CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL

Hatályos: 2019. 12. 21

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében és 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


Cakóháza Község megválasztott helyi önkormányzati képviselőit e tevékenységük elismeréseként jelen rendeletben megállapított tiszteletdíj illeti meg.

2. §


A rendelet hatálya a polgármester és az alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre terjed ki.

3. §


(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke havi bruttó 15.000,- Ft, melynek kifizetése utólag, a tárgyfélévet követő hónap 10. napjáig történik.


(2) A képviselő-testületi ülésekről történő igazolatlan távolmaradás esetén az adott hónapra járó tiszteletdíj összege a Képviselő-testület döntése alapján megvonható.


(3) Igazoltnak minősül a távolmaradás, amennyiben a képviselő legkésőbb az ülést megelőző nap 1600 óráig a polgármesternél, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesternél szóban vagy írásban bejelenteni.

4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. október 13. napjától kell alkalmazni.