Kunfehértó Község Képviselő-testületének 9/2016 (VI.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati támogatások rendjéről

Hatályos: 2016. 07. 01

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közptv.) 3.§ (2) bek. e) pontja alapján a következőket rendeli el:


 1. §

A Képviselő-testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Kunfehértón élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a társadalmi és gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek végeznek az Önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.


 1. §

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§ -ban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében az civil önszerveződő közösségeket, társadalmi szervezeteket, gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: szervezet), továbbá magánszemélyeket költségvetéséből - jelen rendelet szabályai szerint - támogatja.


 1. §.

(1)   Jelen rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó Község mindenkori éves költségvetéséről szóló Önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) meghatározott támogatási alapokból nyújtott pénzbeli támogatásokra, továbbá az Önkormányzat által természetben nyújtott támogatásokra, függetlenül attól, hogy a támogatást pályázati úton vagy egyedi kérelemre nyújtották.

(2)   Jelen rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek feladatellátására,
 2. az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények támogatására,
 3. az Önkormányzat által alapított, vagy annak részesedésével működő szervezetet létrehozó okiratban meghatározott tevékenységek ellátásához biztosított források átadására,
 4. más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra,
 5. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közptv.) 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatásokra.

(3)   A költségvetésből nyújtott támogatásról történő elszámolást - a (2) bekezdés a), b), e) és f) pontjaiban felsorolt esetekben is - e rendelet szabályai szerint kell benyújtani.


 1. §.

(1)   Támogatásban részesíthető a szervezet, magánszemély, ha:

 1. kunfehértói székhelyű, telephelyű, lakóhelyű, vagy
 2. nyilatkozik, hogy a támogatást Kunfehértón működő szervezeti egysége veszi igénybe, vagy
 3. Kunfehértón az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításához (a továbbiakban: megvalósítási cél) kéri a támogatást, vagy
 4. kunfehértói lakosok vagy szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri a támogatást

(2) Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egységei, amelyek a pályázat kiírását megelőző, vagy egyedi támogatás esetén a támogatási döntést megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötöttek, vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állítottak országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

(3) Támogatás a szervezet tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható.


 1. §.

Természetben nyújtott támogatások

(1) Az Önkormányzat tulajdonát képező azon épületek, épületrészek, helyiségek (a továbbiakban: létesítmények), amelyek nincsenek költségvetési szerv használatában, továbbá az önkormányzati tulajdonú ingóságok térítésmentes tartós használatáról a Képviselő-testület, a tartósnak nem minősülő használatról a polgármester dönt figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló törvényre.

(2) A létesítmény térítésmentes használatára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság előzetesen megvizsgálja és javaslatot tesz a döntéshozónak. A Bizottság a vizsgálat során figyelembe veszi a rendezvény, program bevételét, a létesítmény-használat várható költségét.

(3) Tartós használatnak minősül, ha a szervezet a tárgyévben összesen évi 12 órát meghaladó mértékű térítésmentes használatot igényel a létesítményben, illetve ingóságra, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától.


 1. §.

Pénzben nyújtott támogatások

(1) A pénzben nyújtott támogatásokról a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási alapok terhére, azok összegéig a költségvetési rendeletben meghatározott döntéshozó dönt. A döntéshozó dönt arról, hogy a támogatási alap felhasználására pályázatot ír ki,  vagy egyedi kérelem alapján dönt a felhasználásról.

(2) Pénzbeli támogatás az 1. §-ban meghatározott célok megvalósításához nyújtható.

(3) A költségvetésből költségvetési éven belül ugyanazon célra (7. § (1) bekezdés d) pont) csak egy alkalommal nyújtható pénzbeli vagy természetbeni támogatás, függetlenül a döntéshozó személyétől.

(4) Nem vonatkozik a (3) bekezdésben meghatározott korlátozás az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján nyújtott támogatásokra, amelyet azonban a költségvetési éven belül a szervezet részére nyújtott támogatások mértékébe be kell számítani.


 1. §.

(1) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a köztartozás mentességről szóló nyilatkozatot,
 2. szervezet esetén a szervezet alapító okiratát, aláírási címpéldány másolatát, a bejegyzését igazoló 30 napnál nem régebbi iratot,
 3. a támogatandó cél pontos meghatározását, a megvalósítás időpontját vagy határidejét, a kért támogatás összegét,
 4. a közpénzügyi tv.-ben meghatározott összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat.


8. §.

(1)   A döntéshozatalt megelőzően vizsgálni kell, hogy a szervezet, magánszemély a kérelemben megjelölt célra költségvetési éven belül részesült-e már támogatásban.

(2)   El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

 1. A kérelem nem tartalmazza a 7. § (1) bekezdésében meghatározottakat és azt a kérelmező a döntés meghozataláig nem pótolja.
 2. A szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül a 6. § (5) bekezdésében foglaltakon kívül már részesült támogatásban.
 3. A szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel,
 4. A támogatást kérő tekintetében a Közpénzügyi tv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

(3)   A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

 1. a támogatott szervezet, magánszemély pontos megnevezését,
 2. a támogatás pontos célját, annak megvalósítása befejezési határidejét,
 3. hogy a támogatás a kérelemben szereplő mely költség-nemekre használható fel,
 4. a támogatással történő elszámolás határidejét.

(4)   A támogatásról szóló döntés alapján a szervezettel, magánszeméllyel megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a megállapodást kötő felek pontos megnevezése,
 2. a támogatás nyújtásáról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
 3. a támogatott cél pontos meghatározása,
 4. a támogatás összege,
 5. a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határideje,
 6. azon költség-nemek meghatározása, amelyre a támogatás felhasználható,
 7. a támogatásról történő elszámolás határideje, módja.

(5)   A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a támogatási cél megvalósulásától számított 30. nap.

(6)   Költségvetési éven túlnyúló, vagy több évet magában foglaló megvalósítási cél esetén a támogatás elszámolására részhatáridők is megállapíthatók.


 1. §.

(1)   A támogatás csak a döntésben, és a döntés alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel.

(2)   A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a megállapodást ennek megfelelően módosítják.

(3)   A támogatás felhasználása elszámolásának határidejét a döntéshozó módosíthatja.


 1. §.

(1)   A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak  szakmai, tartalmi beszámolót és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

(2)   Az elszámolások szakmai ellenőrzését a döntéshozó, a Képviselő-testület által megállapított támogatás esetén pedig a téma szerint illetékes osztály látja el.

(3)   Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra került-e felhasználásra.

(4)   A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatást jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni.

(5)   A költségvetésből nyújtott támogatásokról a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal egységes nyilvántartást vezet.


 1. §.

(1) E rendelet 2016.július 1. napján lép hatályba.


Kunfehértó, 2016. június 28.


(: Huszár Zoltán :)                                                       (: Csupity Zoltán :)

         polgármester                                                            címzetes főjegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértó Község honlapján való megjelentetéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2016. június 29.


(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző