Kunfehértó Község Képviselő-testületének 10/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2017. 04. 29

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében, 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjába, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottsága, a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

1.Általános rendelkezések

1. §

 A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzatra, az önkormányzat nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervekre

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,

c) az önkormányzat szerveire

d) az önkormányzat vagyonára

2. §

Az önkormányzati vagyon az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonból áll, beleértve a vagyoni értékű jogot, az önkormányzatot megillető követelést, valamint az önkormányzatot terhelő tartozást.

II. Fejezet

Az önkormányzat vagyona


2. A törzsvagyon

3. §


(1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő vagyont nem határoz meg.


 (2) Törvényben meghatározottakon túl a törzsvagyonba tartozik és korlátozottan
forgalomképes:

 1. sportpályák és sportcélú létesítmények,
 2. műemlékek, műemlék jellegű védett ingatlanok, külön jogszabály alapján.


3. Az üzleti vagyon

4. §


Kunfehértó Község Önkormányzata helyi közügyként közfeladatának tekinti az üzleti vagyonába tartozó ingatlanokkal való hatékony gazdálkodást, mint az önkormányzati feladatok ellátása anyagi feltételeinek egyik biztosítékát, összhangban a mindenkor hatályos településrendezési eszközökben kitűzött településfejlesztési, és a gazdasági programban meghatározott célokkal.


4. A vagyontárgyak besorolása

5. §


Egyes vagyontárgyak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, üzleti vagyonná nyilvánításáról a Képviselő-testület dönt.


III. fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

5. Tulajdonosi jogok gyakorlása

6. §


(1) Forgalomképes ingó- és ingatlan vagyon visszterhes elidegenítéséről

a) nettó 1.000.000,- forint egyedi értékhatár alatt a polgármester

b) nettó 1.000.000,- forintot elérő, vagy azt meghaladó egyedi értékhatár esetén a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik forgalomképes ingó- és ingatlan vagyon visszterhes hasznosításáról

a) nettó 1.000.000,- forint értékhatár alatt a polgármester,

b) nettó 1.000.000,- forintot elérő, vagy azt meghaladó értékhatár esetén a Képviselő-testület dönt.

(3) A földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlan visszterhes elidegenítéséről és haszonbérbe adásáról értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közterületi ingatlan, vagy annak meghatározott része kártalanítás ellenében történő – külön jogszabály szerinti – igénybevételével megvalósuló, közszolgáltatás nyújtását szolgáló vonalas létesítmény elhelyezésére irányuló megállapodás kötéséről a polgármester dönt.

(5) Az önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kezelésében lévő a feladat ellátás szempontjából szükségtelenné vált, továbbá a pótlási kötelezettséggel járó tárgyi eszköz értékesítéséhez, selejtezéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról

a) nettó 1.000.000,- forintot el nem érő  egyedi nyilvántartási érték esetén a polgármester,

b) nettó 1.000.000,- forintot elérő, vagy azt meghaladó egyedi nyilvántartási érték esetén a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban

 1. telekmegosztáshoz, telekösszevonáshoz, közterületet nem érintő telekhatár­ rendezéshez, – közterület művelési ága, besorolása és tulajdoni viszonyai közül egyiket sem érintő telekhatár – rendezéshez,
 2. ingatlanügyi, kereskedelmi igazgatási, birtokvédelmi, építési engedélyezési, bejelentési és egyéb építésügyi vagy létesítési eljárás lefolytatásához,
 3. elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez, valamint azok hatálya alatt a további megterheléshez,
 4. nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez,
 5. hasznosításnak nem minősülő igénybevételhez

szükséges, vagy azzal összefüggő nyilatkozatokat a polgármester adja meg.


6. A vagyontárgyak visszterhes átruházása

7. §


(1) Vagyont visszterhesen elidegeníteni a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett csak versenyeztetési eljárás alkalmazásával lehet, kivéve, ha törvény a versenyeztetés mellőzését lehetővé teszi.


(2) Az ellenérték megfizetésének határideje a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a szerződés aláírását követő 90 napnál hosszabb nem lehet.


(3) Amennyiben az ellenérték 20 százaléka foglalóként átadásra kerül a tulajdonosi joggyakorló

a) 10 millió forintot meg nem haladó ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 2 éves időtartamra,

b) 10 millió forint feletti ellenérték fizetési kötelezettség esetén legfeljebb 4 éves időtartamra

részletfizetési kedvezményt adhat a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítása mellett.


7. A vagyontárgyak visszterhes hasznosítása

8. §


 1. Vagyont visszterhesen hasznosítani a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett csak versenyeztetési eljárás alkalmazásával lehet, kivéve, ha törvény a versenyeztetés mellőzését lehetővé teszi.
 2. Az Önkormányzat szolgálati lakásait, 3 évet meg nem haladó határozott időre lehet nem önkormányzati feladatellátásban részt vevő személy részére bérbe adni. Azonos bérlővel a határozott időre szóló bérleti szerződés újabb határozott időre megköthető. A lakásbérleti szerződések megkötéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


8. Az ingyenes tulajdonba adás és az ingyenes hasznosítás

9. §

(1) Vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, valamint ingyenes hasznosításáról a Képviselő-testület – törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – minősített többségű határozatával dönt.

(2) Az ingyenesen használatba adott vagyon fenntartásáról, állagának megóvásáról az ingyenes használó saját költségére köteles gondoskodni, kivéve, ha jogszabály vagy a Képviselő-testület minősített többségű határozatával eltérően rendelkezik.


(3) Az ingyenes használó kérelme alapján, az ingyenesen használatába adott ingatlanon általa tervezett 500.000,- forintot meg nem haladó bekerülési értékű építési beruházáshoz való hozzájárulásról a polgármester dönt.


9. A vagyontárgyak értékelése

10 . §

(1) Önkormányzati vagyon visszterhes elidegenítését, hasznosítását vagy megterhelését megelőzően – nettó 5 millió forint forgalmi értékhatár felett – annak forgalmi értékét, valamint a szolgáltatás értékarányos ellenértékét meg kell állapítani. Az értékarányosság megállapítása érdekében külső forgalmi értékbecslést kell beszerezni.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell forgalmi értékbecslést beszerezni:

a) ingó esetén, ha az azonos rendeltetésű ingó dolog kereskedelmi, vagy piaci ára alapján a forgalmi érték megállapítható,

b) ingó és ingatlan esetében, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság részére történő elidegenítés, hasznosítás esetén.

10. A vagyontárgyak megszerzése

11. §

(1) Az elővásárlási jog gyakorlásáról a megszerezni kívánt ingatlan értékére tekintettel

 1. nettó 500.000,- forint vételár alatt a polgármester,
 2. nettó 500.000,- forintot elérő, vagy azt meghaladó vételár esetén a Képviselő-testület dönt.

 (2) Ingatlan megszerzéséről értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület dönt.

(3) Az ingó vagyontárgy megszerzésére az önkormányzat hatályos beszerzési, illetve közbeszerzési szabályzata vonatkozik.

11. A vagyon vállalkozásba vitele

12. §

 (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.

 (2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.

 (3) Az Önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.


13. §

(1) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.

      (2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogot – értékhatár nélkül – a Képviselő-testület gyakorolja.


12. A vagyonkezelés

14. §

(1) Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Képviselő-testület a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései szerint vagyonkezelői jogot létesíthet. Közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítéséről, a vagyonkezelési szerződés megkötéséről való döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.


(2) Vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolva ellenérték fejében, vagy ingyenesen lehet megszerezni és gyakorolni. A vagyonkezelői jog megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladatellátással összefüggő jogokat, kötelezettségeket átvegye.


(3) A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Nvtv. és az Mötv. vagyonkezelésre vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó külön jogszabály és e rendelet határozza meg.

(4) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmazni kell:


a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az ellátható egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ne veszélyeztesse az átadott közfeladat ellátását,

b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,

c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzéket értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,

d) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét, a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,

e) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,

f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,

g) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

h) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó előírásokat,

i) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.


(5) A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adása tehermentesen, előzetes vagyonleltár elkészítésével történhet.


(6) A vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.

15. §

A vagyonkezelői jog ellenértéke, ingyenes átengedésének feltételei

(1) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése ellenérték fejében történik, az ellenértéket pénzösszegben, vagy a vagyonkezelő által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott vagyonelem állagát, értékét megőrző, vagy annak növekedését eredményező vagyonkezelői tevékenységeként kell meghatározni a vagyonkezelői szerződésben. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe kell venni a vagyonelem sajátos jellegét, valamint a vagyonkezelő által végzett gazdasági feltételeit. Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy években meghatározott időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek minősül a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelő beruházás, felújítás.


(2) Vagyonkezelői jog ingyenesen kizárólag az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladata ellátása céljából alapítható. Vagyonkezelői jog ingyenesen nem alapítható olyan vagyonkezelő részére, mely a vagyonkezeléssel összefüggésben átvállalt közfeladatot vállalkozási tevékenység keretében látja el, kivéve az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetet, mely a vagyonkezelés eredményével az önkormányzat felé köteles elszámolni.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység értékét a vagyonkezelő előzetes tételes költségvetéssel és a megvalósítást követően számlákkal köteles igazolni, és azt a képviselő-testületnek beszámolójában bemutatni.


13. Vagyonkezelői jog gyakorlása

16. §

(1) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési szerződésében foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli.


(2) A vagyonkezelő az Nvtv.-ben, Mötv.-ben, és a Ptk.-ban előírt kötelezettségeken túl köteles

 1. a rábízott vagyon biztosítására,
 2. fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására,

c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére,

d) a vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más ellenszolgáltatás szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére,

e) az önkormányzatra vonatkozó nyilvántartási jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően nyilvántartani a vagyont.


 1. A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátását saját szervezete útján, vagy – a szerződésében foglalt felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.


(4) A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő bizonylatokat, dokumentumokat átadni.


(5) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározott eleme bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a polgármestert 8 napon belül értesíteni.  A vagyonkezelésből való kivonásról, a szerződés módosításáról a Képviselő-testület dönt.


14. Vagyonkezelői jog ellenőrzése

17. §


(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az Mötv.  109. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester – az önkormányzat hivatala közreműködésével – ellenőrzi.


(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.


(3) A Polgármester, illetve a Polgármester felhatalmazásával az önkormányzat hivatala a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:

 a) az ellenőrzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésében álló ingatlan területére belépni,

 b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

 c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.


(4) A Polgármester, illetve a polgármester felhatalmazásával az önkormányzat hivatala a tulajdonosi ellenőrzés során köteles:

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,

 b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal tájékoztatni,

 c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldeni.


(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:

 a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

 b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.


(6) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

 e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről  az Önkormányzatot tájékoztatni.


15. Vagyonkezelői jog megszűnése

18. §


(1) A vagyonkezelői jog megszűnését az Mötv. 109. § (10) bekezdése, a Nvtv. 11. § (4) bekezdése szabályozza. Azonnali hatályú felmondás esetén a vagyonkezelő köteles a kezelt vagyon azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az Önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és tárgyi infrastruktúráját.


(2) A vagyonkezelő, a kezeléséből kivont vagyon Önkormányzat részére való birtokba adására köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti. A vagyonkezelői jog megszűnése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos ellátását.


 1. A vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelő köteles gondoskodni a jog ingatlan - nyilvántartásból való törléséről.


16. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

19. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az alapfeladat sérelme nélkül a költségvetési szerv használatában, működtetésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításának legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra történő visszterhes hasznosításáról saját hatáskörében dönthet. Az 6 hónap időtartamot meghaladó visszterhes hasznosítás esetében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges a szerződés megkötéséhez.

(2) A vagyon visszterhes hasznosításának feltétele, hogy a karbantartási, fenntartási, üzemben tartási költségek a hasznosítás idejével arányosan a díjban megtérüljenek.

 (3) Az önkormányzati költségvetési szervtől a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a Képviselő-testület – harmadik személyek részére történő kártalanítás fizetése mellett – megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja.

 (4) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában lévő ingó dolgokat az alapító okiratban jóváhagyott alap- és vállalkozási feladatokhoz kapcsolt jogszerű használat során bekövetkezett elhasználódás miatt pótlási kötelezettséggel értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétel a költségvetési szervet illeti meg.


(5) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés, vagy feladatváltozás miatt feleslegessé válik, annak hasznosításáról, valamint más önkormányzati költségvetési szerv, 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére történő átadásáról a polgármester gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzatot illeti meg.


17. A gazdasági társaságra vonatkozó szabályok

20. §

(1) A részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működése során a Képviselő-testület, illetve meghatalmazottja nem hozhat, illetve nem kezdeményezhet, fogadhat el olyan határozatot, amellyel felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása mértékét, vagy a kötelező feladatainak ellátását veszélyezteti.


(2) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a képviselő-testület jogosítványait az e rendeletben foglalt eltérésekkel a polgármester gyakorolja.

(3) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amit jogszabály a tulajdonos hatáskörébe utal, különösen:

a) a társaság üzleti tervének elfogadása, módosítása,

b) Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása

c) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről, ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,

d) tárgyi eszköz értékesítése 2.000.000,-Ft feletti nettó értékhatár esetén,

e) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása,

f) társasági szerződés módosítása,

g) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

h) a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész elidegenítéséről,

i) ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés,

j) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, értékesítése,


(4) A polgármester tulajdonosi jogosítványainak gyakorlása során jogosult magát meghatalmazottal képviseltetni.


18. A követelésekre vonatkozó szabályok

21. §

(1) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót – tételenként feltüntetve, hogy mely, a kormányrendeletben meghatározott jogcím alapján vált behajthatatlanná az egyes követelés – minden tárgyévet követő év április 30. napjáig a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

(2) Az egy évet meghaladóan keletkezett, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés törléséről a polgármester dönt.


(3) A mindenkor hatályos költségvetési törvényben megállapított kisösszegű értékhatár feletti követelésről lemondani a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal a Képviselő-testület jogosult.


(4) Természetes személlyel szemben a kisösszegű értékhatár feletti követelésről akkor lehet lemondani, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj 80 százalékát.


(5) Vállalkozásnak a gazdasági tevékenységével összefüggő kisösszegű értékhatár feletti tartozásáról lemondani nem lehet, kérelmére részletfizetés, valamint legfeljebb a kamat összegének 50 százaléka erejéig kamatcsökkentés engedélyezhető az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban.


19. A szerződések nyilvántartása

22. §

A vagyonkezelés kivételével a vagyongazdálkodás valamennyi e fejezetben meghatározott területén létrejött szerződésről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet. A vagyonkezelő kivételével a vagyon használója a megkötött szerződés egy példányát köteles a szerződéskötést követő 30 napon belül az önkormányzat hivatalának megküldeni.


20. A vagyon nyilvántartása

23. §

(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét – figyelemmel a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokra – a jegyző határozza meg.


(2) A vagyonnyilvántartás feladatait az önkormányzat hivatala, továbbá a vagyonkezelők, az önkormányzati költségvetési szervek és a vagyont használó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek és a vagyont használó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelesek a rájuk bízott vagyont nyilvántartani, évente leltározni, 3 évente tételes mennyiségi leltározást végezni a leltározási szabályzatban foglaltak szerint, kötelesek továbbá a vagyont érintő változásokat az önkormányzat hivatalának jelenteni, továbbá évente az önkormányzat éves beszámolójának elkészítéséhez szükséges vagyonkimutatást készíteni.

(4) A vagyonnyilvántartás felfektetéséért, folyamatos vezetéséért, a számvitellel, az ingatlan-nyilvántartással vagy más jogszabály alapján létrehozott nyilvántartással, valamint a természetbeni állapottal való egyezőségéért a jegyző felel.


21. A vagyongazdálkodási terv

24. §

(1) A vagyongazdálkodási terv tartalmazza az önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, átruházására és gyarapítására vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket.

(2) Az önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, átruházására és gyarapítására a vagyongazdálkodási tervvel összhangban kerülhet sor.


22. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

25. §

(1) Az Önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott (a továbbiakban: térítés nélkül kapott) nettó 500.000 Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő, térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.

 (3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az Önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,


b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.


 1. FEJEZET

             A versenyeztetés szabályai

    23. A versenyeztetés általános szabályai

26. §


(1) A versenyeztetés formái:

a)  nyilvános pályázat,

b) zártkörű pályázat,

c) árverés.


(2) Nyilvános és zártkörű pályázat esetén a pályázat bontását, szükség szerint a kiegészítő tájékoztatást, valamint a beérkezett írásbeli ajánlatok érvényességének megvizsgálását követően kerül sor a pályázat elbírálására.

(3) Nyilvános és zártkörű pályázat esetén lehetőség van tárgyalás tartására a 33. §-ban meghatározottak szerint.

(4) Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, vagy társasági partnerek részvételét teszi szükségessé.

(5) Árverést akkor lehet tartani, ha feltételezhető, hogy pályázat lebonyolítása aránytalan késedelemmel, nehézséggel, vagy számottevő többlet kiadással járna.

(6) A versenyeztetés formájáról, a pályázati kiírásról vagy az árverési hirdetményről, valamint a pályázat elbírálásáról a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló, valamint

 1. vagyonkezelésben lévő vagyon tekintetében a vagyonkezelő,
 2. önkormányzati költségvetési szerv használatában, működtetésében lévő vagyon tekintetében a költségvetési szerv vezetője,
 3. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok használatában lévő vagyon
  tekintetében a vezető tisztségviselő jogosult dönteni (a továbbiakban együtt: kiíró).


(7) Az e fejezetben foglalt szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a vagyon visszterhes elidegenítése, hasznosítása esetén e rendelet szerint versenyeztetni nem kell, azonban a kiíró a versenyeztetés mellett dönt.


24. A pályázati felhívás és a pályázati kiírás

27. §

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a)    a kiíró  megnevezését, székhelyét, továbbá, ha a pályázati felhívásra a Képviselő-testület vagy a bizottság döntése alapján kerül sor, az erre való utalást a határozat számának megjelölésével,

 1. a pályázat célját, formáját,
 2. a pályázat tárgyának megjelölését,
 3. a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az indulási árat, ellenszolgáltatást,
 4. az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét,
 5. a részletes pályázati kiírás, dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyét, módját, idejét és a kiíró ez irányú döntése esetén annak költségét,
 6. hivatkozást arra, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

 1. a hasznosítandó vagyon vagy vagyonrész adatait:

aa)     ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a beépíthetőségre, közművesítettségre, tartozékokra és a jellemző sajátosságokra vonatkozó adatokat,

ab)     ingó esetén annak leírását,

 1. az ajánlatok elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai információt,
 2. az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást,
 3. a pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, vagy előbérleti jogot,
 1. a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, további információszerzés, konzultáció helyének, idejének a megjelölését,
 2. a benyújtáshoz szükséges példányszámot és a csatolandó mellékletek, iratok, igazolások felsorolását,
 3. az ajánlati kötöttség vállalására vonatkozóan a kiíró által elvárt feltételeket,
 4. az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét, határidejét és módját,
 5. a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,
 6. az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel bíró elbírálási szempontokat,
 7. az ajánlott vételár, ellenszolgáltatás felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket,
  • hivatkozást arra, hogy a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben e rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandóak,
 1. minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart.

 (3) A kiíró a pályázati kiírásban úgy is rendelkezhet, hogy a pályázaton történő részvétel lehetőségét a pályázati kiírás, dokumentáció megvásárlásához köti. A pályázati kiírás, dokumentáció ellenértékét a pályázattal összefüggésben a kiíró részéről felmerülő költségek figyelembe vételével kell meghatározni.

25. A közzététel

28. §

(1) A pályázat, és az árverési hirdetmény közzétételéről a polgármester vagy a 26. § (6) bekezdés a)-c) pontjában felsoroltak kötelesek gondoskodni. Amennyiben az árverés lebonyolítására külső személy, vagy szervezet kapott megbízást, akkor az árverési hirdetmény közzétételéről e megbízott gondoskodik.

(2) A nyilvános pályázatot az önkormányzat honlapján, az önkormányzat hivatala hirdetőtábláján kell meghirdetni. Az ajánlatok benyújtására a pályázat önkormányzat honlapján történő közzétételétől számított legalább 30 napot kell biztosítani.

(3) Az árverési hirdetményt az önkormányzat honlapján, az önkormányzat hivatala hirdetőtábláján kell közzétenni legalább az árverés időpontját megelőző 5 nappal.

26. Az óvadék

29. §

(1) A pályázaton, árverésen való részvétel óvadék adásához is köthető, melyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg vagy a pályázati kiírásban megjelölt időpontig és módon, valamint árverés esetén legkésőbb az árverést megelőző napon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

(2) Az óvadék összegét a pályázat kiírója állapítja meg. Árverés esetében az óvadék összege az indulási ár 10 százaléka.


(3) Az óvadékot a pályázat visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a pályázat eredménytelenné nyilvánítása, valamint a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel a pályázat elbírálása után – kamat nélkül – 15 napon belül kell visszafizetni.

(4) Nem jár vissza az óvadék, ha

a)   az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,

b)   a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak
időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból
hiúsult meg.

(5) Árverés esetén a második legmagasabb ajánlatot tevő részére az óvadékot a
legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötést követő 15 napon belül, a
többi árverési résztvevőnek pedig az árverés befejezését követő 15 napon belül kell
visszafizetni. A (4) bekezdésben foglaltakat árverés estén is megfelelően alkalmazni
kell.

27. A pályázat visszavonása, eredménytelenné nyilvánítása

30. §

(1) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E döntést a pályázati kiírásra vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni.

(2) A kiíró a pályázatot a pályázati kiírásban foglaltak szerint az ajánlatok benyújtására megjelölt időpont lejártát követően indokolási kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilváníthatja. E döntést valamennyi ajánlatot benyújtó pályázóval írásban közölni kell.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt esetekben, amennyiben a pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt, úgy azt a pályázóknak a pályázat visszavonását, eredménytelenné nyilvánítását követő 15 napon belül vissza kell téríteni.

28. Az ajánlatra vonatkozó szabályok

31. §

(1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó árajánlatát, ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, értékesítés esetén a fizetési ütemezést,
 2. a pályázó nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
 1. a pályázó ajánlati kötöttség vállalására vonatkozó nyilatkozatát,
 2. amennyiben a pályázati kiírás előírja, az óvadék, valamint a pályázati kiírás, dokumentáció ellenértéke befizetését igazoló dokumentumot,
 3. a pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait
 4. természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 5. átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét, nyilatkozatát az átláthatóságról,
 6.  jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát, nyilatkozatát az átláthatóságról,
 7. az a)-h) pontokon túl mindazt, amit a pályázati kiírás előír.


(2) Érvényes az ajánlat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.


(3) Érvénytelen az ajánlat, ha:

 1. olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki vagy, amely nem jogosult a pályázaton részt venni, beleértve azt az esetet is, ha a kiíró a pályázaton való részvétel lehetőségét óvadék megfizetéséhez, valamint a pályázati dokumentáció megvásárlásához kötötte, és a pályázó az óvadékot, valamint a pályázati dokumentáció ellenértékét nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
 2. az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 3. az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,

d)  a pályázó az árajánlatát, ellenszolgáltatásra irányuló ajánlatát nem egyértelműen határozta meg.


29. Az ajánlat bontása

32. §

(1) Az ajánlat beérkezésekor az átvétel pontos időpontját az ajánlatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni.


(2) A beérkezett ajánlatokat a pályázat lebonyolításában részt vevő személyek jelenlétében kell bontani.


(3) Az ajánlatok bontása nyilvánosan történik, az ajánlatokat mellékleteivel együtt bírálati sorszámmal kell ellátni.


 1. Közjegyzői jelenlétről akkor kell gondoskodni, ha azt a kiíró szükségesnek tartja.


 1.  Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének vagy székhelyének, az ajánlott vételárnak, ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidőnek a nyilvánosságra hozatalát.


 1.  Az ajánlatok bontásáról, valamint ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.


 1.  Az érvénytelen ajánlatokat - az érvénytelenség okának a megjelölésével lehetőség szerint az ajánlatok bontásakor, de legkésőbb az eredményhirdetéskor - ismertetni kell.


30. A tárgyalás

33. §

(1) A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

 1. a tárgyalás helyét és idejét,
 2. a pályázat megjelölését, amelyben a tárgyalásra sor kerül,
 3. a tárgyaláson részt vevő, azon részt venni jogosultak azonosító adatait,
 4. a pályázók tárgyalás során tett ajánlatát, érvénytelen ajánlat esetén az érvénytelenség okát.


(2) A tárgyalásokat mindaddig folytatni kell, amíg több pályázó van versenyben, vagy valamennyi pályázó a végleges ajánlatát meg nem teszi.


31. A pályázat elbírálása

34. §

(1) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül, vagy amennyiben a pályázat kiírója testületi szerv, és a pályázat elbírálására e határidőn belül nincs lehetőség, úgy legkésőbb e határidő lejárta után, a soron következő testületi ülésen el kell bírálni.

(2) A szabályszerűen benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró bírálja el.

(3) Amennyiben a kiíró a Képviselő-testület, akkor a pályázat tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság véleményezése után bírálható el a pályázat.

(4) A pályázat elbírálásában részt vevő nem lehet az, aki:

a) a pályázatot benyújtotta, vagy a pályázó közeli hozzátartozója,

b) a pályázóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) egyéb okból kifolyólag nem képes a pályázat elfogulatlan elbírálására.

(5) Az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul bejelenteni.


(6) Eredménytelen a pályázat, ha:

a)  a kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett,

b)  a kiíró a pályázatot a 30. § (2) bekezdés alapján, vagy a szerződés megkötésének elmaradása miatt eredménytelenné nyilvánítja.


(7) Eredménytelen pályázat esetén a kiíró új pályázat kiírásáról dönthet. Az új pályázatban, amennyiben annak tárgya ingatlan visszterhes átruházása, lehetőség van – az ellenszolgáltatás értékarányossága érdekében – legalább a menekülési értéket elérő vételár ellenében történő értékesítésre.


 1. Ha az ajánlat elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró a pályázótól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlat azonban ekkor nem módosítható.


 1. Az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között - az árverési szabályok megfelelő alkalmazásával - árversenyt kell tartani.


 1. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése - a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben - meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.


(11) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati kiírás erre lehetőséget adott és a pályázót a pályázat eredményének kihirdetésekor a kiíró a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősítette.

