Kunfehértó Község Képviselő-testületének 16/2016 (X.27..) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 10. 28

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható.


2.§


(1) Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.


3.§


(1) Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi, illetve iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.


4.§


Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.


5.§


Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.6.§

       (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete.Kunfehértó, 2016. október 26.


 Huszár Zoltán                                                           Csupity Zoltán jegyző távollétében

    polgármester                                                                     Kristóf Andrea aljegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2016. október 27.

   Kristóf Andrea

     aljegyző