Kunfehértó Község Képviselő-testületének 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 07

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.  A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó  Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továb-biakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban : intézmények).


2. §


Az Önkormányzat költségvetési szervei:


 1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
  • Kunfehértói  Polgármesteri Hivatal


 1. Önállóan működő költségvetési szervek:
  • Kunfehértói Polgármesteri Hivatal
  • Művelődési Ház és Könyvtár
  • Napközi Otthonos Óvoda


 1. Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
 2. Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.II.   A költségvetés főösszege


3. §[1]


A Képviselő-testület  az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2013.évre költségvetésének


            a.)       bevételi főösszegét                               398.001.000 Ft-ban

                  b.)      kiadási főösszegét                            398.001.000 Ft-ban

állapítja meg.

                 

            2013. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:     398.001eFt

            2013. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:       385.051 eFt

            2013. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok):             12.950 eFt

            2013. évi Költségvetési hiány összege:                                                  0 eFt

           

Ezen belül:

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai tekintetében

            - a működési célú  bevételek                           309.824.000            Ft

            - pénzforgalom nélküli bevételek                      23.922.000              Ft

            - a működési célú  kiadások                            293.749.000            Ft

            - finanszírozási célú kiadások                            12.950.000                      Ft

            

                        a kiadásokon belül:

                                    - személyi juttatások                                               113.308.000           Ft

                                    - munkaadót terhelő járulékok                                     25.474.000            Ft

                                    - dologi kiadások                                                     118.375.000           Ft

                                    - egyéb folyó  kiadások                                                  993.000             Ft

                                    - szociálpolitikai juttatás                                                 222.000             Ft

                                    - pénzeszköz átadások ,tám.értékű kiadások               35.377.000            Ft

            - a felhalmozási célú  bevételek                     6.703.000            Ft

            - a felhalmozási célú  kiadások                    38.575.000            Ft

                        a kiadásokon belül:

                                    - beruházások                                                            30.617.000            Ft

                                    - felújítások                                                                  7.605.000            Ft

                                    - egyéb felhalmozási kiadások                                          353.000             Ft

Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében

            - a működési célú  bevételek                              57.552.000            Ft

            - a működési célú  kiadások                               47.624.000            Ft

            - finanszírozási célú kiadások                                 0                        Ft

            

                        a kiadásokon belül:

                                    - személyi juttatások                                               13.968.000 Ft

                                    - munkaadót terhelő járulékok                                    3.771.000 Ft

                                    - dologi kiadások                                                    27.310.000 Ft

                                    - támogatásértékű működési kiadások                       2.575.000 Ft


            - a felhalmozási célú  kiadások                         5.103.000             Ft

                                    - beruházások                                                            1.729.000              Ft

                                    - felújítások                                                                3.374.000              Ft

                 

4. §[2]


Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:


Kunfehértó Község Önkormányzata

                 

            I. Működési kiadások összesen:                  209.793    eFt

                        Személyi juttatások                                                                  68.763    eFt

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                  14.578    eFt

                        Dologi kiadások                                                                      106.062    eFt

                  Egyéb folyó kiadások                                                                       1.048     eFt

                        Egyéb működési célú kiadások                                                     993     eFt

                  Szociálpolitikai juttatás                                                                       222     eFt

                        Támogatásértékű működési kiadások                                       18.127    eFt

                       

            II. Felhalmozási kiadások összesen:           41.489 eFt

                        Beruházási kiadások ÁFA-val                                                  30.510 eFt

                        Felújítások                                                                              10.979 eFt

                       

            III. Pénzforgalom nélküli kiadások:            12.950    eFt

                                    - céltartalék                                                                   1.401     eFt

                                    - általános tartalék                                                        11.549     eFt


            IV. Finanszírozási kiadások:                       122.421              eFt

           

            Költségvetési kiadások összesen:              386.653 eFt


            I. Működési bevételek összesen:                364.684 eFt

            II. Felhalmozási bevételek összesen:            4.563 eFt

            III. Pénzforgalom nélküli bevételek:           17.406 eFt

            Költségvetési bevételek összesen:             386.653 eFt


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


Kunfehértói Polgármesteri Hivatal

            I. Működési kiadások összesen:                      64.048 eFt

                        Személyi juttatások                                                                    28.887 eFt

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                     6.888 eFt

                        Dologi kiadások                                                                         11.176 eFt

                        Pénzmaradvány átadás                                                                3.059 eFt

                        Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások                             14.038 eFt

           

            II. Felhalmozási kiadások                                 1.559 eFt

 • beruházások                                                                                                   1.559 eFt


            Költségvetési kiadások összesen:                65.607 eFt              


            I. Működési bevételek összesen:                                              3.236 eFt

            II. Önkormányzati finanszírozási támogatás:                            59.172 eFt

            III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):              3.199 eFt


            Költségvetési bevételek összesen:             65.607 eFt              


Önállóan működő költségvetési szervek


Művelődési Ház és Könyvtár  Kunfehértó

                        Működési célú bevétel                                                                1.034 eFt

                        Felhalmozási célú bevétel                                                                    ----

                        Önkormányzati támogatás                                            9.671 eFt

                        Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):        1.015 eFt

                                    Bevétel összesen:                                                         11.720 eFt

                        Felhalmozási célú kiadás                                                                391 eFt

                        Működési célú kiadás összesen:                                 11.329 eFt

                   Személyi juttatások                                                                          2.757 eFt

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                        721 eFt

                        Dologi kiadások                                                                          6.895 eFt

                        Pénzmaradvány átadás                                                                  956 eFt

