Kunfehértó Község Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének


5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásárólKunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási meghatározására vonatkozó felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kunfehértó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


2.§

(1)  Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének


bevételi főösszegét                                            406 651 e Ft-ban

kiadási főösszegét                                             347 211 e Ft-ban

           

állapítja meg.

(2)  Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak valamint azok teljesítésének mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3)  Az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(4)  Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.1. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.3. melléklet tartalmazza.


3.§

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatait és azok teljesítését a 2.4. melléklet tartalmazza.

(2)  A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.5. melléklet tartalmazza.

(3)  A Napközi Otthonos Óvoda bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(4)  A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.7. melléklet tartalmazza.

(5)  Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(6)  Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.1. melléklet tartalmazza.


4.§

(1)  Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.2. melléklet tartalmazza.

(2)  Kunfehértó Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.3. melléklet tartalmazza.

(3)  A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(4)  A Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.5. melléklet tartalmazza.

(5)  A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.6. melléklet tartalmazza.

(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.


5.§

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi fejlesztéseinek előirányzatait és azok teljesítési adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(2)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet tartalmazza.

(3)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központosított előirányzatait és azok felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

(4)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évben a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok és feladatmutatók alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(5)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6)  Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.


6.§

(1)  Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(2)  Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.


3. Pénzmaradvány


7.§

(1)  Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 70 851 e Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(2)Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza.


4. Vagyonkimutatás


8.§

Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza, egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.


5. Záró és vegyes rendelkezések


9.§

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

             bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítési adatai költségvetési és finanszírozási              célú bontásban

2.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

                           bevételi előirányzatai és teljesítése

2.1.melléklet       - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

               bevételi előirányzatai és teljesítése kötelező feladatokhoz kapcsolódóan

2.2.melléklet  - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

                bevételi előirányzatai és teljesítése Önkormányzat önként vállalt

                feladatai

2.3.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzatai és   

                                                                 teljesítése   

2.4.melléklet               - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási

                 előirányzatai és teljesítése  .

2.5.melléklet         - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai és

                                                     teljesítése   

2.6.melléklet         - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesí-

               tése   

2.7.melléklet               - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi előirányzatai és telje-

                                                    sítése   

3.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

                           kiadási előirányzatai és teljesítése  

3.1.melléklet               - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási

                    előirányzatai és teljesítése önkormányzati kötelező feladatok

3.2.melléklet               - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási

                   előirányzatai és teljesítése önkormányzati önként vállalt feladatok

3.3.melléklet               - Kunfehértó Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai és

                         teljesítése

3.4.melléklet         - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai és

             teljesítése

3.5.melléklet               - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesí-

  tése

3.6.melléklet               - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadási előirányzatai és telje-

  sítése

4.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi

               engedélyezett létszámai

5.melléklet         - Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és

                                                  teljesítése

6.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány

                                                   elszámolása intézményenkénti bontásban

7.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves

                                                   pénzforgalmi jelentése

8.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi mérlege

9.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

10.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója a központo-

                                                   sított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszá-

                                                    molásáról

11.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója, a helyi

                                                    önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kap

                                                    csolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók

                                                    alakulása

12.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi közhatalmi bevételei-

                                                    nek alakulása

13.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alaku-

                                                    lása

14.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai szakfelada-

                                                    tonkénti bontásban

15.melléklet         - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei szakfela-

                                                    datonkénti bontásban


10.§

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Kunfehértó, 2014. április 29.

                       (: Csupity Zoltán :)                                            (: Harnóczi Sándor :)

                        címzetes főjegyző                                                   polgármester
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. április 30-án kihirdetésre került.


Kunfehértó, 2014.04.30.
(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző


Mellékletek