32. A zártkörű pályázat szabályai

35. §

(1) Zártkörű pályázat esetén e fejezet rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A zártkörű pályázati kiírást nem kell közzétenni, a kiíró gondoskodik annak - valamennyi a zártkörű pályázatra meghívott részére történő –közvetlen megküldéséről.


(3) Zártkörű pályázat esetén legalább 3 érintettnek kell egyidejűleg megküldeni a pályázati felhívást. Ajánlat benyújtására legalább a zártkörű pályázati kiírás kézhezvételétől számított 15 napot kell biztosítani.


 1. A zártkörű pályázati kiírásban előírható, hogy a pályázat bontására sor kerülhet a pályázat benyújtási határidő lejárta előtt akkor, ha valamennyi a zártkörű pályázatra meghívott ajánlatát már benyújtotta.


33. Az árverés szabályai

36.§

(1) Árverés esetén e fejezet rendelkezéseit a (2)-(13) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) Az árverési hirdetményben fel kell tüntetni:

 1. az árverés helyét és idejét,
 2. a kiíró ez irányú döntése esetén az árverési óvadék összegét,
 3. ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, helyrajzi szám, utca, házszám, művelési ág, terület nagyság),
 4. ingatlan esetén annak beépíthetőségét, közművesítettségét, tartozékait és a jellemző sajátosságokat,
 5. ingó esetén annak leírását,

f) az indulási árat,

g) a fizetési feltételeket.


(3) Árverésen ajánlatot tenni, licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.


(4) Az árverésen az eladási ár az indulási ár alá nem csökkenthető.


(5) Az árverést a kiíró által megbízott személy vezeti.


(6) Az árverés megkezdésekor az árverés vezetője a részt vevőkkel közli a kiindulási árat és felhívja őket az ajánlatuk megtételére. A licitálás a kiindulási ár legalább 2 százalékának megfelelő licitlépcsőkkel történik.


(7) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette.

(8) Az óvadék az árverésen legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötés esetén szerződési biztosítékká alakul.

(9) Az árverés nyertesével történő szerződéskötés meghiúsulása esetén a szerződést az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjével kell megkötni.

(10) Az árverés eredménytelen, ha:

a)    a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot,

b)    a legmagasabb ajánlatot tevővel a szerződés nem jön létre, és második legmagasabb ajánlatot tevő nincs, vagy nem kíván szerződést kötni.

(11) Az árverés eredménytelensége esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árversenyen nyertesként, vagy a nyertes helyébe lépve, második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az ellenszolgáltatást határidőn belül nem fizette meg.

(12) Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:


 1. az árverés helyét és idejét,
 2. az árverés lebonyolítójának nevét,
 3. az árverésen részt vevő, azon részt venni jogosultak azonosító adatai,
 4. az elárverezett vagyontárgy indulás árát,

e)    a legmagasabb, és az azt követő ajánlatot tevő árverező nevét, személyazonosító adatait, az általuk megajánlatott árat.

(13) Az árverési jegyzőkönyvet az árverés vezetője és amennyiben közjegyző jelen van a közjegyzővel írja alá.


V. Fejezet

                Záró rendelkezések

                             37. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírásra kerülő pályázatokra kell alkalmazni.


(3) E rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogok és kötelezettségek gyakorlását e rendelet rendelkezései nem érintik.


(4) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdés sérelme nélkül - a hatályba lépését megelőzően beérkezett, de még el nem bírált kérelmekre, ajánlatokra, valamint a hatályba lépése előtt megkötött, önkormányzati vagyon hasznosításának átengedésére irányuló szerződésekre is alkalmazni kell.


38. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet

Kunfehértó, 2017. április 26.


Huszár Zoltán                                                                                 Kristóf Andrea

        polgármester                                                                                        jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2017. április 28.

Kristóf Andrea

           jegyző


 1. melléklet a 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez


forgalomképtelen törzsvagyon
hrsz

megnevezés

cím

1.

228

közterület

Úttörő tér

2.

4

közterület

Szabadság tér

3.

34

közterület

Arany János utca

4.

49/1

közterület

Liliom utca

5.

49/6

közterület

Erdei Ferenc tér

6.

50/1

közterület

Rákóczi utca

7.

51/2

közterület

Rózsa utca

8.

51/23

közterület

Petőfi utca

9.

52/41

közterület

út

10.

54

közterület

Kinizsi utca

11.

75

közterület

Kinizsi utca

12.

96

közterület

Viola utca

13.

117

közterület

Hársfa utca

14.

152

közterület

Nádor utca

15.

176

közterület

Petőfi utca

16.

207/15

közterület

Radnóti utca

17.

207/33

út

Radnóti házsor mögött

18.

207/35

út

Radnóti házsor mögött

19.

208

közterület

Iskola utca

20.

209/2

közterület

Vöröshajnal utca

21.

209/35

közterület

Vöröshajnal utca

22.

209/51

út

Iskola utca vége

23.

209/55

út

Vöröshajnal végétől a sínek mellett

24.

218

közterület

Vasút sor

25.

219

közterület

Dózsa György utca

26.

229

közterület

út

27.

255

közterület

Jókai utca

28.

270/2

közterület

Béke tér

29.

293

közterület

Szabadság tér

30.

294

közterület

Ady Endre utca

31.

325

közterület

Bem utca

32.

341

közterület

Kiserdő utca

33.

342

közterület

Óvoda utca

34.