                                    Kiadás összesen:                                                          11.720 eFt


 Napközi Otthonos  Óvoda Kunfehértó

                        Működési célú bevétel                                                                   562 eFt

                        Önkormányzati támogatás                                                      53.578 eFt

                        Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):        2.302 eFt

                                    Bevétel összesen:                                                            56.442 eFt


                        Felhalmozási célú kiadás                          239 eFt

                                    Beruházási kiadások ÁFA-val                                               239 eFt


                        Működési célú kiadás összesen:                                   56.203 eFt

                    Személyi juttatások                                                                         26.869 eFt

                        Munkaadókat terhelő járulékok                                                       7.058 eFt

                        Dologi kiadások                                                                           20.504 eFt

                        Pénzmaradvány átadás                                                                   1772 eFt

                                    Kiadás összesen:                                                              6.442 eFt”


5. §


Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait, költségvetési és finanszírozási célú bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzatait összesítve –  kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 2 mellékletek, a bevételek részletezését intézményenként, kiemelt előirányzatonként a  2 mellékletek  mutatják be. Az önkormányzat 2013. évi központi költségvetésből származó támogatásait a 2.4. melléklet tartalmazza.


7. §


Az önkormányzat és intézményeinek kiadási előirányzatait összesítve –  kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 3.mellékletek, a kiadások  részletezését intézményenként, kiemelt előirányzatonként a  3. mellékletek  mutatják be. Az önkormányzat 2013. évi feladatonként részletezett kiadását  a 3.8. melléklet tartalmazza.


8. §


A Képviselő-testület a költségvetési létszámot  az alábbiak szerint állapítja meg :


= az önkormányzati intézményeknél 24.5 fő

                                  

= az Önkormányzatnál  16 fő


A 2013. évi létszámkeret intézményenkénti kimutatását a 4. melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát  12 hónapos foglalkoztatásnál 8 főben 4 hónapos foglalkoztatásnál 20 főben állapítja meg a képviselő testület. 


9. §


Az  Önkormányzat  felhalmozási kiadásait intézményenként és feladatonként az  5.  melléklet tartalmazza. Az önkormányzat képviselő testülete fejlesztési célként  a KEOP 1.2.0./B/10-2010-0026 Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása munkálatok   mielőbbi megvalósítását tűzte ki, amelyhez   a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot kelet-keztető ügylet megkötése válik szükségessé.

A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel önkormányzatunk nem rendelkezik.


10. §


Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások előirányzatát a rendelet 6. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat adóbevételeinek előirányzatát a 7. melléklet részletezi.III.  Tartalék, több éves kihatással járó feladatok


11. §


Az Önkormányzat tartaléka összesen:  12.499.000  Ft. Ebből  7.499 eFt általános működési tartalék, mely év közben  az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek  fedezetéül szolgál. Továbbá 5.000 eFt összegben céltartalék – folyamatban lévő perek költségeinek fedezetéül szolgál..


12. §


A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladat megvalósításról nem hozott döntést.


13. §


Önkormányzatunknál jelenleg  európai uniós forrásból finanszírozott projekt   KEOP 1.2.0/B/10-2010-0026  Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása van folyamatban .A program megvalósításához terveink szerint  2013. évben 1.171.557 Ft. kerül felhasználásra. 


IV.  A  költségvetés végrehajtásának  szabályai


14. §[3]


A Községi Önkormányzat az egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a államháztartásról  végrehajtásáról szóló  368/2011.(XII.31.)  Kormányrendelet, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervei útján. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.


15. §[4]


(1)   Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.


(2)  A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3)  Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, állami elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.


 1. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


16. §[5]


(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.


(2)  A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.


(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.


17. §[6]


(1)     A költségvetésben  a általános tartalék részeként jóváhagyott keret  pályázat esetén saját erőként felhasználható.


18. §[7]


(1)   Az Önkormányzat költségvetéséből alapítványok, civil szervezetek támogatása, egyedi elbírálás útján  nyújtható. A támogatási kérelem elbírálásáról a képviselő-testület jogosult dönteni. A testületi döntést követően a polgármester támogatási szerződést köt a támogatott szervezettel. A  támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben történhet.


(2)     A támogatott szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni, a felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelő rendeltetését az  önkormányzat ellenőrizni köteles.


(3)  Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetve jogosulatlan igénybevétel, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a részére juttatott támogatást.


(4)[8] A Képviselő-testület a Fehértó-Gazda Kft. felszámolása során keletkezett 902 475 forint követelést, mivel annak behajtására a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, törölni rendeli.

(5)[9] A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegéből 9.000 e Ft kivezetésre kerüljön. Ennek indoka, hogy a Fehértó-Gazda Kft. felszámolásakor a jelzett összeg nem került kivezetésre. Az összeg kivezetése tényleges pénzforgalmat nem eredményez, annak hatásaként az Önkormányzat mérleg szerinti vagyonértéke fog csökkenni. Záró rendelkezések


19. §.[10]


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kunfehértó, 2013. február 19.
                   

                   

                     (: Harnóczi Sándor :)                                            (: Csupity Zoltán :)

                            polgármester                                                            jegyző
[1] Módosította a 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától..

[2] Módosította a 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

[3] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

[4] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

[5] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

[6] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

[7] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

[8] Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

[9] Megállapította 4/2014.(III.05.) ör. Hatályos 2014.03.06. napjától.

[10] Módosította a 10/2013.(XI.06.) ör. Hatályos 2013.11.07. napjától.

Mellékletek