Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(X.17.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 12


Kunfehértó Község Képviselő-testületÉNEK


17/2011.(X.17.) önkormányzati rendelete


a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

elbírálásának szabályairól szólóKunfehértó Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az önkormányzathoz pályázatot benyújtó felsőoktatási hallgatókra, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokra.


2. §


(1)   A pályázat kiírásáról a szakminiszter által, évente közzétett csatlakozási feltételek, ill. a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) hirdetőtábláján és Kunfehértó honlapján (www.kunfeherto.hu) kell közzétenni.

(2)   Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a hivatalban lehet - az országos pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapon - évente egy alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott határidőig benyújtani.        

(3)   A pályázathoz csatolni kell:

a) jelen rendelet 1.sz. mellékletét képező nyilatkozatot,


b) jövedelemigazolásokat


c) 18. életévüket betöltött tanulók, illetve hallgatók esetében az iskolalátogatási, illetőleg hallgatói jogviszony igazolás eredeti példányát,


(4) A benyújtott pályázatokról a 3.§ -ban foglalt bírálati szempontok alapján a Képviselő-testület dönt. A döntést a hivatal készíti elő.


3. §


(1)   Az a pályázó jogosult önkormányzati támogatásra, aki hátrányos helyzetű. Hátrányos helyzetű az a hallgató, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gytv.) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.


(2)   Az érvényes pályázatokat, a pályázó családjában az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelmeket figyelembe véve, rangsorolni kell.


 (3) Képviselő-testület a rangsoroláskor az alábbi szociális körülményeket is figyelembe veszi és a pályázót az egyébként őt megillető, eggyel magasabb kategóriába sorolja:


 1. aki árva vagy félárva,
 2. aki valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 3. szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
 4. szülője/gondviselője egyedülálló, (nincs házastársa, vagy élettársa)
 5. családjában élő eltartottak száma 3, vagy annál több,
 6. albérletben lakik, mert kollégiumi kérelmét elutasították.


(4) Az  önkormányzati támogatás mértéke 2- 5.000,-Ft közötti összeg lehet.


(5) Képviselő-testület

a) 5.000,-Ft támogatásban részesülhet az a hallgató, ahol a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 20.000,-Ft-ot,

b)  4.000,-Ft támogatásban részesülhet az a hallgató, ahol a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 30.000,-Ft-ot, de az a) pont szerinti jövedelemhatárt meghaladja,

c) 3.000,-Ft támogatásban részesülhet az a hallgató, ahol a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a 35.000,-Ft-ot, de a b) pont szerinti jövedelemhatárt meghaladja

d)[1] 2.000,-Ft támogatásban részesülhet az a hallgató, aki jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 35.000,-Ft-ot,


(6)[2] Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben a fent leírtakon túl támogatásban részesítheti azt a hallgatót, akinek a jövedelmi viszonyaiban az egy főre eső jövedelem maximálisan. 10 %-al haladja meg a jogosultsági összeghatárt. E körbe tartozó hallgató részére nyújtandó támogatás összegét az (5) bekezdés d./ pontja szerint kell megállapítani. 


4.§


(1) Képviselő-testület a települési sajátosságból adódó helyi ismeretei alapján a pályázót, az egyébként őt a jövedelemi viszonyok alapján megillető támogatási összegtől eggyel alacsonyabb, vagy eggyel magasabb kategóriába is sorolhatja, vagy részére nem állapít meg támogatást.


(2) Képviselő-testület a korábbi pályázati fordulókban megítélt „B” típusú pályázatokat e rendelet figyelembe vételével köteles felülvizsgálni.


5. §


A pályázó a pályázatával kapcsolatos önkormányzati döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.6. §


 1. A hivatal a benyújtott pályázatban meglévő hibák, hiányosságok észlelése esetén a pályázót felhívhatja azok tisztázására. A hiányzó adatok beszerzésére helyszínen környezettanulmányt készíthet. Amennyiben a pályázó a hiányzó adatokat nem pótolja, vagy a környezettanulmány elkészítésében nem működik közre, pályázatát a Képviselő-testület elutasítja.