367

közterület

Kossuth utca

35.

376

közterület

Kossuth utca

36.

377

közterület

névtelen utca

37.

378/9

közterület

Vasvári Pál utca

38.

378/28

közterület

Erdei Ferenc tér

39.

378/29

közterület

Széchenyi utca

40.

378/30

közterület

Nefelejcs utca

41.

378/46

közterület

Deák Ferenc utca

42.

378/61

közterület

Vasvári Pál utca

43.

378/62

közterület

Széchenyi utca

44.

378/80

közterület

névtelen utca

45.

378/93

közterület

Vasvári Pál utca

46.

378/104

közpark

Erdei Ferenc tér

47.

378/105

út

Széchenyi utca

48.

380/28

közterület

József Attila utca

49.

380/29

közterület

Ligetköz

50.

380/56

közterület

Arany János utca

51.

380/74

közterület

Hunyadi utca

52.

380/102

közterület

névtelen utca

53.

380/113

út

Hunyadi utca mögött

54.

386/3

közterület

Vízmű köz

55.

389

közterület

névtelen utca

56.

391

közterület

névtelen utca

57.

393/10

közterület

Táncsics utca

58.

393/11

közterület

Táncsics utca

59.

393/12

közterület

Táncsics utca

60.

393/13

temető

Táncsics utca

61.

397

közterület

temető mögött

62.

428

közterület

Petőfi utca

63.

435

közterület

Kölcsey utca

64.

436

közterület

Petőfi utca

65.

455

közterület

Fejértó utca

66.

456/10

közterület

Rózsa utca

67.

459/9

közterület

névtelen utca

68.

460

közterület

Rákóczi utca

69.

461/15

közterület

Radnóti utca

70.

1001

közterület

Horgász sor

71.

1016

közterület

Nyírfa utca

72.

1031

közterület

Tölgyfa utca

73.

1046

közterület

Szegfű utca

74.

1047

közterület

Réce utca

75.

1048

közterület

Körtefa utca

76.

1049

közterület

Tavasz utca

77.

1074

közterület

Cserfa utca

78.

1108

közterület

Galagonya utca

79.

1118

közterület

Tölgyfa utca

80.

1137

közterület

Nyírfa utca

81.

1148

közterület

Horgász sor

82.

1157/6

vízmű

Fő u.

83.

1159

közterület

Szegfű utca

84.

1177

közterület

Pipacs utca

85.

1193

közterület

Rezeda utca

86.

1211

közterület

Tulipán utca

87.

1229

közterület

Gyöngyvirág utca

88.

1247

közterület

Orgona utca

89.

1267

közterület

Jázmin utca

90.

1287

közterület

Fenyves utca

91.

1308

közterület

Határ utca

92.

1309

közterület

Határ utca

93.

1328

közterület

Rozmaringos utca

94.

1329

közterület

Akácos utca

95.

1330

közterület

Fő utca

96.

1347

közterület

Cápa utca

97.

1365

közterület

Amúr utca

98.

1383

közterület

Ponty utca

99.

1422

közterület

Csuka utca

100.

1446

közterület

Keszeg utca

101.

1470

közterület

Harcsa utca

102.

1487

közterület

Csendes utca

103.

1496/3

közpark

Kárász utca mellett

104.

1497/2

közpark

Kárász utca mellett

105.

1498

közpark

Kárász utca mellett

106.

1499

közterület

Kárász utca

107.

1501

közterület

Tábor utca

108.

1502/2

közpark

Kárász utca mellett

109.

1508

közterület

Sirály utca

110.

1509/5

közterület

névtelen park

111.

1509/5

közterület

névtelen utca

112.

1580

közterület

Tábor utca

113.

1624

közterület

Tábor utca

114.

1625/7

út

kemping területén

115.

1627

közterület

Tavasz utca

116.

1628

közterület

Határ utca

117.

1665

közterület

Réce utca

118.

1702

közterület

Strand utca

119.

1739

közterület

Kócsag utca

120.

1776

közterület

Szárcsa utca

121.

1813

közterület

Vadliba utca

122.

1850

közterület

Ősz utca

123.

1851

közpark

erdősáv; Ősz u-tól a Tavasz u-ig

124.

1852

közterület

Ősz utca

125.

1853

közterület

Ősz utca

126.

1864

közterület

Vadliba utca

127.

1875

közterület

Szárcsa utca

128.

1877

közterület

Szegfű utca

129.

1876/1

közpark


130.

1878

közpark

erdősáv hármas pénztár után

131.

1879

közterület

Szárcsa utca

132.

1888

közterület

Vadliba utca

133.

1897

közpark

erdősáv hármas pénztár után

134.

1899

közterület

Tavasz utca

135.

1925

közterület

Ponty utca vége

136.

04

közút

Szalai Pintér tanya

137.

09/77

közút

V. körzet

138.

09/79

közút

V. körzet

139.

09/80

közút

V. körzet

140.

09/81

közút

V. körzet

141.

09/83

közút

V. körzet

142.

09/84

közút

V. körzet

143.

09/86

közút

V. körzet

144.

09/107

út

V I. körzet

145.

010

közút

V . körzet

146.

011/1

közút

V . körzet

147.

011/4

közút

IV. körzet

148.

011/5

közút

V . körzet

149.

012/2

közút

V . körzet

150.

012/14

út

V . körzet

151.

012/17

út

V . körzet

152.

012/19

út

V . körzet

153.

