CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020.(III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2020. 03. 07 - 2021. 05. 28

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020.(III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2020.03.07.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

14.169.336 Ft

Költségvetési bevétellel

24.422.283 Ft

Költségvetési kiadással

10.252.947 Ft

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.
(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2019. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 10.252.947 Ft igénybe vételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásokat a 4. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
d) EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás a költségvetésben nem szerepel.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 3. melléklet szerint határozza meg.
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 2 főben – ebből közfoglalkoztatott: 1 fő – állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2020. március 7n lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.