Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2019 (I.31..) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2019. 02. 01

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, valamint Kunfehértó Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017 (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján bevont partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések


1. § A rendelet célja Kunfehértó Község épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.


         2. § A rendelet hatálya Kunfehértó Község közigazgatási területére terjed ki.


 3. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.


         4. § Jelen rendelet az alábbi mellékleteivel együtt érvényes:

     1.  melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

     2. melléklet: Kérelem a településképi bejelentési eljáráshoz

           

 II. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. Fogalom meghatározások


          5. § E rendelet alkalmazásában:

  1. állandó jellegű: A hat hónapot meghaladó időtartam.
  2. áttört kerítés: Amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg


III. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

3. A helyi védelem alá helyezés és megszüntetés szabályai


            6. § (1) E rendelet megalkotását követően egyedi döntés alapján változtatható a helyi védett értékek köre. Döntésre a Képviselő-testület jogosult.

(2) A helyi védelem alá helyezésre, illetve a helyi védelem megszüntetésére, az érintett építmény, műtárgy vagy műalkotás tulajdonosának, valamint Kunfehértó Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) kezdeményezése alapján kerülhet sor.

(3) A helyi védetté nyilvánítás vagy megszüntetés esetén a 6.§ (2) bekezdése szerinti kezdeményezőnek előzetesen értékvizsgálatot kell készíteni.


7. § (1) A helyi védelem alá helyezés és a helyi védelem megszüntetése a polgármesternek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető.

      (2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével

b) a védelembe helyezés rövid indokolását,

c) a kérelmező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét, valamint

d) az előzetesen elkészített értékvizsgálatot

                (3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével

b) a védelem megszüntetésével kapcsolatos javaslat rövid indoklását, valamint

c) a kérelmező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

d) az előzetesen elkészített értékvizsgálatot


8. § A helyi védelem alá helyezési vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,

b) műalkotás esetén az élő alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,

c) a kérelem benyújtóját,

9. § (1) A helyi védelem alá helyezési vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, az Önkormányzat honlapján tájékoztatást kell közzétenni és írásban értesíteni kell a 8. § szerinti érdekelteket.

(2) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.


10.§(1) A helyi védelem alá helyezésről és a helyi védelem megszüntetéséről szóló döntés előkészítése a polgármester vagy a települési főépítész feladata.

(2) A kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül a Képviselő-testület dönt, a helyi védelemmel kapcsolatban és a döntésről értesíti a 8.§-ban meghatározott érintetteket.


4. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


11.§(1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védelem típusát (egyedi vagy területi),

c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám)

d) a védelem rövid indokolását, valamint

e) fényképet a védetté nyilvánítás idejéből.


(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester vagy a települési főépítész gondoskodik.


5. A helyi egyedi védett értékek meghatározása


12.§ Kunfehértó helyi egyedi védett értékei:

a) Tájház (384 hrsz)

b) volt Kertészképző iskola (277 hrsz)


6. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek


13.§ (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) A helyi egyedi védett épületeket csak állékonyság vesztés esetén, tartószerkezeti szakértői vélemény birtokában lehet teljesen elbontani.

(4) Bővítés, átalakítás, felújítás, során az épület jellege, kialakítása ( tömegarányok, tetőforma, homlokzati jellegzetességek, nyílászáró arány), utcaképi szerepe ne változzon. A bővítésnek az épület védett részeivel, formaképzésével, anyaghasználatával összhangban kell lennie.

(5) A helyi egyedi védett épület homlokzatainak külső hőszigetelése csak abban az esetben engedhető, ha az épület arányai és jellegzetes részletei nem változnak meg.


IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása


14.§ (1) A településképi szempontból meghatározó területeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Településképi szempontból meghatározó területek:

  1. az üdülőterület
  2. térségi jelentőségű tájképvédelmi területek


V. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Anyaghasználattal kapcsolatos általános követelmények


15.§ Helyi egyedi védett értéknek nem minősülő és településképi szempontból nem meghatározó területen álló építmények esetében, anyaghasználattal kapcsolatos észrevételek szakmai konzultáció keretében csak javaslatként tehetők.


9. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó építészeti követelmények


16. § (1) Egyedi építészeti követelmények:

a) az üdülőterületen, a közterülettel közös telekhatáron álló kerítés anyagaként, hullámpala, trapézlemez állandó jelleggel nem alkalmazható,

b) az üdülőterületen, a közterülettel közös telekhatáron, csak áttört kerítés létesíthető,

c) térségi jelentőségű tájképvédelmi területen lapostetős lakóépület nem építhető,


10. Helyi egyedi védett értékekre vonatkozó építészeti követelmények


17.§ (1) Az épületek közterületről látszó homlokzatain helyiségfűtő vagy hűtőberendezés kültéri egysége nem helyezhető el.

