Kunfehértó Község Képviselő-testületének 9/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete

a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról

Hatályos: 2018. 09. 28

Kunfehértó Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  Képviselő-testület Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottsága, a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

 1. §

A rendelet célja Kunfehértó község (a továbbiakban: község) közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a község területén a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.


A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, kezelőjére, használójára
(a továbbiakban használó).

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek tisztántartásával kapcsolatban.


Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

b) tisztántartás: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és rágcsálómentesítése.


c) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül  bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.


Ingatlanok tisztántartása

4. §

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

 1. az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű folyamatos kaszálása,
 2. az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
 3. az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása.

Közterületek tisztántartása

5. §

(1) A közterületek gondozása és tisztántartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és járdák síkosság mentesítése, hóeltakarítása, valamint a csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása – a (2) bekezdésben, továbbá a 6. § és 7.§-okban foglaltak kivételével – Kunfehértó Község Önkormányzata gazdasági társasága a Fehértó Np. Kft. feladata.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú utak tisztítása, karbantartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.


Az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladata

6. §

 1. Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:
 1. az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
 2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
 3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatait nem teljesíti, a szükséges munkálatokat az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti, ez azonban nem mentesíti a használót a bírság alól.  

(3) Az ingatlan melletti közterületi járdát rendszeresen le kell tisztítani. Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező zöldsávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell ismételni. Az ingatlan használója a 7. §-ban meghatározottak szerint köteles a síkosság mentesítést elvégezni.

(4) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának kötelezettségét.

(5) A több épület elhelyezésére szolgáló beépített vagy beépítetlen építési teleknél (társasházak körüli tömbtelek, úszótelek) az épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt, a közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület vagy telek használója vagy használói egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.

 (6) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állítja vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) terhére, költségére és felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.


Hó- és síkosság mentesítés

7. §

(1) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

(2) Hórakást tilos felhalmozni.

 • útkereszteződésben,
 • útburkolati jeleken,
 • tömegközlekedési járművek megállóhelyén,
 • közszolgáltatási felszerelési tárgyra, (pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb közlétesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.) köré,
 • kapubejárat elé annak teljes szélességében, gyalogos átkelőhelynél.

 (3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdák, lépcsők tisztítására a község közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.


A közterületek szennyeződésének megelőzése

8. §

(1) Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő szennyezése tilos. Az épület használói az épület homlokzatát és a kerítést kötelesek az illegális falfirkától, festéstől mentesíteni, amennyiben ezekért más személy felelőssége nem állapítható meg.

(2) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.

(3) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé elhelyezni.

(4) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat (utcabútor) beszennyezni és megrongálni tilos.

(5) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos.

(6) Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni tilos.


A járművek üzemben tartóinak kötelezettsége

9. §

Ha a jármű üzemeltetése során a közút, közterület beszennyeződik, a jármű üzembentartója köteles a szennyeződés eltávolításáról azonnal gondoskodni.


Építési és bontási területek tisztántartása

10. §

(1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel locsolni kell.
Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne szennyezze a közterületet.

(3) Az építtető magasabb szintű jogszabály által meghatározott veszélyesnek minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek köteles átadni.

(4) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket, iszapot, papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos.


A közkifolyók védelme

11. §

(1) A közkifolyók vizét kizárólag háztartási szükségletek kielégítésére lehet igénybe venni.

(2) A közkifolyók környékének beszennyezése, a közkifolyóknál járművek mosása, olyan tevékenység folytatása, mely a közkifolyók rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy gátolja, tilos.


Közterület használat rendje

12.§

(1) A község belterületén lévő közterület rendeltetésétől eltérő használatára engedélyt kell kérni.

(2) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat Kunfehértó község polgármestere látja el.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben foglalt engedélyezi eljárással összefüggő adminisztrációs feladatokat, a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.


13.§

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a./ alkalmi-, idényjellegű- és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére, áru bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezésére, marketing-hostess tevékenységre,

b./ építési munkával kapcsolatos építési állvány, építőanyag és építési törmeléktároló-konténer elhelyezésére,

c./ kiállítás, sport-, kulturális-, karitatív-, jótékonysági-, és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték, mutatványos tevékenység céljára,

d./ zöldfelület igénybevételére,

(2) A közterület használatáért a kérelmező az 1. melléklet szerinti díjat köteles megfizetni. A használatba-vételi díj így számítható összege nem lehet kevesebb, mint 500 Ft.

(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület alapterületét kell figyelembe venni.

