CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK3/2014(IV.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 8/2013.(XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 04. 10 - 2015. 02. 28

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 43/B. § (3) bekezdésében, 50. §-ában, valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


Az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Szocr./ 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A méltányosságból megállapított ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg - Szt. 44.§ (1) bekezdés d) pontja szerint - 80%-a.”

2. §


(1) A Szocr. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1)  Amennyiben a kérelmező vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében  vélelmezhető, hogy problémáját más módon nem tudja megoldani, egyszeri vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb négy hónapra szóló és havi rendszerességgel fizetendő önkormányzati segély állapítható meg annak:

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, továbbá

b) az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő személynek, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”


(2) A Szocr. 7.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(6) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, baleset, haláleset, hosszantartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség stb.) –hivatalból vagy kérelemre – méltányossági önkormányzati segélyben részesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át. A méltányosságból adott önkormányzati segély a 20.000 Ft-ot nem haladhatja meg.”

3. §


A Szocr. 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A temetési segély összege:

  • hagyományos (testes) temetés esetén          17.000 Ft
  • hamvasztásos temetés esetén                      15.000 Ft.”

4. §


A Szocr. 9.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A polgármester kérelemre születési támogatást állapít meg 2. §-ban meghatározott személynek gyermeke születésekor, amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.”


5. §


A Szocr. 10.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Iskolakezdési támogatás illeti meg a szülőt, nagyszülőt vagy gondviselőt az általa eltartott és az általános iskola, a középiskola, a szakmunkásképző vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanévkezdő gyermeke után amennyiben családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.”


6. §


A Szocr. 11.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és

a) aki munkába állásához szükséges autóbusz bérletet nem tudja önerőből megvásárolni, vagy

b) aki valamely természeti erő hatására vagyoni kárt szenvedett.”7. §


E rendelet 2014. április 10-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése napján benyújtott, de még el nem bírált kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell.