Kunfehértó Község Képviselő-testületének 7/2017 (III.30..) önkormányzati rendelete

Kunfehértó Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályiról

Hatályos: 2017. 03. 31

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Jelen rendelet Kunfehértó Község (továbbiakban: a község) közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.


2. §

A partnerségi egyeztetésben részt vesznek

 1. a község lakossága,
 2. a község területén működő egyházak és civil szervezetek
 3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
 4. a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a kunfehértói székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
 5. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
 6. érintettség esetén az országos közutak kezelői.


3. §

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó országos jogszabályban előírt

 1. közterületi hirdetmény helye az önkormányzati hirdetőtábla Kunfehértó, Szabadság tér 8. szám alatt,
 2. önkormányzati honlap a www.kunfeherto.hu web-oldal, melyen a „Partnerség” című külön tárhely biztosított,
 3. lakossági fórum helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg Kunfehértó Község polgármestere (a továbbiakban: polgármester).


4. §

A partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevételeiket az országos jogszabályban megszabott határidőre

 1. postai levélben a polgármesternek címezve, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. szám alatti címre,
 2. elektronikus levélben a kfto.muszaki@gmail.com e-mail címre

juttathatják el.


5. §

(1) A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeket

 1. a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal településfejlesztési, településrendezési feladatokkal megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: hivatal) nyilvántartásba veszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi,
 2. a polgármester és az egyeztetés tárgyát képező dokumentum felelős tervezője kiértékeli és az indoklásokat is tartalmazó jegyzőkönyvben zárja le,
 3. a hivatal a b) pontban foglalt jegyzőkönyvet a 3. § a) és c) szerinti helyen közzéteszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően megőrzi,

(2) A hivatal intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentumokban való érvényesítéséről.


6. §

Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet az egyéb jogszabály szerinti határidőn belül a www.kunfeherto.hu önkormányzati honlapon válik elérhetővé.


7. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kunfehértó, 2017. március 29.              Huszár Zoltán                                                              Kristóf Andrea

                       polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mapi napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal  hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2017. március 30.


                                                                              Kristóf Andrea

jegyző