Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2/1996 (IV.5..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályzásáról

Hatályos: 2016. 01. 21

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (Ttv.) 41.§ (3) bek. alapján az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról és a temetkezési tevékenység szabályozásáról szóló, módosított 1/1996. (IV.5.) Kt.sz. rendeletet ( Ör.) az alábbiak szerint módosítja:[1]A rendelet hatálya


1.§  Jelen rendelet a Kunfehértó Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, a település É-K-i részén fekvő temető (továbbiakban: köztemető) használatának rendjét szabályozza.A köztemető fenntartása


2.§(1) A köztemető 8.355 m2 nagyságú területen fekszik. A temetőben található egy ravatalozó a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, egy garázs raktárral és WC-vel.


(2)[2] A temető  temetésre szolgáló területe (sírkert)  szektorokból és sírhelyekből áll. A szektorok megkülönböztetésére az ABC nagybetűi szolgálnak. A főbejárattól balra fekszik az "A" szektor, a főbejárattól jobbra a "D" szektor, a díszsírhelyek területe, az "U" szektor, az urnakert, valamint a "B", a "C", az "E", az "F", a "G", az "I", a "J", a „K” és az „L” szektorok a sírhelyek területe. A sírhelyek számozása szektoronként növekvő sorrendben történik. A temető helyszínrajza a rendelet 1. számú melléklete.”


    (3) A sírhelyek nagysága az "A", "B" és "C" szektorban:


- díszsírhely (egyes)             1,50  x  2,80  m.

- sírhely (egyes)                    1,50  x  2,80  m

- gyermeksírhely (egyes)      1,00  x  1,80  m    


          A sírhelyek nagysága az  "E", "F", "G", "H", "I" szektorban:


            - sírhely (egyes)                   2,00  x  3,00  m


         Az urnahely nagysága az urnakertben található építmény kiképzésének megfelelően meghatározott.[3]


    (4) A sírhelyek között közlekedőt, a szektorok és a sírparcellák között  3,40 m széles, gépjármű közlekedésre alkalmas utat kell biztosítani.3.§(1) [4]


(2) Sírhely értékesítés a folyamatos sorszámok betartásával történhet. A sírhelyek előre történő megvásárlása  nem korlátozható.4.§(1)[5] A köztemető fenntartásával, a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézéssel járó feladatokat (nyilvántartás vezetése, díjak beszedése) a Fehértó-Gazda Kft (továbbiakban: kezelő) látja el.


(2) A temetkezési szolgáltatások ellátása vállalkozói formában is biztosítható. Vállalkozói jogviszonyt külön szerződésben kell rögzíteni.5.§(1) A ravatalozó, a bonchelyiség és a hűtőkamra használatáért költségtérítés nem számolható fel.


(2) Más önkormányzat által ideiglenesen igénybevett helyiségek, eszközök után bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj összegét a jegyző állapítja meg.6.§(1) A köztemetőt zárható kapukkal kell ellátni.


(2)5 A köztemető kerítésén bárminemű hirdető felületet elhelyezni a kezelő engedélyével lehet.


(3) A síremlék építéséhez a köztemető közműhálózatából igénybe vett áram- és vízfogyasztást a vállalkozó köteles megtéríteni. Költségtérítés éves átalánydíjban is megállapítható külön megállapodás alapján.


(4)  A köztemető bejáratánál alkalmi árusítást a vonatkozó szabályok szerint lehet engedélyezni.Temetés


7.§(1)5 Temetni a jelen rendelet előírásait figyelembe véve a kezelő által meghatározott helyen lehet. A temetés az erre a tevékenységre szakosodott vállalkozó, vállalkozás bonyolításában történhet.


(2) Olyan esetben, amikor a halottnak nincs hozzátartozója, vagy örököse, a temetés közköltségen történik a soron következő sírhelyen.Sírhelyek


8.§(1) A Képviselő-testület a köztemető főbejárata melletti jobb oldalon lévő sírhelyeket dísz-sírhelyeknek minősíti. A díszsírhely térítésmentesen is adományozható, erről a Képviselő-testület dönt.


(2) Díszsírhelyen temethetők el:


- "Kunfehértó Községért" kitüntetésben részesültek;


- azok az elhunyt személyek, akik részére a Képviselő-testület legalább 3 tagja a díszsír-hely adását javasolta.

 (3) Díszsírhelynek minősített sírokat a temető fennállásáig nem lehet megszüntetni.10.§(1) A sírhely használati ideje 25 év, az ezt követő időszakra újra meg kell váltani. A sírhely megváltása egyidőben 50 - 75 - 100 évre is történhet.


(2) Urnahely  használati ideje 25 év, de előre megváltható 50 éves időtartamig.


(3)[6] A sírhelyek és urnahelyek árát, továbbá a sírásás díját a 2.sz. melléklet tartalmazza.11.§   A megváltott egyes sírhelyekre  max. 1,20 x 2,30 m nagyságú síremlék építtethető, kettes sírhelyekre ennek kétszerese.  A köztemetőben sírbolt nem készülhet.A köztemető rendje


12.§(1) A sírok gondozását a halott hozzátartozóinak ill. az általuk megbízottaknak kell végezni.


(2) A köztemető tisztaságának fenntartása minden látogatónak, hozzátartozónak kötelessége.


(3) A köztemető területére gépjárművel behajtani - kivéve az engedéllyel rendelkezőket - tilos !


(4) A köztemetőben a helynek megfelelően kell viselkedni, hangoskodni, a sírokat megrongálni, a köztemető berendezéseiben, felszereléseiben, az ott elhelyezett építményekben kárt okozni nem szabad !13.§[7] A temetőben keletkezett szemét (száraz koszorú, virág, gyomnövény) gyűjtése az e célra rendszeresített szemétgyűjtő edényekben történhet, melyek ürítése a kezelő feladata. Ezen edényekbe háztartási, vagy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt szemetet rakni nem szabad.


14.§  A temetőben a síremlékek építéséhez, létesítéséhez szükséges építőanyagokat (sóder, homok, műkő, stb.) csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni bérleti díj ellenében. A díj kérelem alapján a közterület használatára vonatkozó szabályok szerint kerül megállapításra. A síremlék építésével a szomszédos sírokban kárt okozni nem lehet.


15.§   A temető, vagy temetőrész kiürítésére nem kerülhet sor, új sírhelyeket a temető bővítésével, vagy új temető nyitásával kell biztosítani.


16.§   Az elhagyott, gondozatlan sírok fejfáit, keresztjeit, kopjafáit, emléktábláit stb. egy helyen egymás mellett sorban, az arra kijelölt helyen kell elhelyezni, a volt sírhelyet parkosítással kell tovább gondozni. Amennyiben a temetéstől számított 25 év eltelt a sírhely újrahasznosításáról kell gondoskodni. Elhagyottnak tekinthető az a sírhely, melyet legalább 5 évig folyamatosan nem gondoznak,  a hozzátartozó nem ismert, vagy az  ismert hozzátartozók úgy nyilatkoznak, hogy a sírt nem kívánják gondozni.17.§(1) A megváltás időtartamának lejártát megelőző 6 hónappal előbb az ismert hozzátartozókat fel kell hívni az ismételt megváltási ár befizetésére. Amennyiben ez nem történik meg,  a megváltási idő lejártát követő 6 hónap után a sírhelyet elhagyottnak kell tekinteni és az arra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.  Ismeretlen  hozzátartozójú sírhely esetében a vonatkozó felhívást a hivatal hirdető tábláján 6 hónapon keresztül kell kifüggeszteni, amennyiben nem történik reagálás erre, úgy ezt követően tekinthető elhagyottnak a sírhely.

A kifüggesztésről, az esetlegesen elhagyottnak minősülő sírhely nyilvántartáson való átvezetéséről a kezelő gondoskodik.[8]


(2)  A megváltott sírhelyre, a temetéstől számított 15 év múltán az  ÁNTSZ  területileg illetékes szervezetétől beszerzett szakhatósági engedély birtokában, a sírhely megváltási árának befizetését követően lehet rátemetni.  Az ilyen sírhelyre az "egyes" sírhelyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Vegyes rendelkezések


18.§  [9]19.§   Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A megváltási idők lejáratára vonatkozó szabályokat úgy kell alkalmazni, hogy a rendelet kihirdetésekor a 25 évet elérő sírhely megváltásoknál érintett hozzátartozók figyelmét az ismételt megváltási díj befizetésére fel kell hívni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.


Jogharmonizációs záradék

[10]20.§  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.


Kunfehértó, 1996. március 25.
   Harnóczi Sándor                                                                   Csupity Zoltán

polgármester                                                                            jegyző
Kihirdetve


1996. április 5.Csupity Zoltán
1. számú mellékleteA köztemető helyszínrajza2.sz. melléklet [11]


SÍRHELY   ÉS   URNAHELY

 MEGVÁLTÁSI   DÍJA
a) Sírhely árak


  •  egyes sírhely  (25 évre)                                                         5.000,-Ft
  •  gyermek sírhely  (25 évre)                                                    2.500,-Ft    Ismételt megváltás esetén 25 évenként a fenti összeg.


b) Urnahely  (25 évre)                                                                                30.000,-Ft

    

     Ismételt megváltás esetén 25 évenként  10.000 Ft
[12] Sírásási tevékenység díjai:

       Gyermek sír ásása:                                         max.    10.000,- Ft

       Normál felnőtt sír ásása:                                max.    26.000,- Ft

       Mélyített sír ásása:                                         max.    30.000,- Ft

       Urna sír ásása:                                                max.      9.000,- Ft

            A feltüntetett árak az áfá-t tartalmazzák!”


[1]

Módosította a 14/2005.(XI.30.) rendelet

[2]

Módosította a 8/2010.(IV.07.) rendelet. Hatályos 2010. 04.07-től.

[3]

Módosította a 19/2003.(XII.02.)Kt.sz. rendelet

[4]

Hatályon kívül helyezte a 14/2005.(XI.30.) rendelet

[5]

Módosította a 8/2010.(IV.07.) rendelet. Hatályos 2010.04.07-től.

[6]

Módosította a 2/2016.(I.21.) ör. Hatályos 2016. január 21. napjától.

[7]

Módosította a 8/2010.(IV.07.) rendelet. Hatályos 2010.04.07.től.

[8]

Kiegészítette a 8/2010.(IV.07.) rendelet. Hatályos 2010.04.07-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.31.) ör. 2012. június 1. napjával.

[10]

Megállapította a 16/2009.(X.28.) rendelet

[11]

Módosította a 2/2010.(I.27.) rendelet. Hatályos 2010. február 1-től.

[12]

Kiegészítette a 2/2016.(I.21.)ör. Hatályos 2016.01.21. napjától.