013/18

közút

V . körzet

154.

013/19

közút

V . körzet

155.

013/20

közút

V . körzet

156.

014/42

út

V I. körzet

157.

016

közút

V-VI. körzet

158.

019/1

közút

V I. körzet

159.

019/2

közút

V I. körzet

160.

020

közút

V I. körzet

161.

032

közút

IV. körzet

162.

034

közút

IV. körzet

163.

037

közút

IV. körzet

164.

047/2

közút

IV. körzet

165.

051/11

út

IV. körzet

166.

051/28

út

IV. körzet

167.

051/33

út

IV. körzet

168.

051/41

út

IV. körzet

169.

051/45

út

IV. körzet

170.

055/11

út

IV. körzet

171.

056/17

út

IV. körzet

172.

058/1

közút

IV. körzet

173.

058/2

közút

IV. körzet

174.

059

saját használatú út

IV. körzet

175.

060/22

út

IV. körzet

176.

063

közút

IV. körzet

177.

064/28

út

IV. körzet

178.

064/32

út

IV. körzet

179.

064/35

út

IV. körzet

180.

065

közút

IV. körzet

181.

068/37

közút

IV. körzet

182.

068/43

közút

Erdőszél

183.

068/49

közút

Erdőszél

184.

068/55

közút

Erdőszél

185.

069

közút

Erdőszél

186.

070/75

közút

Erdőszél

187.

070/80

közút

Erdőszél

188.

071/1

közút

Erdőszél (főút)

189.

071/2

közút

Erdőszél (főút)

190.

072/72

közút

Erdőszél

191.

072/85

közút

Erdőszél

192.

072/93

közút

Erdőszél

193.

073

közút

Erdőszél

194.

074/41

közút

Erdőszél

195.

074/43

közút

Erdőszél

196.

074/45

közút

Erdőszél

197.

075/19

közút

Erdőszél

198.

076

közút

Erdőszél

199.

077/13

közút

Kfto-Jhalma határ

200.

083/4

út

II. körzet

201.

083/9

út

II. körzet

202.

084/32

út

II. körzet

203.

084/40

út

II. körzet

204.

084/54

út

II. körzet

205.

084/58

út

II. körzet

206.

084/61

út

II. körzet

207.

084/65

út

II. körzet

208.

084/77

út

II. körzet

209.

084/78

út

II. körzet

210.

084/98

út

II. körzet

211.

084/116

út

II. körzet

212.

088/10

út

I V. körzet

213.

091/11

közút

II. körzet

214.

091/12

közút

II. körzet

215.

091/30

út

II. körzet

216.

091/50

út

II. körzet

217.

091/61

út

II. körzet

218.

091/100

út

II. körzet

219.

092

közút

II. körzet

220.

093/4

közút

II. körzet

221.

094

közút

II. körzet

222.

095

saját használatú út

Főút (Falu és Üdülőövezet összekötő)

223.

097/208

út

Stroh telep

224.

097/435

saját használatú út

Ipari terület (gyógyszergyárak)

225.

097/438

saját használatú út

Ipari terület (gyógyszergyárak)

226.

097/443

saját használatú út

Ipari terület (gyógyszergyárak)

227.

097/462

saját használatú út

I V. körzet (Wagner felé aszfaltos)

228.

097/486

saját használatú út

Ipari terület (gyógyszergyárak)

229.

097/590

saját használatú út

Ipari terület (gyógyszergyárak)

230.

097/595

út

Stroh telep

231.

0100/2

közút

I V. körzet

232.

0100/4

közút

I V. körzet

233.

0102

közút

I V. körzet

234.

0104

közút

I V. körzet

235.

0106

közút

Üdülőtelep

236.

0116

közút

I . körzet

237.

0118

közút

É-i közig. határ

238.

0119

közút

II. körzet

239.

0121/4

közút

II. körzet

240.

0122

közút

II. körzet

241.

0127

közút

II. körzet

242.

0132/3

út

II. körzet

243.

0134

közút

II. körzet

244.

0136

közút

I . körzet

245.

0138

közút

É-i közig. határ

246.

0139

közút

I . körzet

247.

0140/13

út

I . körzet

248.

0141

közút

I . körzet

249.

0142/18

út

I . körzet

250.

0143

közút

I . körzet

251.

0145

közút

I . körzet

251.

393/13

Temető


252.

1625/2

víztisztító telep

üdülő övezet
 1. melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez


korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
hrsz

megnevezés

cím

1.

3

Rendőrség

Szabadság tér 10.

2.

5

Gyógyszertár

Szabadság tér 11.

3.

4

Községháza

Szabadság tér 8.

4.

226/2

Általános Iskola

Úttörő tér 7.

5.

270/1

Művelődési Ház és Könyvtár

Béke tér 3.

6.

286/1

Gondozási Központ

Szabadság tér 7.

7.

308

Óvoda

Ady Endre u. 4.

8.

386/4

Vízmű

Kiserdő u.

9.

1157/4

Sporttelep

Tábor u. 27.

10.

1157/8

Strandfürdő

Üdülőtelep

11.

1625/2

telephely és üzemi épület

Tábor u. 25.

12.

1625/5

kút, udvar

Tábor u. 25.

13.

91/48

Szennyvíztisztító telep


14.

0112/2

csatorna


15.

0146/16

lőtér


16.

0152/5


17.

152/15

rét


18.

1157/6

II. sz. vízmű telep

üdülő övezet

19.

1625/6

Kemping