Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (I.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 03. 01

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I.FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya1. § (1) A rendelet hatálya Porva község közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek (társasházaknak, lakásszövetkezeteknek) a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.II. FEJEZET


A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése2. § (1) Porva Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó (5) és (6) bekezdésben részletezett hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreinek gyakorlását az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.


(2) A Társulás a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely tartalmazza a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a hulladékok gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását

a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.


(4) Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését.


(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és

kezelésre történő átadására:

a) vegyes hulladék,

b) a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék,

c) lomhulladék.


(6) [1]A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

a) vegyes hulladék,

b) lomhulladék

c) a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék

3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei3. § (1) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés megkötésével, természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,

b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,

c) vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


(4) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az

első számlázási időszakig díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes

gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


(5) [2]A közszolgáltató a vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtését a rendelet 1. mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé(6) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékgyűjtést úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.


(7) A Közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi január 1-jét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett időpontban.


(8) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papírt, üveget, műanyagot a település területén e célra rendszeresített és a rendelet 1. függelékében leírt helyekre telepített gyűjtőedénybe helyezheti.4. [3]A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása4. § (1)  Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék gyűjtése az alábbi gyűjtőedényekben történik:

a) családi házaknál 60, 80, 120, 240 literes gyűjtőedény,

b) tízlakásosnál nem nagyobb épületeknél a társasház, lakásszövetkezet képviselőjének nyilatkozata, vagy a lakástulajdonosok döntése alapján 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,

c) a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes gyűjtőzsák.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerinti rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100, literes gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.


(3) A rendelet hatálybalépésekor használatban levő 110 literes gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet, azt követően az új gyűjtőedény beszerzéséről az ingatlanhasználónak saját költségén kell gondoskodnia.


(4) [4]Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban (a továbbiakban együtt: gyűjtőedény) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.

(5) [5]Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a műanyaghulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 2. melléklete határozza meg.5. § (1) Az épületben található lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egységenként a heti ürítés gyakoriságának figyelembevételével minimum heti 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre kell, hogy álljon.


(2) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényt vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a szállítási napok között keletkező hulladék elhelyezhető legyen.


(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.


(4) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma    – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanban egymást követően legalább 5 ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a korábban használt űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.


6.§ [6](1) A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből szállítja el:

a) az általa bérbe adott vagy ha a gyűjtőedén az ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által matricázott gyűjtőedényből,

b) emblémázott gyűjtőzsákból,

c) az általa biztosított szelektív gyűjtőedényből.

(2) Gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a közszolgáltató a gyűjtőedény tulajdonosának bejelentése alapján gondoskodik.

(3) A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes vagy sérült gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben a 2. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

(4) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadók.
7. § (1) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséhez a szabványos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól bérelheti vagy megvásárolhatja a Közszolgáltató által ügyfélszolgálatán és weblapján közzétett szabályok szerint.


(2) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képező gyűjtőedény tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik. A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. Ebben az esetben a szolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

             


8. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényről a közszolgáltatótól történő edénybérlés útján gondoskodik, úgy az ingatlanhasználónak bérbe adott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben, vagy, ha a közszolgáltatást természetes személy veszi igénybe, bérleti szerződésben kell rögzíteni.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztántartásáról – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javításáról, vagy cseréjéről a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása, vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.9. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen 36 órát meghaladóan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.10.§ (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató megszünteti.


5.[7] A lom hulladék átvétele és elszállítása


11.[8] § (1) A természetes személy ingatlanhasználók részére az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.

(2) a lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék építési törmelék és minden olyan hulladék elszállítására, amely nem lom, valamint aminek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.

(3) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybevevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási díjtartozása.

(4) A lomtalanítás megszervezésének módjáról és időpontjáról az önkormányzat a lomtalanítást megelőzően a helyben szokásos módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat.  

(5) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével


11/A.[9]§ (1) A közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A hulladékgyűjtő udvar címét, a nyitva tartási időt, egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(2)  Az ingatlan használó a hulladékgyűjtő udvarba az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.

(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetet, hulladékgyűjtő udvart háztartásihoz hasonló hulladékának – ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is – elhelyezésére díj fizetése ellenében igénybe veheti6. A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok12. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme; társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozata, valamint az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő e kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel, azonban a rendelkezésre állási díjat meg kell fizetni.


(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.


(3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

a)  legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó –  közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy

b)  számlaegyenleget, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.


(4) Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig, de előre meghatározható ideig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel, azonban a rendelkezésre állási díjat meg kell fizetni.


(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(7) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.


(8) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.7. A személyes adatok kezelése13. § (1) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.


(2) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje14. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a Közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.


(4) A hulladékgazdálkodási díj megállapítására és szabályozására vonatkozó előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 46-49. §-ai határozzák meg.15. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a Közszolgáltató által gyűjthető hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és Közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


III. FEJEZET


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


9. Az ingatlanhasználó feladatai

  

16. § (1) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, (ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak)

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

c) a két szomszédos terület, épület közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban oszlik meg.


(2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.10. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


17. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység (a továbbiakban együtt: üzlet) előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzlet használója köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé cigarettacsikkek elhelyezésére és gyűjtésére szolgáló edényt kihelyezni, annak folyamatos ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. Az üzlet használója köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.


(2) Az üzlet előtti és melletti járdát a használó köteles a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.18. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításáról gondoskodni.


(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.11. Síkosság-mentesítés és hó-eltakarítás


19. § (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.


(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.


(3) Hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen,

c) járdasziget és járda közé,

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) kapubejárat elé,

f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).


12. Záró rendelkezések20. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról és a közszolgáltatások kötelező igénybe vételéről szóló 8/2004.(V.26.) önkormányzati rendelet.
                   Veinperlné Kovács Andrea sk.                                         Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                           polgármester                                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 03. 01-től

[2]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.03. 01-től

[3]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.03. 01-től

[4]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 03. 01-től

[5]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. 03. 01-től

[6]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016 03. 01-től

[7]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2016.03. 01-től

[8]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2016.03. 01-től

[9]

A rendelet szövegét a 2/2016 (II29.) önkormányzati rendelet 8. §-a kiegészítette. Hatályos: 2016.03. 01-től