(4) A közterület használatára esetenként legfeljebb egy évre lehet engedélyt adni.


14.§

(1)A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:


a) az engedélyt kérő nevét, állandó lakóhelyének/székhelyének/telephelyének címét és adószámát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését,

e) alkalmi és mozgóárusítás esetén az elárusító-berendezés elbírálására alkalmas terveit, vagy fényképét és a helyszínrajzot 1 példányban.

f) építési engedély köteles tevékenység esetén, továbbá ha a tevékenység végzéséhez más hatóság engedélye szükséges a jogerős  építési engedélyt, illetve a hatóság hozzájárulását.

(2) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének/székhelyének/telephelyének címét,

b.) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel be következtéig érvényes

c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.


(3) A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy:


a.) a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztántartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni,


b.) az engedély csak az engedélyest, magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára,


c.) az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani.


Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól

15.§

 (1) Kunfehértó község polgármestere – kérelemre – karitatív, jótékonysági, környezetvédelmi, ismeretterjesztő, oktatási, művelődési, egészségvédelmi, kulturális és sport rendezvény, kiállítás, vásár, piac rendezése esetében a közterület-használati díj megfizetését illetően mentességet adhat.

(2) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni az Önkormányzat, valamint intézményei, gazdasági társasága által szervezett rendezvények esetén.


A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

16.§

(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetekben az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.


(2) Meg kell  vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget.


(3)Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.


(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési /létesítési/ engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták.


(5) Ha közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


Vegyes és záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet alkalmazásában a község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a


a) 4.§ (2) bekezdésében,

b) 6.§ -ban,

c) 7. § -ban,

d) 8. §-ban,

e) 9. §-ban,

f) 10.§-ban

g) 11.§-ban


előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben  150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3)[1] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és a  közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a Jegyző hatáskörébe tartozik.

(5) Azzal szemben aki e jogszabályban foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a jegyző felhívással élhet. Felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.


(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Kunfehértó Község Önkormányzata számlájára kell befizetni.


18. §


(1) Ezen rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:


1. Kunfehértó Község Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendelete

2. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  15/2001. (XI.15.) önkormányzati rendelet.

3. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  16/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

4. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  9/2008. (IV.15.) önkormányzati rendelet.

5. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  13/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

6. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  16/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

7. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  17/2009. (X.28.) önkormányzati rendelet.

8. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet.

9. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 10/1991. (IX.2.) önkormányzati rendeletét módosító  10/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet.


(3)Hatályát veszti:


1. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendelete.

2. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 12/1994. (X.24.) önkormányzati rendelet.

3. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 7/1996. (V.20.) önkormányzati rendelet.

4. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 7/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet.

5. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 2/1998. (I.30.) önkormányzati rendelet.

6. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 11/1998. (X.20.) önkormányzati rendelet.

7. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 16/2004 (XII.30.) önkormányzati rendelet.

8. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 15/2005 (XI.30.) önkormányzati rendelet.

9. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 14/2008 (VI.17.) önkormányzati rendelet.

10. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 23/2008 (XII.19.) önkormányzati rendelet.

11. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 18/2009 (X.28.) önkormányzati rendelet.

12. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 11/2010 (V.6.) önkormányzati rendelet.

13. Kunfehértó Község Képviselő-testületének az üdülőterület köztisztaságáról és  környezetvédelméről szóló 6/1992. (VI.17.) önkormányzati rendeletét módosító 10/2012 (V.31.) önkormányzati rendelet.

Kunfehértó, 2017. április 26.


                             Huszár Zoltán                                            Kristóf Andrea

                             polgármester                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri  Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2017. április 28.

                                                                                                          Kristóf Andrea

                                                                                                               jegyző


 1. melléklet a 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A közterület használatáért fizetendő díj mértéke

a./ alkalmi-, idényjellegű- és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenység végzésére, áru bemutatására, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezésére, marketing-hostess tevékenységre,

150,- Ft/m2 /nap

b./ építési munkával kapcsolatos építési állvány, építőanyag és építési törmeléktároló-konténer elhelyezésére,

7,- Ft/m2/nap

c./ kiállítás, sport-, kulturális-, karitatív-, jótékonysági-, és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték, mutatványos tevékenység céljára,

7,- Ft/m2/nap

d./ zöldfelület igénybevételére,

150,- Ft/m2 /nap

(A közterület használati díj ÁFA mentes tevékenység)


[1]

Módosította a 10/2018.(IX.26.) ör. Hatályos 2018. szeptember 28. napjától.