Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

Hatályos: 2014. 03. 01Kunfehértó Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete


a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeirőlKunfehértó Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított közös tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeire, az önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részarányára vonatkozóan. A rendelet hatálya kiterjed továbbá azoknak az ingatlanoknak a vagyonkezelési és hasznosítási feltételeire is, amelyeken az ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított létesítmények megvalósultak (továbbiakban együttesen: vagyon). A vagyon elemeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. A jelen rendelet hatálya a vagyon feletti vagyonkezelői és hasznosítási jogra vonatkozóan a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötött szerződésre (a továbbiakban vagyonkezelői szerződés) terjed ki.


2.§


E rendelet rendelkezéseit Kunfehértó Községi Önkormányzat e rendelet hatálya alá nem tartozó vagyonával kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletével összhangban kell értelmezni, azzal, hogy a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon vagyonkezelésbe adására és hasznosítására, valamint a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyonkezelői szerződésre eltérés esetén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


II. fejezet

A vagyonkezelés szabályai


3.§

(1) Jelen rendelet a hatálya alá tartozó vagyont nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.

(2) A vagyonkezelői jog létesítése a vagyonkezelői szerződés megkötésével történik.

(3) A vagyonkezelői szerződést lehetőség szerint olyan tartalommal kell megkötni, hogy az biztosítsa a vagyon Vagyonkezelő általi vagyonkezelésének folytonosságát a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség (a továbbiakban: Konzorcium) és a Vagyonkezelő között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnését követően. A vagyonkezelői szerződés tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a vagyon nyilvántartásának folytonossága a vagyon kezelőjének személyében bekövetkezett változás hiányára tekintettel biztosítható legyen.

(4) A vagyonkezelői jog alapítása ellenérték fejében történik. A vagyonkezelői szerződésben meg kell határozni e díj összegét, teljesítésének módját. A vagyonkezelői jog létesítésének ellenértéke megegyezik azzal az időarányos ellenértékkel, amelyet a Vagyonkezelő részére a Konzorcium a Vagyonkezelő és a Konzorciumot alkotó önkormányzatok között 2008. július 14. napján megkötött Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés megszűnésére tekintettel a Konzorcium köteles visszafizetni a Vagyonkezelő részére. Az ellenérték összegszerűen: 867 490 385,- Ft.


4.§


  1. A vagyon a Konzorciumot alkotó önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátását biztosítja. A vagyonkezelő köteles a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához a vagyon teljes körű igénybevételének lehetőségét hasznosítás útján az önkormányzat számára hulladékgazdálkodás közszolgáltatás feladat ellátására jogosult gazdálkodó szervezet részére biztosítani.  A vagyont hasznosítani az e bekezdésében meghatározottaktól eltérően csak tulajdonosi hozzájárulással lehetséges.
  2. Az önkormányzat kizárólagos vagyonkezelői jogot biztosít a Vagyonkezelő számára e rendelet hatálya alá tartozó vagyon felett.
  3. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon hasznosításából származó bevételét, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A hasznosításból keletkező bevétel felhasználásának rendjét a vagyonkezelői szerződés tartalmazza.
  4. Vagyonkezelő a vagyonkezelési tevékenységéről köteles évente beszámolót készíteni. A beszámolási kötelezettség határnapját, és részletes szabályait a vagyonkezelői szerződésben rögzíteni kell.
  5. A Vagyonkezelőnek a vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A Vagyonkezelő a vagyonról köteles részletes, tételes elkülönített nyilvántartást vezetni, mely legalább tételesen tartalmazza azok könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, a vagyonban bekövetkezett változásokat. A vagyonkezelői szerződésben ennél szigorúbb beszámolási kötelezettség előírható.
  6. A Vagyonkezelő köteles a vagyon megóvásáról, a hatályos jogszabályok és a vagyonkezelői szerződés továbbá a vagyon 4 § (1) bekezdésben foglaltak alapján történő hasznosítására vonatkozó szerződés rendelkezéseinek betartásáról és betartatásáról gondoskodni, a vagyonkezelésbe vett vagyonnal a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni, a vagyont a károsodástól megóvni.


5.§


  1. A Vagyonkezelő a vagyon elemét képező ingatlan tekintetében köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelő javára történő bejegyeztetéséről.
  2. A Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására
  3. Vagyonkezelő a vagyon biztonságos működtetése érdekében köteles vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás fennállásáról gondoskodni, melynek részletes követelményeit a vagyonkezelői szerződés tartalmazza.
  4. A Vagyonkezelői jog megszűnésekor a tulajdonosnak gondoskodnia kell az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.


6.§


Ezen rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba


Kunfehértó, 2014. február 13.                    (: Harnóczi Sándor :)                                          (: Csupity Zoltán :)

                           polgármester                                                  címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. február 14-én kihirdetésre került.

Kunfehértó, 2014.02.14.


(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző