Kunfehértó Község Képviselő-testületének 8/2014 (IX.17..) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2014. 10. 01

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.(XI.14.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a következőt rendeli el:


1. §


 1. A rendelet hatálya Kunfehértó Község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra  az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
 2. A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
 3. Kunfehértó közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. §


E rendelet alkalmazása szempontjából:


 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
 2. Közterület elnevezése: az (1) bekezdésben meghatározott közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint  út, utca, útja,  tér, park, köz, sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név  a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.
 3. Építési telek: a település belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és üdülőtelek.
 4. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.
 5. Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
 6. Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.


3. §


(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősítheti.


4. §


(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.


(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


5. §


(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az emlékállító utcanevekkel szemben.


6. §


(1) Élő személyről közterületet  elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki tevékenységével ezt maradéktalanul kiérdemelte. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.


7. §


(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősíti.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


8.§


 1. A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 2. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a önkormányzati képviselő és Kunfehértó  közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményezi.


9. §


Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni..


10. §


(1) A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést használni.

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Kiskunhalasi Járási Hivatalt, a Járási Földhivatalt, a területileg illetékes rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közmű-szolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét,

(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utca névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


11. §


A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.


12. §


(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.

(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.


13. §


(1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

 1. az utcák házszámai mindig a település központjától kifelé haladva növekedjenek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,
 2. a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi föld-részig, ha az utca külterületen folytatódik, a  sorszámozás tovább folytatható,
 3. új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik ,
 4. a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,
 5. a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,
 6. a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat     megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni,
 7. a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell     megállapítani.
 8. amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.


14. §


Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg.


15. §


Képviselő-testület a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.


16. §


(1) Közterületnév, vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.

(2) Közterületnév, vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő átvezetésében közre kell működni.

(3)  Közterületnév,  vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az új elnevezést, számozást lehet használni.


Záró rendelkezések


17. §


(1) E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – a Képviselő-testület – a költségvetésben rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utca névtáblák pótlásáról.

(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.
Kunfehértó, 2014. szeptember 16.

            (: Harnóczi Sándor :)                                                     (: Csupity Zoltán :)

                  polgármester                                                             címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet 2014. szeptember 17. napján kihirdetésre került.


(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző