Kunfehértó Község Képviselő-testületének 15/2016 (X.27..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 10. 28

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:     

  1. §


Kunfehértó Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e rendelet szabályait kell alkalmazni.


  1. §


(1) A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35.§ (1) bekezdésében foglalt hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a kunfeherto.hu honlapon, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


  1. §


A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


  1. §


(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.

(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal jegyzője igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen, ha a film fogatásának célja Kunfehértó történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

(3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területnek számít: Kunfehértó üdülőterülete.

(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40%-át.

  1. §


A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kunfehértó, 2016. október 26.

      Huszár Zoltán                                                     Csupity Zoltán jegyző távollétében

       polgármester                                                                        Kristóf Andrea

         aljegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kunfehértó, 2016. október 27.

         


Kristóf Andrea

aljegyző