Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 111. §. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §[1] A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)[2]  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1 248 332 E Ft

Költségvetési bevétellel

1 315 461 E Ft

Költségvetési kiadással

-67 129 E Ft

     ebből:             -2 904 E Ft

-64 225 E Ft

Költségvetési egyenleggel

működési hiánnyal

felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(5)   A felhalmozási hiány finanszírozása fejlesztési hitelből, illetve a működési többletből történik.

3.§[3] A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 (1)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásait a
3.1. melléklet szerint részletezi.

(3)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(4)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1, 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4, 6., mellékletek szerint határozza meg.

(5)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)   Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet részletezi.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

(4)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1)   Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) - (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6)   A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

  1. Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
    1. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költ-

ségvetésének összevont mérlege

  1. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költ

ségvetésében a kötelező feladatok  összevont mérlege

  1. sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költ

ségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege

2.1.      sz. melléklet      – Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.2.      sz. melléklet      – Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

3.         sz. melléklet      – Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

3.1.[4]     sz. melléklet      – Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának alaku-

                                         lása Kunfehértó Község Önkormányzatánál

4.         sz. melléklet      – Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

5.1.      sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel,

kiadás

5.1.1. sz. melléklet        – Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező felada-

tok bevétele, kiadása

5.1.2. sz. melléklet        –Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

5.2.      sz. melléklet      – Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai

5.3.      sz. melléklet      – Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai

5.4.      sz. melléklet      – Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai

6.         sz. melléklet      – Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézmé-

nyeinek 2014. évi engedélyezett létszáma

7.         sz. melléklet      - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8.         sz. melléklet     - Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi adóssá-

got keletkeztető fejlesztési céljai

  1. Ez a rendelet 2014. február 14-én lép hatályba, 2014. január 1-től visszamenőlegesen.


Kunfehértó, 2014. február 13.                 Harnóczi Sándor sk.                                             Csupity Zoltán sk.

                            polgármester                                                   címzetes főjegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. február 14-én kihirdetésre került.

Kunfehértó, 2014.02.14.
 Csupity Zoltán sk.

címzetes főjegyző


[1]

Módosította a 7/2014.(VII.30.) ör. Hatályos 2014. 07.30. napjától.

[2]

Módosította a 3/2015.(II.26.) ör. Hatályos 2015. 02. 27. napjától.

[3]

Módosította a 7/2014.(VII.30.) ör. Hatályos 2014. 07.30. napjától.

[4]

Megállapította a 7/2014.(VII.30.) ör. Hatályos 2014. 07.30. napjától.