 1. Amennyiben a pályázat átvizsgálása során megállapításra kerül, hogy abban a valóságnak meg nem felelő, a valós helyzettel össze nem egyeztethető tények szerepelnek, a pályázatot el kell utasítani. A határidőn túl, vagy a formailag nem megfelelően benyújtott pályázatokat az elbírálásból ki kell zárni.


(3) A hivatal a Képviselő-testület által megítélt támogatások összesített adatait, pályázattípusonkénti bontásban, hivatalos hirdetőtábláján, a honlapján, valamint a közéleti havi lapjában teszi közzé. Ebben részletezi a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét. A testület döntéséről, és annak indokairól minden pályázót írásban értesít, továbbá lehetővé teszi, hogy a pályázók a személyükre vonatkozó döntést a hivatalban megtekinthessék.

7. §


(1) Jelen rendelet végrehajtása szempontjából:

 1. jövedelemigazolásnak tekintendő a munkáltató, egyéni vállalkozás esetén a  NAV  igazolása, és a tárgyévre vonatkozó személyes nyilatkozat a havi jövedelemről, alkalmi munkavégzés esetén a jövedelemszerző által tett nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző hónap jövedelméről
 2. munkanélkülinek tekintendő az a személy, aki a Munkaügyi Központ Kiskunhalasi Kirendeltségénél regisztrált munkanélküli, és együttműködési kötelezettségének eleget tesz,
 3. szülő/gondviselő élettársának tekintendő az a személy, aki életvitelszerűen a pályázó szülője/gondviselője lakóhelye szerinti lakásban él, függetlenül attól, hogy ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik-e vagy sem,
 4. krónikus betegségnek tekintendő, a betegség folyamatos fennállásának szakorvos által történő, hatályos igazolása.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 198/2008.(VIII.4.)Korm. rendelettel módosított 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet előírásai, a települési önkormányzatok számára előírt mindenkori Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkori pályázati kiírásokban foglaltak az irányadók.


8. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a korábban hozott, 18/2008. (XI.05.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kunfehértó, 2011. október 17.
(: Kovács Erzsébet :)                                                               (: Csupity Zoltán :)

                    polgármester                                                                              jegyzőKihirdetve:


Kunfehértó, 2011.10.17.


(: Csupity Zoltán :)

            jegyző


www.kunfeherto.hu web oldalon megtekinthető                                 

1. sz. mellékletNYILATKOZAT

BURSA HUNGARICA pályázathozAlulírott pályázó        ……………………………………………..…………… és

szülő/gondviselő         …………………………………………………………..

lakcím: Kunfehértó, …………………………………….. szám alatti lakosok anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy


I.


Név……………………………..…………………sz.idő:……………………..

Név……………………………………….………sz.idő:……………………..

Név……………………………………….………sz.idő:……………………..

gyermekem után


gyermektartási díjban       részesülök*     -     nem részesülök.*

Gyermektartási díj összege: ……………………….,-Ft/hó.II.

Az alábbi személyek élnek közös háztartásban:

Név……………………………..……sz.idő:………………Havi jövedelem:………………….

Név………………………………..…sz.idő:………………Havi jövedelem:…………..……..

Név……………………………..……sz.idő:………………Havi jövedelem:…………..……..

Név…………………………………..sz.idő:………………Havi jövedelem:…………..……..

Név……………………………..……sz.idő:………………Havi jövedelem:…………..……..

Név…………………………………..sz.idő:………………Havi jövedelem:…………...……..


A havi jövedelemnél az Sztv. alapján az adó és nem adóköteles, valamint az alkalmi munkavégzésből származó jövedelmet is fel kell tüntetni.


Kunfehértó, 200……………………………….            


………………………………………….                     ………………………………………….

                    pályázó aláírása                                                     szülő/gondviselő aláírása

* Megfelelő rész aláhúzandó !

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyi adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona


A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


-  2  -


II. Egyéb vagyontárgyak


Gépjármű: '


a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft


b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ........................ év ................... hó .......... nap................................................

aláírás


Megjegyzés:


Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.[1] Módodította a 13/2013.(XII.12.) ör. Hatályos 2013.12.12-én 17,15 órától.

[2] Módodította a 13/2013.(XII.12.) ör. Hatályos 2013.12.12-én 17,15 órától.