítást megtagadhatja.


(4) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a közterületen vízfolyásokba, árkokba, termőföldeken, szennyvíz- és csapadékcsatornák aknáiba, vagy bármely olyan területen történő leürítése és elhelyezése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak hozzájárulást. Tilos továbbá a szennyvíz járdára, úttestre, közterületre való kivezetése.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.


10.§


(1) A szolgáltatás megrendelésekor az ingatlantulajdonos egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólagosan ezen rendelet hatálya alá tarozó szennyvizet tartalmaz.


(2) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása során bebizonyosodik, hogy az nem kizárólagosan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet tartalmazott, úgy az ingatlantulajdonos az okozott kárért a közszolgáltató felé a polgári jog szabályai szerint felel.


VIII. A közszolgáltatási díj


11.§[2]


(1)Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős –alapdíjból és ürítési díjból álló – közszolgáltatási díjat kell fizetnie.


(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb díját az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az alapdíj ürítési alkalmanként, a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.


(4) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára (m3) vetített díja.


(5) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (4) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.12. §


(1) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, melyet a szolgáltatás elvégzésével egyidőben kell kiegyenlíteni.


(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.


(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.A díj meghatározása


13. §


(1) A közszolgáltatási díjat a Vgtv. 44./D. § (2) bekezdésében leírtakon túl úgy kell meghatározni, hogy az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének és a tartós működéshez szükséges fedezet biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a szennyvízkeletkezés csökkentésére.


(2) A közszolgáltatási díj megállapítását, illetve felülvizsgálatát megelőzően részletes költségelemzést kell készíteni, melyhez a közszolgáltató köteles díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj alátámasztására.IX. Záró rendelkezések


14. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról szóló, többször módosított 16/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelet (Ör.).


Kunfehértó, 2014. április 29.


                              (: Csupity Zoltán :)                                            (: Harnóczi Sándor :)

                               címzetes főjegyző                                                   polgármesterZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.


Kunfehértó, 2014. április 30.


(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez [3]


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alkalmazható díjának mértéke:


I. Lakossági ügyfelek esetén:

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja:

80,-Ft/ m3 +ÁFA

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja:

1.100,-Ft/m3 +ÁFAII. Nem lakossági ügyfelek esetén:

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja:

80,-Ft/ m3 +ÁFA

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja:

2.800,-Ft/m3 +ÁFA”

[1]

Módosította a 20/2016.(XII.02.)ör. Hatályos 2016. december 3. napjától.

[2]

Módosította a 20/2016.(XII.02.)ör. Hatályos 2016. december 3. napjától.

[3]

Módosította az 5/2020.(IV.23.)ör. Hatályos 2020. május 22. napjától.