(2) A volt Kertészképző iskola íves kialakítású homlokzatnyílásai, nyílászáró csere esetén megtartandók, külső megjelenésében fehér színű nyílászáró nem megengedett.

(3) A helyi egyedi védett értéknek minősülő építmények, építményrészek utcaképi megjelenését a közterületi növénytelepítés ne zavarja.VI. Fejezet

REKLÁMRA, Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

11. Reklámra, reklámhordozókra vonatkozó általános követelmények


18.§ (1) Kunfehértó község közigazgatási területén reklám, plakát elhelyezése, kizárólag az Önkormányzat által kihelyezett közterületi hirdetőtáblákon lehetséges, a hirdetőtábla felületének maximum 2/3-ad részén.

(2) Kunfehértó Község Önkormányzata által szervezett, vagy támogatott rendezvényt népszerűsítő reklám, évente tizenkét naptári hét időtartamra, a község közigazgatási területén elhelyezhető.


VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

12. Szakmai konzultáció


19.§ (1) Szakmai konzultációt kell lefolytatni az alábbi építési tevékenységek megkezdése előtt:

a) új lakóépület, új üdülőépület építése,

b) helyi védett értéket képviselő épület átalakítása, bővítése, felújítása, utcai homlokzatának megváltoztatása, színezése,

c) településképi szempontból meghatározó területen álló lakóépület vagy üdülőépület utcai homlokzatának

teljes felújítása vagy átalakítása, esetén.

(2) A rendelet alkalmazásában, az utcai homlokzat teljes felújításának vagy átalakításának minősül: az utcai homlokzati fal teljes felületének (kivéve a lábazat) utólagos hőszigetelése, burkolása, színezése amennyiben nyílászáró csere is történik.

(3) A szakmai konzultációt Építtető vagy Tulajdonos személyesen, hivatali ügyfélfogadási időben a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban, elektronikus levélben a kunfehertoph@gmail.com e-mail címen, vagy postai úton kezdeményezheti.

(4) A szakmai konzultációt a kezdeményezésétől számított 8 napon belül a polgármester vagy a települési főépítész lefolytatja.

(5) A konzultáció helyszíne a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal vagy a tervezett építési tevékenység helyszíne.

(6) Az egyeztetés során, Építtető vagy Tulajdonos számára, jelen rendeletben nem szereplő építészeti követelmény csak javaslatként adható, melyeket a konzultációról készítendő emlékeztetőbe kell foglalni.


13. Településképi bejelentési eljárás


20.§ (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, reklámok reklámhordozók elhelyezése esetén, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.

(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul, a bejelentési kérelem nyomtatvány jelen rendelet 2. melléklete.  A bejelentéshez papír alapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg az (2) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.

(4) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy nem illeszkedik a településképbe.

(5) A polgármester a döntését hatósági határozatban hozza meg.

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület-használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

(7) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi.

(8) A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.


14. Településképi kötelezés


21.§ (1) E rendelet 16.§ (1) valamint 17.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt településképi követelmények megsértése esetén a polgármester felhívja az érintett ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben 90 napos határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően a polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel -  az érintett ingatlan tulajdonosát a szabálytalan építmény, építményrész felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezi.


VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

15. Önkormányzati és támogatási ösztönzők


22.§ (1) A települési követelmények alkalmazására az Önkormányzat az alábbi ösztönzési rendszert alkalmazhatja:

a) a Települési Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe az érintett épület/épületrész beemelése.IX. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

16. Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépés napját követően indult építési tevékenységek vonatkozásában kell alkalmazni.


24.§ (1) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kunfehértó Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2016 (II. 28.) önkormányzati rendelet:

3.§ (2) bekezdése,

10.§ (2) bekezdés d) pontja,

17.§ (2) bekezdés b) pontja,

23.§-a.

(2) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tájház épületének helyi egyedi védelem alá helyezéséről szóló 11/2009. (VII.01.) önkormányzati rendelet.


Kunfehértó, 2019. január 30.
                       (: Huszár Zoltán :)                                              (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                            jegyző Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri  Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Kunfehértó, 2019. január 31.

(: Kristóf Andrea :)

jegyző

Mellékletek