Kunfehértó Község Képviselő-testületének 13/2015 (XI.19..) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A.§ (2) bekezdésében, valamint a 26.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi szabályozására a következőket rendeli el (a továbbiakban: R.):


A rendelet hatálya


1.§ E rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó község közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a R. 2.§-a alapján talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terhel.


2.§ A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.


A talajterhelési díj mértéke


3.§ (1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg, mely 1.200.-Ft/m3.

(4) Kunfehértó község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 1,5. A szorzót „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg.


Mentesség


4.§ Nem kötelezhető talajterhelési díj fizetésére az az ingatlan tulajdonos akinek az ingatlanán nincs épület és kizárólag kerti csappal rendelkezik, illetve az éves vízfogyasztása nem éri el a 10 m3 –t


A díj fizetése


5.§ (1) Kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről bevallást (önadózás) nyújt be Kunfehértó jegyzőjének, mint adóhatóságnak (továbbiakban: adóhatóság).  

(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpont-ját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A talajterhelési díjat az adóhatóság 1002568-25611597-71790000 számú  „Talajter-helési díj”  beszedési számlája javára kell megfizetni.

(4) Első alkalommal, a 2016. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2017. március 31-ig köteles benyújtani a kibocsátó.


Díjfizetési kötelezettség megszűnése


6.§ A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:

 1. a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint meg-szűnt,
 2. a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.


Adatszolgáltatás


7.§ (1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azo-nosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével.

(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében nem történt meg;

b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya.

(3) Az adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az adóhatóság nyilvántartást vezet.


Környezetvédelmi alap


8.§ (1) Az Önkormányzat a környezetvédelmi feladatok elősegítése érdekében környezet-védelmi alapot hoz létre, melynek bevételei a következők:

 1. a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
 2. a területi környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30  %-a,
 3. a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
 4. az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
 5. egyéb bevételek.

(2) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A talajterhelési díjból származó bevétel szabályos felhasználásának minősül különösen:

 1. csatornázás,
 2. szennyvíztisztítás,
 3. vízbázis védelem,
 4. a települési monitoring kialakítása és működtetése,
 5. tartós környezetkárosodások kármentesítése
 6. potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetőleg utólagos műszaki védelme,
 7. csapadékvíz elvezetésének biztosítása,
 8. belvízvédelmi feladatok ellátása.

(3) A Képviselő-testületnek évente rendelkeznie kell a környezetvédelmi alap tervezett felhasználásáról, a költségvetési rendelet megalkotásakor, a tényleges felhasználásáról pedig a zárszámadás elfogadásakor.


Záró rendelkezések


9.§  E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.Kunfehértó, 2015. november 18.

                       (: Huszár Zoltán :)                                              (: Csupity Zoltán :)

                            polgármester                                                   címzetes főjegyzőKihirdetve 2015. november 19-én.


(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző1. számú melléklet
13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethezA talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T


Ahol a TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj


E: A talajterhelési díj egységdíjának mértéke - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján - 1200 Ft/m3.


A: A R. 3. § (2) bekezdése alapján: a díjfizetés alapja


T: Kunfehértó község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó – a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete alapján – 1,5A fentiek alapján a talajterhelési díj mértéke Kunfehértó vonatkozásában:


1800.-Ft/m3


2. számú melléklet


13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethez


BEVALLÁS

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz

……. évről


I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve: …………………………………………………………………………………………...

Születési helye: ………………………………………….. Ideje: ……………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Adóazonosító jele: ………………………………………………………………………………

Lakóhelye / székhelye: ………………………………………………………………………….

Levelezési címe:…………………………………………………………………………………


II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: …………………………………………………………………………………………...

Helyrajzi száma: ……………../…………/…………../……….


III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)

Neve: …………………………………………………………………………………………...

Születési helye: ………………………………………………. Ideje: ………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

Levelezési címe: …………………………………………………………………………………


IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. Teljes évi vízfogyasztás (vízmérő / átalány alapján) ..………….………..…… m3

2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség: ...…………………………….……….m3

3. A talajterhelési díj alapja (1. sor  -  2 sor):                                   ……..……… m3

4. A talajterhelési díj mértéke: 1200 Ft/ m3

5. Területérzékenységi szorzó: 1,5

6. Fizetendő talajterhelési díj: 3. sor szorozva 4. sor szorozva 1,5 .................................... Ft


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kunfehértó, ……… év……………….. hó ………… nap……...………………………………

az adózó aláírása


3. számú melléklet13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelethezVÁLTOZÁS BEJELENTÉSA helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott 13/2015. (XI.19.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díj bevallásához
A díjkötelezettséget érintő változás bejelentése:a) Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, stb.) ennek dátuma:


20....... év ………………….…..hó………….napb) A csatornahálózatra 20.... év …………….. hó………napján az ingatlant rákötöttem

(csatolandó bizonylat a megkötött szolgáltatási szerződés.)Kunfehértó, ……… év……………….. hó ………… nap


……...…………………………

      az adózó vagy képviselője

     (meghatalmazottja) aláírása