CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021.(I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2021. 01. 26 - 2021. 12. 31

Cakóháza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – tekintettel Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §


A rendelet hatálya a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §


A Képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet 2022. január 1. napján hatályát veszti.